Od 13 do 28 maja 2020 r. prowadzone są konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie:

  1. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Bielska-Białej,
  2. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  3. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  4. zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku,
  5. wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.

Projekty ww. uchwał znajdują się: https://bielsko-biala.pl/ogloszenie-w-sprawie-konsultacji-spolecznych