Stosownie do pisma nr WA-4011/9/13 z dnia 15 kwietnia 2013 r., informujemy że Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach uchwałą nr 147/IX/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r. stwierdziła nieważność uchwały nr XXVIII/705/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin uczestniczących w „Programie Rodzina Plus na lata 2012-2018”.

W związku z tym, Urząd Miejski w Bielsku-Białej zaskarżył uchwałę na drodze sądowej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Niestety Sąd wyrokiem z dnia 2 sierpnia 2013 r. oddalił skargę.

W związku z powyższym obecnie właściciele nieruchomości nie mogą pomniejszać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według zasad określonych w uchwale Rady Miejskiej z dnia 13 marca 2013 r.