W związku z wejściem w życie z dniem 1 lutego 2015 r. nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw) zmianie ulegają niektóre elementy systemu gospodarki odpadami.  M.in. w wyniku nowelizacji ustawy Rada Miejska w Bielsku-Białej w dniu 17 lutego 2015 r. podjęła uchwałę nr V/46/2015 w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

We wskazanej uchwale obniżono wysokość dotychczas obowiązujących stawek opłaty dla następujących typów gospodarstw domowych:

- dla gospodarstwa 7 i więcej-osobowego (nieruchomość służąca wyłącznie do celów mieszkalnych, przy uwzględnieniu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych) - obniżenie stawki z 77,00 zł na 71,00 zł,

- dla gospodarstwa 6-osobowego (nieruchomość służąca nie tylko do celów mieszkalnych, ale np. jest w niej również prowadzona działalność gospodarcza tzw. nieruchomość „mieszana”, przy uwzględnieniu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych) - obniżenie stawki z 84,00 zł na 71,00 zł,

- dla gospodarstwa 7 i więcej-osobowego (tzw. nieruchomość „mieszana”, przy uwzględnieniu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych) - obniżenie stawki z 98,00 zł na 72,00 zł.

W nowelizacji ustawy zawarto również zapis, że stawki opłaty w przypadku nieselektywnego gromadzenia odpadów nie mogą być większe, niż dwukrotność stawki przewidzianej w przypadku segregacji odpadów komunalnych. Konieczne zatem było obniżenie stawek miesięcznej opłaty:

- dla gospodarstwa 7 i więcej-osobowego (nieruchomość służąca wyłącznie do celów mieszkalnych) - z 154,00 zł na 142,00 zł,

- dla gospodarstwa 6-osobowego (tzw. nieruchomość „mieszana”) - obniżenie stawki z 168,00 zł na 142,00 zł,

- dla gospodarstwa 7 i więcej-osobowego (tzw. nieruchomość „mieszana”) - obniżenie stawki z 196,00 zł na 144,00 zł.

Stawki opłaty w zmienionej wysokości obowiązują od dnia 1 lutego 2015 r.

Ustawodawca w nowelizacji ustawy przewidział, że w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o zaistnieniu wskazanej zmiany stawek opłaty. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji, natomiast opłatę uiszcza w wysokości podanej w zawiadomieniu. 

Kolejna zmiana wynikająca z nowelizacji ustawy przewiduje objęcie nieruchomości letniskowych oraz innych nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych wykorzystywanych jedynie przez część roku, ryczałtową roczną opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem aktu prawa miejscowego w tym zakresie.

Inną ważną zmianą wprowadzoną nowelizacją z dnia 28 listopada 2014 r. jest zapis dotyczący ograniczenia możliwości otrzymania zwrotu nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami za miesiące, w których usługa odbioru odpadów była świadczona.

Zgodnie z nowelizacją art. 6q ust 3. otrzymał brzmienie:

"Art.6q ust.3. W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona."

W praktyce oznacza to, że jeżeli za dany okres zostanie uiszczona opłata, a następnie złożona deklaracja zmniejszająca wysokość opłaty (np. mniejsza liczba mieszkańców albo pojemników) to różnica, za miesiące w których odbierano odpady, nie zostanie zwrócona właścicielowi nieruchomości ani zaliczona na poczet innych zobowiązań.

Zmieniony został również sposób naliczania opłaty, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania pomiędzy różnymi gminami.

Art. 6i pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości otrzymał brzmienie:

"2. W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał,
a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana."
Natomiast w przypadku zmiany miejsca zamieszkana na terenie jednej gminy, obowiązują dotychczasowe rozwiązania, tj. opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 

Treść ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw jest dostępna w zakładce PRAWO.