Zgodnie z uchwałami nr XLVII/1130/2014 i XLVII/1131/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej regulującymi gospodarkę odpadami komunalnymi - od 1 stycznia 2015 r. obowiązują nowe zasady postępowania z odpadami zielonymi. Nie można ich wrzucać do pojemnika na odpady MOKRE, ani do żadnych innych pojemników.

ODPADY ZIELONE:
a) kompostujemy w przydomowym kompostowniku,
b) gromadzimy oddzielnie na posesji, celem oddania, w  ramach opłaty, bez limitu przez cały rok  do PSZOK,
c) gromadzimy selektywnie w otrzymanym biodegradowalnym worku 120 l i wystawiamy do odbioru  OBOK pojemnika na odpady MOKRE.

W ramach ponoszonej opłaty odpady zielone będą odbierane sprzed posesji tylko w ilości 1 worka 120 litrowego miesięcznie na nieruchomość, w okresie wegetacji roślin, tj. od 1 kwietnia do 31 października. Worki te dostarczy firma wywozowa. Właściciel nieruchomości decyduje, przy okazji którego odbioru odpadów MOKRYCH zostanie odebrany również worek z odpadami zielonymi. W dniu odbioru worek należy wystawić obok pojemnika na odpady MOKRE. Rozwiązanie takie służyć ma przede wszystkim tym nieruchomościom, które mają mały ogródek, wytwarzają niewielką ilość odpadów zielonych, gdzie nie ma możliwości zorganizowania kompostownika, a zawożenie odpadów zielonych do PSZOK jest niecelowe, ze względu na ich znikomą ilość. Przy okazji ostatnich marcowych odbiorów odpadów MOKRYCH dostarczane będą worki na odpady zielone.

Natomiast właściciele nieruchomości, którzy wytwarzają większe ilości odpadów zielonych, nadwyżkę ponad limit powinni kompostować w przydomowych kompostownikach lub dostarczać własnym transportem do PSZOK, gdzie bez dodatkowych opłat oraz limitów będą one przyjmowane przez cały rok.

W ramach tzw. „usług dodatkowych” świadczonych przez Urząd Miejski można zamówić transport odpadów do PSZOK. Wówczas dodatkowo płatna będzie tylko usługa transportu.

WAŻNE!

Proszę pamiętać, żeby nie wrzucać odpadów zielonych do pojemników - gdyż nie zostaną one wogóle opróżnione przez firmę wywozową. Odpady zielone, tak jak elektrośmieci, gruz, odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (leki, chemikalia, substancje żrące, środki ochrony roślin), opony itd. powinny być gromadzone selektywnie i oddawane do PSZOK lub w inny sposób ustalony Regulaminem utrzymania czystości na terenie miasta. Nie wolno wrzucać ich do żadnych pojemników, nawet do pojemników na odpady zmieszane.