Konkurs pod nazwą „PAPIER, PLASTIK, SZKŁO – SEGREGACJA TO JEST TO!” skierowany jest do przedszkoli oraz klas I-III szkół podstawowych znajdujących się na terenie Bielska-Białej.
 
 
Biuro ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej zaprasza do udziału w konkursie, który został zorganizowany w ramach prowadzonych działań wynikających z art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z pózn. zm.)polegających na informacji i edukacji w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych i recyklingu odpadów.
 
Celem konkursu jest kształtowanie prawidłowych postaw ekologicznych, promowanie selektywnego zbierania odpadów w pojemnikach typu dzwon, podniesienie poziomu wiedzy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz właściwego postępowania z tzw. odpadami surowcowymi.Ponadto konkurs powiązany jest ze zbiórką makulatury.
   
 
Atrakcyjne nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu zostaną ufundowane przez  Zakład Gospodarki Odpadami S.A.
 
Konkurs w przedszkolach i szkołach będzie trwał od 16 listopada do 11 grudnia 2015 r. Wyniki konkursu oraz zwycięskie prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej Biura ds. Gospodarki Odpadami: www.czystemiasto.bielsko-biala.pl. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród.

Regulamin konkursu dla przedszkoli - pobierz tutaj
Regulamin konkursu dla szkół podstawowych - pobierz tutaj oraz oświadczenie - pobierz tutaj