W związku z obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. nowym aktem prawa miejscowego - Uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XIII/210/2015 z dnia 24.11.2015 r. 
reklamacje ws. niewłaściwego świadczenia usług przez Wykonawcę  odbioru odpadów,  w szczególności w sprawie:
- braku lub nieprawidłowego harmonogramu,
- braku odbioru odpadów,
- niedostarczenia pojemników,
a także reklamacje ws. niewłaściwego świadczenia usług przez PSZOK, przyjmowane są przez Biuro ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego zgodnie z zasadami określonymi w § 9 ww. aktu prawa miejscowego.


Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości lub przez PSZOK oraz wszelkie skargi i wnioski zgłasza się:

1) w następujących terminach:

a) w sprawie nieprzyjęcia odpadów w PSZOK – w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia nieprzyjęcia odpadów w PSZOK,
b) w sprawie nieodebrania odpadów komunalnych w terminach wynikających z harmonogramu – w terminie 5 dni roboczych licząc od daty ustalonej w harmonogramie odbioru odpadów,
c) w sprawie innych nieprawidłowości (np. braku dostarczenia pojemnika, harmonogramu, worka) – w terminie 10 dni roboczych licząc od dnia wystąpienia nieprawidłowości,

2) w następujących formach:

a) pisemnej, tj. pismo zawierające adres nieruchomości, której niewłaściwe świadczenie usług dotyczy, opatrzone imieniem i nazwiskiem zgłaszającego oraz przez niego podpisane,
wysłane pocztą lub złożone na dzienniku podawczym
zaadresowane do Biura ds. Gospodarki Odpadami,
Urząd Miejski w Bielsku-Białej,
Plac Ratuszowy 5,
43-300 Bielsko-Biała


b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP lub Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji lub podpisem elektronicznym CC SEKAP.
- więcej o systemie SEKAP - kliknij tutaj

Dopuszcza się możliwość zgłaszania pilnych interwencji w sprawie niewykonania usługi odbioru odpadów e-mailowo (za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez podpisu elektronicznego, o którym mowa powyżej) pod warunkiem, że zgłoszenie dotyczące danej nieruchomości zostało wysłane na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z adresu e-mail podanego w złożonej dla tej nieruchomości deklaracji, w terminie 2 dni roboczych licząc od daty ustalonej w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych i zostało opatrzone imieniem i nazwiskiem właściciela nieruchomości oraz adresem nieruchomości, której nieprawidłowość dotyczy.