Urząd Miejski w Bielsku-Białej uruchamia program bezpłatnego udostępniania mieszkańcom kompostowników:
- o poj. do 400 l. - dla  działki o powierzchni do 5 arów, na której posadowiona jest nieruchomość zamieszkała
- o poj. do 800 l. - dla  działki o powierzchni powyżej 5 arów, na której posadowiona jest nieruchomość zamieszkała.

Uwaga!
Jeszcze tylko do 31 maja 2016 r. będą przyjmowane wnioski.
Liczy się kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy!

Aby wziąć udział  w programie i otrzymać kompostownik, należy:


1. zgłosić się do Biura ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej  (Pl. Ratuszowy 5, pok. 401, IV piętro),  złożyć  wypełniony i podpisany wniosek o użyczenie kompostownika (wniosek można wypełnić na miejscu). Do wniosku należy podać swoje dane osobowe, adres nieruchomości zamieszkałej, na której będzie posadowiony kompostownik, powierzchnię gruntu i numer ewidencyjny (można wpisać dane np. z decyzji w sprawie podatku od nieruchomości - w niej znajduje się nr działki i powierzchnia).

Wnioski będą przyjmowane w okresie od 4 maja 2016 r. do 31 maja 2016 r.  w godzinach pracy Urzędu.


2. Po weryfikacji wniosków (pod kątem ich prawidłowego wypełnienia oraz spełnienia warunków udziału w programie) wnioskujący zostaną poinformowani telefonicznie o czasie  i miejscu podpisania umowy użyczenia kompostownika.
Liczba kompostowników jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

3. Użytkownik, po  podpisaniu umowy (osobiście), będzie mógł odebrać kompostownik z terenu PSZOK prowadzonego przez Zakład Gospodarki Odpadami S.A. przy ul. Krakowskiej 315d w Bielsku-Białej.

Kompostowniki użyczane będą na trzy lata, po tym okresie przejdą na własność użytkownika.

O użyczenie kompostownika, może wystąpić właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, zwany dalej właścicielem nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku, położonej na terenie Gminy Bielsko-Biała, który:
-    dysponuje nieruchomością pozwalającą na ustawienie kompostownika w sposób niestwarzający uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej posesji oraz posesji sąsiednich,
-    dysponuje odpadami zielonymi oraz odpadami kuchennymi ulegającymi biodegradacji,
-    złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i na dzień zawarcia umowy nie zalega z płatnościami na rzecz Gminy Bielsko-Biała.

Program użyczenia kompostownika nie obejmuje nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tzw. nieruchomości mieszanych), nieruchomości niezamieszkałych oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej  Pl. Ratuszowy 5, tel. 33 470 12 61.