W okresie od 4 do 31 maja 2016r. przyjmowano wnioski o użyczenie kompostownika. Program  cieszył się dużym  zainteresowaniem Mieszkańców.
W ww. okresie złożono w Urzędzie Miejskim prawie 1900 wniosków o użyczenie kompostownika.
      
W dniu 7 czerwca 2016r. nastąpiło otwarcie złożonych ofert w ogłoszonym dnia 25 maja 2016r. przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę kompostowników, w wyniku którego zostanie zamówionych 1870 kompostowników (1660 większych i 210 mniejszych).

Aktualnie trwa weryfikacja wniosków o użyczenie kompostowników pod kątem spełnienia wymogów formalnych. Właściciele nieruchomości, których wnioski zostaną zweryfikowane pozytywnie będą niezwłocznie informowani drogą telefoniczną o dacie podpisania umowy i odbioru kompostownika.


O otrzymaniu kompostownika decydować będzie kolejność prawidłowo złożonych wniosków i spełnianie wymagań Programu.
O użyczenie kompostownika mógł wystąpić właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, na której zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku, położonej na terenie Gminy Bielsko-Biała, który:
-dysponuje nieruchomością pozwalającą na ustawienie kompostownika w sposób niestwarzający uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej posesji oraz posesji sąsiednich,
-dysponuje odpadami zielonymi oraz odpadami kuchennymi ulegającymi biodegradacji,
-złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
-
na dzień zawarcia umowy nie zalega z płatnościami na rzecz Gminy Bielsko-Biała.
Program użyczenia kompostownika nie obejmuje nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości niezamieszkałych oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Kompostownik otrzyma zainteresowany właściciel nieruchomości, który podpisze umowę użyczenia, z 36 miesięcznym terminem obowiązywania. Po upływie terminu obowiązywania umowy kompostownik przejdzie na własność użytkownika. Użyczenie na 36 miesięcy oraz przekazanie na własność nastąpi nieodpłatnie.