Od 14 listopada 2016 r. rozpoczyna się dodatkowy nabór  na bezpłatne użyczenie kompostownika.

Aby skorzystać z Programu, należy zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i złożyć wniosek o użyczenie kompostownika. Decyduje kolejność zgłoszeń.


W wyniku przeprowadzonego w 2016 r. Programu bezpłatnego użyczania kompostowników mieszkańcom Bielska-Białej użyczono 1775 kompostowników w tym: 1582 sztuk 800 litrowych i 193 sztuki 380 litrowych. W ramach kontynuacji Programu do rozdysponowania pozostało:

  • 17 sztuk o poj. do 380 l. - dla  działki o powierzchni do 5 arów, na której posadowiona jest nieruchomość zamieszkała lub letniskowa położona w Bielsku-Białej,
  • 265 sztuk o poj. do 800 l. - dla  działki o powierzchni powyżej 5 arów, na której posadowiona jest nieruchomość zamieszkała lub letniskowa w Bielsku-Białej.

W okresie od 14 do 18 listopada 2016 r. wnioski będą przyjmowane w Biurze Obsługi Interesanta, Plac Ratuszowy 6, stanowisko nr 1.

Następnie w okresie od 21 listopada do 16 grudnia 2016 r. wnioski będą przyjmowane w Biurze ds. Gospodarki Odpadami, Plac Ratuszowy 5, pok. 401.

Prawidłowo złożone wnioski w okresie od 14 listopada do 16 grudnia 2016 r. ponad liczbę kompostowników będących w dyspozycji Urzędu, zostaną wzięte w pierwszej kolejności pod uwagę w kolejnej edycji programu użyczania kompostowników w przyszłym roku.

Po weryfikacji wniosków wnioskujący zostanie poinformowany telefonicznie o czasie i miejscu podpisania umowy użyczenia kompostownika.


Kompostowniki użyczane będą na trzy lata, po tym okresie przejdą na własność użytkownika.

Użytkownik, po podpisaniu umowy, będzie mógł odebrać kompostownik z terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzonego przez Zakład Gospodarki odpadami S.A. przy ul. Krakowskiej 315d w Bielsku-Białej.

O użyczenie kompostownika, może wystąpić właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, zwany dalej właścicielem nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku, położonej na terenie Gminy Bielsko-Biała, który:

  • dysponuje nieruchomością pozwalającą na ustawienie kompostownika w sposób niestwarzający uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej posesji oraz posesji sąsiednich,
  • dysponuje odpadami zielonymi oraz odpadami kuchennymi ulegającymi biodegradacji,
  • złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i na dzień zawarcia umowy nie zalega z płatnościami na rzecz Gminy Bielsko-Biała.


Program użyczenia kompostownika nie obejmuje nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości niezamieszkałych oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej  Pl. Ratuszowy 5 tel. 33 4701261.