W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów informujemy, że powołane Rozporządzenie wprowadza dla wszystkich gmin w Polsce obowiązek selektywnego odbierania co najmniej poniższych frakcji:
-        papier
-        szkło
-        metale i tworzywa sztuczne
-        odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
Co do zasady nowy system segregowania odpadów będzie obowiązywać od 1 lipca 2017 r. jednak
 W BIELSKU-BIAŁEJ NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZYWAĆ BĘDZIE DOPIERO OD 1 LIPCA 2018 ROKU!!! Wydłużenie terminu wdrożenia zapisów Rozporządzenia jest możliwe dzięki zawartej umowie na odbiór odpadów komunalnych obowiązującej do dnia 30 czerwca 2018 r.
Ponadto w Mieście Bielsku-Białej tak jak do tej pory odbierany selektywnie będzie popiół.
Pozostałe frakcje odpadów zbieranych selektywnie, które tak jak do tej pory, będzie należało wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać w sposób dotychczasowo przyjęty:
-        odpady wielkogabarytowe – wystawki przydomowe lub dostarczyć do PSZOK
-        zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – mobilne zbiórki lub dostarczyć do PSZOK
-        przeterminowane leki – w wybranych aptekach lub dostarczyć do PSZOK
-        zielone – jeden worek 120 l odbierany miesięcznie w okresie od kwietnia do października lub dostarczyć do PSZOK
-        inne odpady problemowe z gospodarstw domowych - dostarczyć do PSZOK.
Pozostałe odpady powstałe po sortowaniu odpadów komunalnych stanowić będą frakcję balastową (resztkową) i będą odbierane w osobnym pojemniku. We frakcji balastowej znajdą się odpady, które nie będą spełniać warunków do umieszczenia ich w selektywnie zebranych pozostałych frakcjach, a które do tej pory znajdowały się w np. odpadach Mokrych (m.in. zużyte środki higieniczne, pozostałości z domowej hodowli zwierząt, zmiotki i popiół z papierosów), czy w odpadach Suchych (m.in. guma, skóra, drewno, tekstylia, ceramika, porcelana, buty itp.).
               Przedmiotowe rozporządzenie wprowadza również jednolitą kolorystykę dla pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów gromadzonych selektywnie:
-        na papier – kolor niebieski oznaczony napisem „Papier”
-        na szkło – kolor zielony z napisem „Szkło”
-        na metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – kolor żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”
-        na odpady ulegające biodegradacji – kolor brązowy z napisem „Bio”.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Środowiska obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki/worki w określonym kolorze należy zrealizować w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia czyli do dnia 30 czerwca 2022 r. natomiast oznakowanie pozwalające na właściwe selektywne zbieranie w nich odpadów - w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia czyli do dnia 31 grudnia 2017 r.