W związku ze stwierdzonymi przypadkami pogryzienia przez psy pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne prosimy o bezwzględne stosowanie przepisów w zakresie zasad utrzymywania psów i innych zwierząt domowych (określonych w § 18 Regulaminu utrzymania czystości iporządku na terenie miasta Bielska – Białej – tekst poniżej), a w czasie odbioru odpadów komunalnych z terenu posesji o umożliwienie pracownikom Spółki bezpiecznego odbioru odpadów lub zmianę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części dotyczącej miejsca odbioru tychże odpadów na „przed nieruchomością” i każdorazowego wystawiania pojemników przed posesję w terminach zgodnych z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych.


Zgodnie z § 18 Regulaminu utrzymania czystości iporządku na terenie miasta Bielska – Białej osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. W szczególności – w celu zapewnienia otoczeniu porządku i bezpieczeństwa – do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1) zapewnienie dozoru nad psami i innymi zwierzętami domowymi,
2) prowadzenie psów na uwięzi; psy niebezpieczne dla otoczenia muszą mieć nałożony kaganiec.
Zwolnienie osób utrzymujących zwierzęta domowe z obowiązku stałego nad nimi dozoru jest dozwolone wyłącznie w przypadkach, gdy zwierzęta te znajdują się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie należycie ogrodzonym i w widocznym miejscu oznaczonym tablicą ostrzegawczą.
Zgodnie z art. 431 § 1 k.c. kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zbłąkało się lub uciekło, chyba, że ani on ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy. Odpowiedzialność za zwierzęta opiera się na założeniu, że jeżeli zwierzę wyrządza szkodę, to dzieje się tak ze względu na nienależyte sprawowanie nad nim nadzoru, czyli z uwagi na winę
w nadzorze.
W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej staranności w opiece nad zwierzętami.
                 Przypominamy jednocześnie, że niezastosowanie się do obowiązków wynikających z powołanego wyżej regulaminu i przepisów kodeksu cywilnego może skutkować pozwem poszkodowanego o zadośćuczynienie i odszkodowanie do sądu cywilnego, a w skrajnych przypadkach  może skutkować odpowiedzialnością karną.