Na czym polegają zmiany w segregacji - pobierz            Zasady segregacji od 1 lipca 2018 roku - pobierz

W nowym, ogólnopolskim, obowiązującym (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów) od 1 lipca 2018 r. systemie gospodarowania odpadami wszystkie opady komunalne gromadzimy selektywnie według następującego schematu:

Odpady do odbioru sprzed posesji - w pięciu oddzielnych pojemnikach/workach (w zależności od rodzaju posesji):

 • SZKŁO, czyli opakowania szklane ze szkła bezbarwnego i kolorowego, powstające w gospodarstwach domowych.
 • PAPIER, czyli odpady z papieru, makulatura i karton.
 • METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, czyli surowce wtórne  z metalu, plastiku, folii i innych tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe (np. kartoniki po napojach czy kartony po mleku), które zostaną dosortowane na poszczególne rodzaje tworzyw (PET z podziałem na kolory, PE, PP, HDPE, LDPE, PS, tetrapack, metale żelazne, aluminium itd.) na nowoczesnej linii sortowniczej.
 • BIO, czyli odpady kuchenne ulegające biodegradacji, w szczególności resztki jedzenia, zużyte papierowe serwetki i ręczniki kuchenne oraz drobne rośliny doniczkowe (które trafią prosto do przemysłowej kompostowni), za wyjątkiem odpadów zielonych z ogrodu.
 • POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU, czyli te, które nie mogą trafić do pozostałych pojemników, w szczególności zużyte środki higieniczne (pampersy, podpaski itp.), żwirek z domowej hodowli zwierząt (np. kota, chomika) wraz z ich odchodami, popiół z papierosów wraz z niedopałkami, zużyte jednorazowe worki do odkurzaczy, a także: ceramika, fajans, szkło kryształowe, okularowe, drobne akcesoria i przybory domowe z drewna, skóry, gumy (np. drewniane zabawki, klocki, kredki, farbki szkolne, gumki, piłki, koszyki wiklinowe, buty, paski skórzane oraz drobne tekstylia, za wyjątkiem odpadów zawierających substancje niebezpieczne (np. lakiery, rozpuszczalniki, gaz), elektrośmieci, baterii oraz innych odpadów, które należy oddawać do PSZOK

Dodatkowo, jeżeli powstają: 

 

 • ODPADY ZIELONE (na nieruchomości zamieszkałej lub letniskowej):
  • kompostujemy w przydomowym kompostowniku,
  • możemy przez cały rok oddać w ramach opłaty do PSZOK (z nieruchomości zamieszkałej - bez limitu, z nieruchomości letniskowej - z limitem)
  • możemy wystawić do odbioru (z nieruchomości zamieszkałej posiadającej przydomowy ogród) w otrzymanym biodegradowalnym worku 120 l w wyznaczonym w harmonogramie dniu odbioru odpadów ZIELONYCH, przy czym w danym miesiącu można oddać tylko 1 worek i tylko w okresie od kwietnia do października. Specjalny worek dostarczy firma wywozowa.
  • dodatkowo z każdej nieruchomości zamieszkałej zostaną odebrane w listopadzie, w wyznaczonym w harmonogramie dniu odbioru, 4 worki (o poj. do 120 l.) liści, przy czym worki należy zapewnić we własnym zakresie.
 • POPIÓŁ (na nieruchomości zamieszkałej lub niezamieszkałej):
  • należy to uwzględnić w deklaracji,  będzie on odbierany w ramach uiszczonej opłaty,
  • gromadzimy w osobnym pojemniku,
  • popiołu nie należy zalewać wodą, ani nie wrzucać gorącego popiołu do pojemnika
  • odbiór całoroczny z nieruchomości zamieszkałych oraz w okresie od października do kwietnia z nieruchomności niezamieszkałych

 
ODPADY WIELKOGABARYTOWE z nieruchomości zamieszkałych (meble, akcesoria domowe, ogrodowe, sportowe itp) odbierane są 2 razy w roku w zabudowie jednorodzinnej i 4 razy w roku w zabudowie wielorodzinnej, w wyznaczonych w harmonogramie  terminach.  Nie należy wystawiać odpadów budowlanych, opon, czy elektrośmieci.

POZOSTAŁE ODPADY KOMUNALNE powstające w gospodarstwach domowych, w tym odpady niebezpieczne oraz inne odpady problemowe (np. z remontu mieszkania, wielkogabarytowe poza terminami zbiórek, zielone ponad limit odbioru sprzed posesji), dostarczamy we własnym zakresie do PSZOK, gdzie zostaną przyjęte w ramach ponoszonej przez nas opłaty.

Na terenie miasta funkcjonują dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK - miejsca wyposażone w specjalne kontenery, do którego mieszkańcy, również w ramach opłaty,  oddają posegregowane: odpady niebezpieczne, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz inne odpady problemowe pochodzące z gospodarstwa domowego, za wyjątkiem części samochodowych.

Poza tym do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów można oddawać posegregowane surowce wtórne, a także odpady zielone i popiół. W PSZOK odpady przyjmowane są bez limitu, za wyjątkiem:

 • odpadów remontowo-budowlanych. Limit przyjęcia do PSZOK w roku kalendarzowym gruzu oraz pozostałych odpadów remontowych wynosi:
  • dla nieruchomości zamieszkałej: 8 ton,
  • dla domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe: 4 Mg (tony) ,
  • dla rodzinnych ogrodów działkowych: 100 kg na działkę
 • odpady zielone: 
  • dla domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe: - 100 kg odpadów zielonych miesięcznie,
  • dla rodzinnych ogrodów działkowych: 40 kg odpadów zielonych na działkę.

UWAGA! Szczególowy zakres świadczonej usługi w zamian za ponoszoną opłatę za gospodarowanie odpadami na poszczególnych typach nieruchomości (zamieszkałe, niezamieszkałe, letniskowe) zostały określone w akcie prawa miejscowego, z którym można zapoznać się tutaj.

UWAGA1 Oprócz usług objętych opłatą za gospodarowanie odpadami Gmina świadczy tzw. usługi dodatkowe w zakresie odbierania odpadów komunalnych, które są fakultatywne i  zasady ich świadczenia oraz odpłatność zostały określone w innym akcie prawa miejscowego oraz opisane w zakładce: USŁUGI DODATKOWE

SZCZEGÓŁOWE SPOSOBY GROMADZENIA I ODDAWANIA ODPADÓW - W ZAKŁADCE: JAK SEGREGOWAĆ