W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od dnia 6 września 2019 r. w życie weszły następujące zmiany:

- nie jest możliwe składanie deklaracji zmniejszającej wstecz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za wyjątkiem, gdy:

  • deklaracja została złożona w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (DGO-1, DGO-2, DGO-3);

  • deklaracja złożona została przez właściciela nieruchomości w związku ze śmiercią mieszkańca (DGO-1, DGO-3) w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. Po przekroczeniu tego terminu właściciel może złożyć  deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania w terminie do 10 dnia kolejnego miesiąca.

- zmniejszenie opłaty poprzez złożenie deklaracji DGO-2 w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana będzie możliwe tylko, jeśli właściciel nieruchomości złożył w tut. Urzędzie Miejskim z zachowaniem trybu i terminów reklamację dotyczącą niewłaściwego świadczenia usług przez firmę wywozową, która została rozpatrzona pozytywnie.

Tryb zgłaszania reklamacji:

Nieprawidłowości w zakresie realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych, w tym opóźnienia w odbiorze, brak podstawienia pojemników należy niezwłocznie zgłaszać w terminach i formach przewidzianych w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019, poz. 4523 – t. j.):

- e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 2 dni roboczych od daty wskazanej w harmonogramie - w przypadku braku terminowego odbioru odpadów,

- pismem w sprawie nieodebrania odpadów komunalnych w terminach wynikających z harmonogramu – w terminie 5 dni roboczych licząc od daty ustalonej w harmonogramie odbioru odpadów.

Reklamacje e-mailowe lub składane osobiście lub pisemnie po przekroczeniu ww. terminów oraz interwencje telefoniczne nie będą rozpatrywane i nie będą stanowiły podstawy do złożenia deklaracji zmniejszającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości składa pierwszą deklarację w związku z zamieszkaniem na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych nadal obowiązuje termin 14 dni od wystąpienia ww. zdarzeń do złożenia deklaracji.

Podstawa prawna:
art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019, poz. 1579) wprowadza nowe brzmienie przepisu art. 6m:

ust. 2: "W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie
do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana".

ust. 2a: "W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego".

ust. 4: "Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2".

ust. 5: "Przepisu ust. 4 nie stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość:

1)   zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia; (...)."