Przypominamy, iż od dnia 1 maja 2020 r. nie jest realizowany odbiór Popiołu z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, w ramach złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DGO-2).

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXXI/579/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

“§ 6. 1. Odbiór odpadów od właściciela nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne, będzie się odbywał z częstotliwością wskazaną dla danej frakcji odpadów w złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, spośród następujących częstotliwości: (...)

4) 6) popiół - jeden raz na miesiąc w okresie od 1 października do 30 kwietnia”.

W związku z powyższym zasadne jest złożenie kolejnej dla nieruchomości deklaracji DGO-2 w związku z brakiem realizacji odbioru Popiołu.

Termin składania deklaracji za maj 2020 r. upływa z dniem 10 czerwca 2020 r. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem, gdy deklaracja złożona została w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (art. 6m ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).