PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z § 10 ust. 3 Uchwały nr XXXI/578/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nr XXI/504/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. oraz nr XXX/714/2021 z dnia 18 marca 2021 r., od dnia 1 lipca 2021 r. do obowiązków właściciela nieruchomości należeć będzie wystawianie do odbioru przed nieruchomość pojemników/worków z odpadami komunalnymi. Wykonawca nie będzie realizował odbioru odpadów z terenu nieruchomości, chyba, że miejscami gromadzenia odpadów są tzw. altanki śmietnikowe spełniające określone odrębnymi przepisami normy dotyczące ich usytuowania oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, tj. §22-§25 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1139).

 

DLACZEGO NASTĄPIŁY ZMIANY?

Zmiana dotycząca wystawiania pojemników dotyczy wszystkich nieruchomości na terenie Bielska-Białej i podyktowana jest głównie koniecznością dostosowania usługi odbioru odpadów komunalnych do zgodności z przepisami prawa (szczególnie dot. bezpieczeństwa i higieny pracy). Z uwagi na fakt, iż pracownik wykonujący usługę odbioru odpadów komunalnych może odmówić jej wykonania w miejscu niespełniającym bądź naruszającym przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, niezbędne było wprowadzenie przedstawionych wyżej rozwiązań. Ponadto wielu zarządców nieruchomości zgłaszało roszczenia z tytułu powstałych podczas realizacji usługi odbioru odpadów uszkodzeń podjazdów, klatek schodowych, posadzek, drzwi i innych. Jednocześnie należy wskazać, iż wdrażane rozwiązanie funkcjonuje z powodzeniem w większości miast w Polsce (np. w Katowicach) i nie przysparza nadmiernych uciążliwości, jak również przyspiesza realizację usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Wskazać również należy, iż zmiana Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta Bielska-Białej
z dnia 25 sierpnia 2020 r. poprzedzona była konsultacjami społecznymi, przeprowadzonymi w dniach od 6 do 29 lipca 2020 r. Przedmiotowe konsultacje ogłoszono w dniu 26 czerwca 2020 r. – ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, na słupach ogłoszeniowych rozmieszczonych na terenie objętym konsultacjami, w Magazynie Samorządowym „W Bielsku-Białej”, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej. W ogłoszeniu o konsultacjach wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i miejsce przeprowadzenia konsultacji. Ogłoszenie było dostępne do 29 lipca 2020 r., natomiast w sprawie zmian aktów prawa miejscowego mogli wypowiedzieć się wszyscy mieszkańcy Bielska-Białej (https://bip.um.bielsko.pl/a,75170,konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektow-uchwal-z-zakresu-gospodarowania-odpadami-komunalnymi-6-29-.html).

 

INFORMACJA WYŁACZNIE DLA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKIEM WIELOLOKALOWYM (SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE, ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE)

Mając na uwadze sygnały płynące od zarządców i właścicieli nieruchomości wielolokalowych, pomimo, iż zmiany uchwalane były prawie rok temu, w porozumieniu z Wykonawcą usługi podjęta została decyzja o odbieraniu odpadów z wymienionych nieruchomości do dnia 18 lipca 2021 r.

Okres przejściowy, w którym odpady będą odbierane na dotychczasowych zasadach może zostać na wniosek zarządcy wydłużony, o ile podjęte zostaną czynności:

  • zatrudnienie odrębnego podmiotu do wystawiania pojemników - do 31 sierpnia 2021 r.,
  • zmiana miejsca gromadzenia odpadów – do 30 września 2021 r.,
  • budowa altany śmietnikowej – do 31 grudnia 2021 r.

O podjętych czynnościach należy poinformować tut. Wydział do dnia 9 lipca 2021 r.

Jeżeli podjęte działanie nie okaże się skuteczne przed upływem wnioskowanego terminu, odpady z dotychczasowych miejsc gromadzenia przestaną być odbierane.