Odpady komunalne typu odpady zielone, odpady wielkogabarytowe, odpady remontowo-budowlane mogą być dostarczane do PSZOK z nieruchomości niezamieszkałych po uprzednim złożeniu odpowiedniej deklaracji DGO-2 w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej przez Zarząd ROD, określającej masę i rodzaj odpadów (przy czym ilość i rodzaj dostarczonych odpadów nie może wskazywać na pochodzenie odpadów z działalności gospodarczej lub rolniczej lub likwidacji takiej działalności). W praktyce, należy określić w deklaracji jaka sumaryczna ilość odpadów z terenu ROD będzie wywieziona do PSZOK w danym miesiącu. W PSZOK należy okazać kopię przedmiotowej deklaracji.

Rodzinne ogrody działkowe od 1 stycznia 2021 r. mieszczą się w kategorii nieruchomości niezamieszkałych na podstawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z art. 6j ust. 3d ww. ustawy: „Do rodzinnego ogrodu działkowego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2176 oraz z 2020 r. poz. 471) stosuje się przepis ust. 3.” Ust 3. stanowi: „W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2.”.

W związku z powyższym, opłata jest należna za każdą ilość odpadów komunalnych, która powstaje na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, a nie jest to już opłata ryczałtowa, która obowiązywała do końca 2020 r.

Istnieje także możliwość skorzystania z tzw. usługi dodatkowej polegającej na podstawieniu kontenera i transporcie odpadów do PSZOK, wówczas należy złożyć poza formularzem zamówienia usługi, także nową deklarację DGO-2 (przez Zarząd ROD) określającą masę i rodzaj odpadów. Usługa dodatkowa dotyczy wyłącznie odpadów zielonych oraz mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (limit 2 Mg na nieruchomość w ciągu roku kalendarzowego).

W przypadku pytań, a także w sprawie instrukcji co do wypełnienia deklaracji DGO-2 w ww. zakresie, proszę kontaktować się telefonicznie pod nr 33/ 47 01 263.