Zgodnie z ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1648) zmianie uległy zasady dotyczące objęcia gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (deklaracja DGO-2).

Najważniejsze zmiany:

- brak możliwości zrezygnowania z objęcia gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy (przed dniem wejścia w życie powyższej ustawy) złożyli zgodę na przystąpienie do systemu, aż do końca trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych – tj. do 30 czerwca 2024 r.,

- brak możliwości włączenia nieruchomości niezamieszkałych do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, dla których nie złożono zgody na objęcie systemem (przed dniem wejścia w życie ustawy), aż do końca trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych – tj. do 30 czerwca 2024 r.,

- automatyczne włączenie do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych, które powstały w trakcie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych, o ile właściciel nieruchomości nie złoży Prezydentowi Miasta pisemnego oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę w terminie 60 dni od dnia powstania takiej nieruchomości. W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia,

- właściciele nieruchomości nieobjęci gminnym systemem są obowiązani przedstawić umowę (na odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych), której treść jest zgodna
z regulaminem oraz dowody uiszczenia opłaty - w przypadku niespełnienia przedmiotowych wymagań organ wydaje decyzję o odbiorze zastępczym z zastosowaniem górnych stawek opłaty.