Przypominamy, że 20 listopada 2015 r. mija termin na złożenie deklaracji DGO-4 obowiązującej na rok 2016.

 Kto jest zobowiązany złożyć?

Do złożenia deklaracji DGO-4  zobowiązani są:
a) właściciele:
- nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe
- innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku;
b) Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych dla ogródków działkowych na terenie ROD.

Co, jak, kiedy i gdzie? -  odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Do kiedy należy złożyć deklarację DGO-4 ?

Termin złożenia pierwszej deklaracji DGO-4 obowiązującej na 2016 rok upływa 20 listopada 2015 r. 


Gdzie złożyć  i w jakiej formie?

w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej:
- Plac Ratuszowy 6, Biuro Obsługi Interesanta, parter,  stanowisko nr 3
- Plac Ratuszowy 5, Wydział Gospodarki Odpadami, III piętro, pok. 313
w godzinach pracy Urzędu, deklarację można złożyć w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl).
Gdzie można znaleźć formularz, informację o stawkach i jak wypełnić?

Wzór deklaracji DGO-4 wraz z objaśnieniami o sposobie jej wypełnienia (znajdującymi się na końcu formularza) znajduje się w zakładce ZANIM PODPISZESZ DEKLARACJĘ. Stawki podane są w objaśnieniach do deklaracji.
Papierową wersję można otrzymać w Urzędzie Miejskim, w punktach wskazanych wyżej.

Od kiedy płacić, jak i w jakich terminach?

Opłata określona w złożonej jesienią  2015 roku deklaracji obowiązuje od 2016 roku.
Opłata ma charakter roczny ryczałtowy i jest płatna w czterech, określonych w deklaracji ratach:
  I rata - do 15 marca 2016 r.
 II rata - do 15 maja 2016 r.
III rata - do 15 września 2016 r.
IV rata - do 15 listopada 2016 r.
Indywidualne numery kont do wpłat zostaną wysłane na adres korespondencyjny wskazany w złożonej deklaracji.

Ile płacić?

Ustala się następujące roczne, ryczałtowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku:
1) w przypadku selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych:
a) od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - 144,00 zł na rok,
b) od każdej działki na terenie rodzinnych ogrodów działkowych - 30,00 zł na rok, przy czym wysokość opłaty dla ogrodu działkowego stanowi iloczyn liczby działek wchodzących w jego skład oraz stawki opłaty,
2) w przypadku nieselektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych:
a) od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe - 288,00 zł,
b) od każdej działki na terenie rodzinnych ogrodów działkowych - 60,00 zł, przy czym wysokość opłaty dla ogrodu   działkowego stanowi iloczyn liczby działek wchodzących w jego skład oraz stawki opłaty.

Co w zamian za opłatę?

W zamian za uiszczoną opłatę od 1 stycznia 2016 r. świadczone będą następujące usługi z zakresu   gospodarowania odpadami komunalnymi:
1. odbiór odpadów SUCHYCH i MOKRYCH albo ZMIESZANYCH sprzed nieruchomości,  z następującą częstotliwością:
- odpady „mokre” - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącach kalendarzowych wskazanych przez właściciela  nieruchomości w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
- odpady „suche” - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącach kalendarzowych wskazanych przez właściciela nieruchomości w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
lub
- odpady zmieszane - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącach kalendarzowych wskazanych przez właściciela nieruchomości w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. przyjęcie określonego typu i ilości odpadów do PSZOK (np.odpady zielone, remontowo-budowlane) w ilości:
a) dla domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe,
- 4 Mg (tony) w roku kalendarzowym odpadów budowlanych i rozbiórkowych, niezawierających azbestu oraz innych  materiałów niebezpiecznych, w tym gruzu, powstałych w wyniku robót samodzielnie prowadzonych przez właścicieli nieruchomości,
- 100 kg odpadów zielonych miesięcznie,
b) dla rodzinnych ogrodów działkowych:
-100 kg na działkę w roku kalendarzowym odpadów budowlanych i rozbiórkowych, niezawierających azbestu oraz  innych materiałów niebezpiecznych, w tym gruzu, powstałych w wyniku robót samodzielnie prowadzonych przez właścicieli nieruchomości,
 - 40 kg odpadów zielonych na działkę w roku kalendarzowym.
Przyjęcie pozostałych odpadów do PSZOK (wykaz w zakładce PSZOK) – bez limitu ilościowego, przy czym nie przyjmuje się opon samochodowych i opon z maszyn rolniczych.
3. przyjęcie określonego typu odpadów do mini punktów selektywnej zbiórki – tzw. gniazd dzwonów;
4. przyjęcie przeterminowanych leków w niektórych aptekach;
5. wyposażenie nieruchomości w pojemniki albo worki do gromadzenia odpadów komunalnych:
a) dla domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
- 1 pojemnik 120 l lub 2 worki 120 l na mokre, 1 pojemnik 240 l lub 2 worki 120 l na suche,
lub
- 1 pojemnik 240 l lub 4 worki 120 l na odpady zmieszane,
b) dla rodzinnych ogrodów działkowych:
- 1 pojemnik 240 l na suche i 1 pojemnik 120 l na mokre lub 1 pojemnik 240 l na odpady zmieszane dla ogrodów działkowych składających się z 1 – 60 działek,
- 2 pojemniki 1 100 l na suche i 2 pojemniki 240 l na mokre lub 1 pojemnik 1 100 l na odpady zmieszane dla ogrodów działkowych składających się z 61-100 działek,
- 4 pojemniki 1 100 l na suche i 2 pojemniki 1 100 l na mokre lub 1 kontener 7 m3 na odpady zmieszane dla ogrodów działkowych składających się ze 101 i więcej działek.
6. utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym, zgodnie z częstotliwością określoną w  Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej.

Podstawa prawna:

Akty prawa miejscowego w tym zakresie zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym województwa śląskiego i po wejściu w życie jego zapisy obowiązują wszystkich właścicieli tego typu nieruchomości.
Szczegółowy zakres usług w zamian za opłatę - pobierz dokument

Więcej pytań?

W celu uzyskania dodatkowych informacji, bądź zaistnienia wątpliwości prosimy o przesłanie pytań
w formie pisemnej, bądź elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..