W dniu 20 czerwca 2017 r. Radni Rady Miejskiej w Bielsku – Białej podjęli dwie uchwały
dot. gospodarowania odpadami: w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej (pobierz uchwałę) oraz w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (pobierz uchwałę).

W przywołanych uchwałach wprowadzono zapisy dot. nowych zasad selektywnego zbierania odpadów komunalnych, które zostały ujednolicone w całej Polsce Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. (Dz.U. z dnia 4 stycznia 2017 r. poz. 19) w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Nowe zasady segregacji odpadów w Bielsku-Białej będą obowiązywać od 1 lipca 2018 r.
W pierwszej połowie 2018 r. planuje się przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej mającej na celu przygotowanie mieszkańców miasta do nowych zasad.