UWAGA!

 

Od dnia 14 stycznia 2014 r. obowiązują nowe druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Formularze deklaracji dostępne są w zakładce „zanim podpiszesz deklaracje”.

Stosownie do pisma nr WA-4011/9/13 z dnia 15 kwietnia 2013 r., informujemy że Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach uchwałą nr 147/IX/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r. stwierdziła nieważność uchwały nr XXVIII/705/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin uczestniczących w „Programie Rodzina Plus na lata 2012-2018”.

 

Od 1 lipca 2013 r. nie podpisujemy umów z firmą przewozową na odbiór odpadów, ani nie otrzymujemy faktur.  Z całego miasta odpady odbiera firma wybrana w przetargu przez gminę - SITA Zakład Oczyszczania Miasta S.A.

Stosownie do pisma nr WA-4011/9/13 z dnia 15 kwietnia 2013 r., informujemy że Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach uchwałą nr 147/IX/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r. stwierdziła nieważność uchwały nr XXVIII/705/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 13 marca 2013 r.

 

 

Rysunki

{rapidgallery}images/konkurs_plastyczny/rysunki{/rapidgallery}

Prace plastyczne

{rapidgallery}images/konkurs_plastyczny/prace_plastyczne{/rapidgallery}

 

 

Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W deklaracji tej właściciel nieruchomości określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podstawą naliczenia opłaty jest  liczba gospodarstw domowych zamieszkujących nieruchomość  i stawka, zależna od liczby osób tworzących gospodarstwo, określona odrębną uchwałą Rady Miejskiej.
 

Wzór deklaracji został określony uchwałą Rady Miejskiej. Uchwała ta określa sposób wypełnienia deklaracji, termin i miejsce jej składania oraz wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.
W dniu 13 marca 2013 r. Rada Miejska podjęła pakiet uchwał w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi.

 

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać:

  • osobiście - w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 3, parter, Plac Ratuszowy 6.
  • wysłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego,
  • wysłać elektronicznie za pomocą e-skrzynki podawczej UM: kliknij tutaj , więcej o systemie SEKAP - zobacz tutaj

w następujących terminach:
 

dla budynków mieszkalnych:

- w terminie 14 dni od zamieszkania pierwszego mieszkańca na nieruchomości ,
- w terminie 14 dni od zaistnienia każdej zmiany stanowiącej podstawę do naliczenia opłaty (np. zmniejszenie lub zwiększenie liczby mieszkańców - bez względu na to czy są zameldowani czy nie)

dla nieruchomości niezamieszkałych:


- w terminie 14 dni od powstania pierwszych odpadów komunalnych
- w terminie 14 dni od zaistnienia każdej zmiany będącej podstawą naliczenia opłaty (np. zmiana sposobu zbierania odpadów, zmiana liczby wywozów itp)