Informujemy, że Prezydent Miasta w dniu 24 maja 2019 r. o godz. 12.00 odwołał alarm przeciwpowodziowy obowiązujący na terenie Bielska-Białej.

25 maja 2019 r. o godz. 15.00 zostało odwołane pogotowie przeciwpowodziowe w Bielsku-Białej.

 

Z dniem 23 maja 2019 r. Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłosił alarm przeciwpowodziowy.

W związku z utrudnionym dojazdem do niektórych miejsc na terenie miasta mogą wystąpić także trudności z odbiorem odpadów. Przypadki braku dostępu do nieruchomości proszę zgłaszać bezpośrednio do spółki SUEZ Bielsko-Biała S.A. pod numerami telefonu: 33 499 20 00,  33 499 20 09,  33 499 20 15,  33 499 20 19 lub mailowo na adresy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Po odwołaniu alarmu, o czym Pańswta poinformujemy na stronie, reklamacje w sprawie nieterminowego odbioru będzie należało zgłaszać zgodnie z zasadami ustalonymi aktem prawa miejscowego, tj. e-mailem do 2 dni na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie do 5 dni na adres: Urząd Miejski w Bielsku-Białej pl. Ratuszowy 5, 43-300 Bielsko-Biała.

 

Zarząd Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej informuje, że w okresie od maja do lipca 2019 r. planowana jest modernizacja instalacji sortowniczej.

W związku z powyższym mogą wystąpić przejściowe trudności w jej funkcjonowaniu, co będzie skutkowało koniecznością przekierowania strumienia odpadów do innych instalacji. Niewykluczona jest również praca zakładu w godzinach nocnych.

Modernizacja ma na celu podniesienie efektywności linii sortowniczej, tak aby uzyskać większą ilość surowców wtórnych lepszej jakości i osiągnąć wymagane na najbliższe lata poziomy odzysku.

Zarząd ZGO S.A. pragnie zapewnić, że Spółka dołoży wszelkich starań, aby planowana modernizacja nie przyczyniła się do wystąpienia uciążliwości dla terenów sąsiednich. Jednakże wobec złożoności logistycznej i technicznej planowanego zadania prosi o wyrozumiałość w razie wystąpienia jakichkolwiek trudności spowodowanych przedmiotową modernizacją.

W związku z nową uchwałą nr VI/70/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi, która wchodzi w życie dnia 9 kwietnia 2019 r. oraz podpisaniem umowy z nowym Wykonawcą zamówienia na usługi dodatkowe będą przyjmowane od dnia 9 kwietnia 2019 r.

Na stronie www.czystemiasto.bielsko-biala.pl zostały opublikowane nowe wzory formularzy zamówienia usług dodatkowych.

Formularze, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przed tym terminem  lub zostaną złożone na nieaktualnych drukach nie będą realizowane.


Wznowienie świadczenia usług dodatkowych na nowych zasadach nastąpi od dnia 9 kwietnia 2019 r., a szczegółowe informacje o zasadach realizowania usług dodatkowych wraz z nowymi wzorami formularza znajdują się w zakładce „Usługi dodatkowe”.

W okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 8 czerwca 2019 r. na zlecenie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, firma BIOSYSTEM S.A. przeprowadzi zbiórki elektrośmieci. Na terenie naszego miasta we wskazane dni odbędą się 32 zbiórki w wyznaczonych miejscach.

Z niepokojem obserwujemy tendencję wzrostową otrzymywanych od firmy wywozowej sygnałów, że w altanach śmietnikowych będących miejscem gromadzenia odpadów przez mieszkańców budynków wielorodzinnych odpady nie są zbierane zgodnie z obowiązującymi zasadami selektywnej zbiórki. Aktualnie, w razie stwierdzenia takiego stanu rzeczy, pracownicy firmy SUEZ Bielsko-Biała S.A. przyklejają specjalne naklejki na pojemniki. Czerwona „smutna buzia” oznacza, iż w danym pojemniku znajdowały się odpady nieprawidłowej frakcji. Taka czerwona naklejka jest formą ostrzeżenia dla mieszkańców, jednakże zdarzają się altany, gdzie pomimo naklejki nie odnotowano żadnej poprawy w segregacji odpadów. Dlatego aktualnie przygotowywane są w tej sprawie pisma informacyjne dla zarządców nieruchomości/spółdzielni mieszkaniowych, gdzie takie przypadki odnotowano.

W przypadku braku poprawy jakości segregacji kolejnym krokiem będzie informacja o konieczności złożenia deklaracji uwzględniającej wyższą opłatę za gospodarowanie odpadami przewidzianej w przypadku niezachowania zasad selektywnej zbiórki.

W przypadku niezłożenia, pomimo otrzymanej informacji, korekty deklaracji i niewniesienia wyższej opłaty za miesiące w których stwierdzono nieselektywną zbiórkę,  będą  wszczynane  postępowania podatkowe mające na celu określenie wyższej opłaty, którą będą  ponosić wszyscy mieszkańcy korzystający z altany śmietnikowej stanowiącej miejsce gromadzenia odpadów dla budynku, w którym zamieszkują.

W celu uniknięcia takich sytuacji apelujemy do mieszkańców o dołożenie starań w zakresie przestrzegania ustalonych zasad selektywnej zbiórki, a do zarządców budynków i służb porządkowych spółdzielni o zwracanie uwagi na stan odpadów przygotowanych do odbioru.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCHSkrócony tekst ogłoszenia – pełny tekst ogłoszenia dostępny w formacie pdfPrezydent Miasta Bielska-Białej zarządzeniem nr ON.0050.175.2019.GO z dnia 13 lutego 2019 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 1 marca 2019 r. do 7 marca 2019 r.Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na kierowaniu przez wszystkich mieszkańców miasta, właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Bielska-Białej oraz organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego opinii, wniosków i uwag na adres poczty elektronicznej Biura ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Formularze w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej: www.um.bielsko.pl.

Opinie, uwagi i wnioski można zgłaszać również pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko nr 3, pl. Ratuszowy 6, gdzie będą dostępne formularze w wersji papierowej.Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na formularzu, którego wzór określono w załączniku do ww. zarządzenia. Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Waldemar Jędrusiński
ZASTĘPCA PREZYDENTA

 

ODBIÓR CHOINEK:

ŻYWE – należy przygotować do odbioru wraz z frakcją BIO

SZTUCZNE – należy przygotować do odbioru wraz z frakcją METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Choinki należy wystawiać bez ozdób, światełek, a jeśli była  w doniczce to bez gleby i doniczki. Choinki będą odbierane zgodnie z harmonogramem wywozów danej frakcji odpadów. Drzewka można również dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych przy ul. Krakowskiej 315d lub ul. Straconki 1.

 

Trwa rozsyłanie harmonogramów odbioru odpadów na 2019 rok. W kopercie wraz z harmonogramem odbioru dla nieruchomości zamieszkałych znajduje się komplet 7 worków na rok 2019 na odpady zielone, oznaczonych kodami QR przyporządkowanymi do poszczególnych nieruchomości.

W przypadku nieotrzymania do końca roku takiej przesyłki proszę fakt ten zgłaszać w terminie 10 dni roboczych (czyli do 15 stycznia 2019 r.)
- mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
- pisemnie na adres: Wydział Gospodarki Odpadami Urząd Miejski w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 5, 43-300 Bielsko-Biała.

W związku z optymalizacją tras odbioru odpadów wprowadzonych przez firmę wywozową do harmonogramów na 2019 rok, na niektórych nieruchomościach mogą pojawić się jednorazowo dłuższe przerwy pomiędzy ostatnim odbiorem danej frakcji odpadów w grudniu i pierwszym odbiorem w styczniu nowego roku. Dla takich nieruchomości wraz z harmonogramem do wysyłanej koperty zapakowano dodatkowe worki na Szkło, Papier lub Metale i tworzywa sztuczne, w których można zgromadzić ewentualny nadmiar odpadów powstały w związku z tym jednorazowym wydłużeniem odstępu między odbiorami. Nadwyżkę odpadów można także gromadzić we własnych workach i wystawiać do odbioru w terminach wynikających z harmonogramu odbiorów. Wszystkie takie odpady zostaną odebrane w pierwszym terminie dla danej frakcji wynikającym z nowego harmonogramu.

Niezależnie od powyższego worki na Papier i Szkło są dostarczane sukcesywnie przez cały rok, przy odbiorze tych odpadów na zasadzie „worek za worek”.

Wykonawca odbioru odpadów wyjaśnił, że dokonane zmiany mają na celu poprawę terminowości odbioru i jakości świadczonych usług.
Za niedogodności wynikające z dłuższych przerw w odbiorze odpadów przepraszamy.

Prosimy o wystawienie przed posesję lub w miejscu do tego wyznaczonym (wskazanym w deklaracji) pojemników/zawiązanych worków z odpadami w dniu wywozu przed godziną 5:00 rano. Kartony niemieszczące się w worku należy złożyć na płasko i związać/skleić taśmą.