Regulamin newsletter'a  strony Segreakcja Czyste Miasto Bielsko-Biała

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z newsletter'a udostępnianego przez stronę Segreakcja Czyste Miasto Bielsko-Biała

1. Newsletter jest wysyłany na zarejestrowany przez użytkownika adres poczty elektronicznej, zawiera informacje związane z aktualną działalnością strony Segreakcja Czyste Miasto Bielsko-Biała

2. Otrzymywanie newsletter'a jest bezpłatne, jest wysyłany w momencie ważnych wydarzeń na stronie Segreakcja Czyste Miasto Bielsko-Biała drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego

3. Zarejestrowany użytkownik w każdej chwili może zmienić adres, na który jest wysyłany newsletter lub zrezygnować z dalszego jego otrzymywania wypełniając odpowiedni formularz

4. Akceptacja regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z obsługą newsletter'a

5. Strona Segreakcja Czyste Miasto Bielsko-Biała nie będzie udostępniała powierzonych jej adresów poczty elektronicznej osobom trzecim

6. Strona Segreakcja Czyste Miasto Bielsko-Biała  ma prawo do jednostronnej zmiany zapisów regulaminu z przyczyn techniczno - organizacyjno - ekonomicznych.

 

 

Rysunki

{rapidgallery}images/konkurs_plastyczny/rysunki{/rapidgallery}

Prace plastyczne

{rapidgallery}images/konkurs_plastyczny/prace_plastyczne{/rapidgallery}

 

 

Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W deklaracji tej właściciel nieruchomości określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podstawą naliczenia opłaty jest  liczba gospodarstw domowych zamieszkujących nieruchomość  i stawka, zależna od liczby osób tworzących gospodarstwo, określona odrębną uchwałą Rady Miejskiej.
 

Wzór deklaracji został określony uchwałą Rady Miejskiej. Uchwała ta określa sposób wypełnienia deklaracji, termin i miejsce jej składania oraz wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.
W dniu 13 marca 2013 r. Rada Miejska podjęła pakiet uchwał w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi.

 

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać:

 • osobiście - w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 3, parter, Plac Ratuszowy 6.
 • wysłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego,
 • wysłać elektronicznie za pomocą e-skrzynki podawczej UM: kliknij tutaj , więcej o systemie SEKAP - zobacz tutaj

w następujących terminach:
 

dla budynków mieszkalnych:

- w terminie 14 dni od zamieszkania pierwszego mieszkańca na nieruchomości ,
- w terminie 14 dni od zaistnienia każdej zmiany stanowiącej podstawę do naliczenia opłaty (np. zmniejszenie lub zwiększenie liczby mieszkańców - bez względu na to czy są zameldowani czy nie)

dla nieruchomości niezamieszkałych:


- w terminie 14 dni od powstania pierwszych odpadów komunalnych
- w terminie 14 dni od zaistnienia każdej zmiany będącej podstawą naliczenia opłaty (np. zmiana sposobu zbierania odpadów, zmiana liczby wywozów itp)


 

 

Formularze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do pobrania:

1.   DEKLARACJA DGO-1 (PDF) pobierz

 

składana przez Spółdzielnie Mieszkaniowe oraz Wspólnoty Mieszkaniowe, w których wybrano Zarząd.

 

Jeżeli mieszkasz w takim budynku Zarząd lub Zarządca złoży deklarację za Ciebie. Twoim obowiązkiem jest informować go na bieżąco o zmianie liczby osób w Twoim gospodarstwie domowym.

 

 • Deklaracja DGO-1 (wersja edytowalna) - pobierz
 • FORMULARZ A - składany wraz z DEKLARACJĄ DGO-1 - pobierz
 • FORMULARZ B - składany wraz z DEKLARACJĄ DGO-1 - pobierz 
 • Zapotrzebowanie na pojemniki - pobierz 

 

 

2.   DEKLARACJA DGO-2 (PDF) -   pobierz

 

składana przez właścicieli firm, nieruchomości rekreacyjnych, letniskowych, a także najemców lub zarządców lokali użytkowych oraz budynków użyteczności publicznej (wszelka działalność gospodarcza, usługowa, produkcyjna, handlowa, oświatowa, opieki zdrowotnej,  zarządcy ogródków działkowych, garaży, cmentarzy itd.)

 

 • Deklaracja DGO-2 (wersja edytowalna) - pobierz
 • Zapotrzebowanie na pojemniki do DGO-2 - pobierz

 

 

3.  Deklaracja DGO-3 (PDF) - pobierz

 

składana przez właścicieli domów jednorodzinnych lub właścicieli domów wielorodzinnych, gdzie zarząd nie został wybrany (współwłasności lub tzw. małe wspólnoty - wówczas deklaracje składają wszyscy właściciele lokali)

 

 • DEKLARACJA DGO-3 - wersja edytowalna pobierz
 • Zapotrzebowanie na pojemniki do DGO-3 - składane wraz z pierwszą deklaracją - pobierz
 • Zmiana zapotrzebowania na pojemniki do DGO-3 składana ze zmianą deklaracji lub oddzielnie - pobierz

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uwaga!

Aby prawidłowo wypełnić deklarację należy:

1. pobrać właściwy plik

2. zapoznać się dokładnie z objaśnieniami do deklaracji (w wersji pdf deklaracji)

3. wypełnić starannie wszytkie pozycje formularza (niekompletnie lub nieprawidłowo wypełniona deklaracja skutkuje wezwaniem przez organ podatkowy do skorygowania deklaracji)

4. zastosować odpowiednie stawki opłaty
 

Stawki opłat obowiązujące w Bielsku-Białej:

POBIERZ STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

W przypadku pytań, wątpliwości, trudności z wypełnieniem  deklaracji proszę się kontaktować z pracownikami Biura ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego, którzy udzielą informacji w sprawie deklaracji oraz o indywidualnych numerach kont do wpłaty opłaty:

telefonicznie:


DGO-1  -   tel. 33 470 12 64
DGO-2  -   tel. 33 470 12 65
DGO-3  -   tel. 33 470 12 67

e-mailowo:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.osobiście: Biuro ds. Gospodarki Odpadami, Plac Ratuszowy 5,


DGO-1  -  IV piętro, pok. 409
DGO-2  -  III piętro, pok. 313
DGO-3  -  IV piętro, pok. 409

 

 

regulamin nowego konkursu już wkrótce

Podstawy systemu zostały określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.), a wyboru niektórych jego elementów dokonała Rada Miejska w Bielsku-Białej.

Wykaz aktów prawnych:

1. ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 t.j. z późn. zm.) - pobierz ustawę,

2. akty prawa miejscowego w zakresie gospodarki odpadami na terenie miasta Bielska-Białej podjęte przez Radę Miejską w Bielsku-Białej - kliknij tutaj, żeby poznać treść wszystkich obowiązujących aktów prawa miejscowego:

 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej - pobierz uchwałę,
 2. Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych - pobierz uchwałę,
 3. Uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - kliknij tu
 4. Uchwała w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz uchwałę
 5. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz uchwałę
 6. Uchwała  zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  -  pobierz uchwałę zmieniającą
 7. Uchwała w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - pobierz uchwałę
 8. Uchwała ws. określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi - pobierz uchwałę
 

Inne przydatne linki:

 • Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miejskim? - kliknij tutaj
 • e-skrzynka podawcza UM - kliknij tutaj
 • składanie e-deklaracji za pomocą SEKAP - kliknij tutaj
 • Rejestr Działalności Regulowanej - wpis, zmiana, wykreślenie, sprawozdawczość przedsiębiorców - kliknij tutaj

 

 

plastik

 • plastik + metal + opakowania wielomateriałowe:
 • opakowania plastikowe po napojach (np. PET), żywności, kosmetykach i chemii gospodarczej,
 • foliowe woreczki, torebki i reklamówki,
 • plastikowe naczynia jednorazowe (np. talerzyki, kubeczki),
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartoniki po sokach i napojach, kartony po mleku),
 • opakowania metalowe (np. puszki po napojach),
 • drobny złom.

UWAGA!
Opróżnij z zawartości, odkręć nakrętkę, zgnieć.

papier

 • papier szkolny i biurowy,
 • gazety, czasopisma, katalogi i prospekty,
 • książki (bez twardych okładek),
 • papier pakowy, karton i tektura.

UWAGA!
Nie wrzucaj zabrudzonego papieru, usuń zszywki i metalowe części

szklo

 • butelki i słoiki po napojach i żywności,
 • szklane opakowania po kosmetykach.

UWAGA!
Nie tłucz szkła, opróżnij z zawartości, odkręć nakrętkę, zdejmij korek, kapsel, obręcz.

Oznaczenie/symbol - punkt zbiorki selektywnej

ODDAWAJ POSEGREGOWANE:

 • odpady niebezpieczne, w tym przeterminowane leki i chemikalia (np. farby i lakiery), zużyte baterie,   akumulatory, świetlówki i opony,
 • odpady wielkogabarytowe, w tym meble, dywany, wanny,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (RTV i AGD),
 • odpady problemowe, w tym np. zniszczone i niepotrzebne parasole, odzież, kapelusze, paski, sprzęt sportowy,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe.

Ponadto możesz oddawać:

 • popiół,
 • papier i karton na makulaturę,
 • tworzywa sztuczne,
 • metal,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • szkło,
 • odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone.
W obowiązującym systemie selektywna zbiórka odpadów komunalnych jest premiowana niższą opłatą. Gmina określiła sposób segregacji i rodzaje pojemników. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina zorganizowała system gospodarowania odpadami na terenie całego miasta.
W Bielsku-Białej  odpady wystawiane do odbioru sprzed posesji zamieszkałej oraz letniskowej segregujemy z podziałem na:
-SZKŁO (opakowania szklane ze szkła bezbarwnego i kolorowego)
- SUCHE (odpady opakowaniowe oraz pozostałe odpady, które można wrzucać do pojemnika),
- MOKRE (odpady ulegające biodegradacji, zużyte środki higieniczne),
-POPIÓŁ, który należy gromadzić osobno.

 


  

Sposób postępowania z pozostałymi odpadami, w tym odpadami zielonymi, niebezpiecznymi i remontowo-budowlanymi opisano szczegółowo w zakładce poniżej

 

 - JAK SEGREGOWAĆ?


ODBIÓR ODPADÓW SPRZED POSESJI NASTĘPUJE W TERMINACH USTALONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ USŁUGI ODBIORU ODPADÓW.

Harmonogram odbioru wraz z workami przeznaczonymi do gromadzenia odpadów zielonych (dot. nieruchomości zamieszkałych) dostarczany jest właścicielom nieruchomości przez firmę SUEZ BIELSKO-BIAŁA S.A. za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.
Worki przeznaczone do gromadzenia odpadów zielonych (w ilości 7 szt.), opatrzone są unikatowymi kodami QR przydzielonymi dla każdej nieruchomości. Odbiór odpadów zielonych w okresie od kwietnia do października realizowany będzie przez firmę wywozową wyłącznie w przedmiotowych workach. Odpady zielone przygotowane do odbioru w innych workach, pojemnikach albo w workach bez kodu nie zostaną odebrane.

Worki przeznaczone do gromadzenia SZKŁA dostarczane są na zasadzie „worek za worek”. Opakowania szklane odbierane są bez limitu, również we własnych workach właściciela nieruchomości.
Harmonogram (w wersji papierowej) zawiera:
- terminy odbioru odpadów komunalnych oraz informacje o zasadach zgłaszania reklamacji w sprawie usług świadczonych przez Wykonawcę oraz w sprawie nieprzyjęcia odpadów do PSZOK (na awersie),
- szczegółowe informacjeo zasadach selektywnej zbiórki odpadów oraz terminach płatności (na rewersie).


Ponadto e-harmonogram dostępny jest na stronie www. Wykonawcy usługi odbioru. Klikając poniższy link, po wybraniu adresu i numeru domu, można pobrać do wydruku harmonogram dla swojej nieruchomości:
 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH


INFORMACJA WS. HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH:

udzielana przez Biuro Obsługi Klienta SUEZ BIELSKO-BIAŁA S.A.
- telefonicznie:33 499 20 09, 33 499 20 19, 33 499 20 15
- e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- na stronie internetowej:  www.suez.bielsko.pl

 

REKLAMACJE WS. USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ, DOTYCZĄCE NP.

 • BRAKU LUB NIEPRAWIDŁOWEGO HARMONOGRAMU

 • BRAKU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

 • NIEDOSTARCZENIA POJEMNIKÓW ITP

 A TAKŻE REKLAMACJE WS. NIEWŁAŚCIWEGO ŚWIADCZENIA USŁUG  PRZEZ PSZOK 

przyjmowane przez Biuro ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego zgodnie z zasadami określonymi przez Radę Miejską w Bielsku-Białej w akcie prawa miejscowego.


Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości lub przez PSZOK oraz wszelkie skargi i wnioski zgłasza się:

1) w następujących terminach:

a) w sprawie nieprzyjęcia odpadów w PSZOK – w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia nieprzyjęcia odpadów w PSZOK,
b) w sprawie nieodebrania odpadów komunalnych w terminach wynikających z harmonogramu – w terminie 5 dni roboczych licząc od daty ustalonej w harmonogramie odbioru odpadów,
c) w sprawie innych nieprawidłowości(np. braku dostarczenia pojemnika, worka) – w terminie 10 dni roboczych licząc od dnia wystąpienia nieprawidłowości,

2) w następujących formach:

a) pisemnej, tj. pismo zawierające adres nieruchomości, której niewłaściwe świadczenie usług dotyczy, opatrzone imieniem i nazwiskiem zgłaszającego oraz przez niego podpisane,
wysłane pocztą lub złożone na dzienniku podawczym
zaadresowane do Biura ds. Gospodarki Odpadami,
Urząd Miejski w Bielsku-Białej,
Plac Ratuszowy 5,
43-300 Bielsko-Biała

b)za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, lub Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2014.1114 z późn. zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

więcej o systemie SEKAP - kliknij tutaj
 

Dopuszcza się możliwość zgłaszania pilnych interwencji w sprawie niewykonania usługi odbioru odpadów e -mailowo (za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez podpisu elektronicznego, o którym mowa powyżej) pod warunkiem, że zgłoszenie dotyczące danej nieruchomości zostało wysłane na adres: : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub

z adresu e-mail podanego w złożonej dla tej nieruchomości deklaracji, w terminie 2 dni roboczych licząc od daty ustalonej w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych i zostało opatrzone imieniem i nazwiskiem właściciela nieruchomości oraz adresem nieruchomości, której nieprawidłowość dotyczy.
Dodatkowe informacje w sprawie zgłoszonej pisemnie lub e-mailowo reklamacji można uzyskać :
dzwoniąc do Biura ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego pod numer 
tel. 33 470 12 45,

lub
- wysyłając e-mail na adres poczty elektronicznej: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

lub
- wysyłając e-mail na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.