Korzystanie z serwisu za pomocą skrótów klawiaturowych

kliknij, aby dowiedzieć się, jak segregować

Grafika oddzielająca moduł top od treści

co się dzieje z odpadami?

Odpady komunalne w sposób kompleksowy zagospodarowuje Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej, poprzez ich przetwarzanie, odzysk surowców wtórnych oraz unieszkodliwianie na składowisku pozostałości poprocesowych.

 

Przywożone odpady są ważone, rejestrowane w systemie komputerowym, a następnie kierowane w odpowiednie miejsca wyładunku odpadów (sortownia, kompostownia, punkt demontazu odpadów wielkogabarytowych, plac przetwarzania odpadów budowlanych).

 

 

SORTOWNIA

 

Proces sortowania odpadów umozliwia automatyczne wydzielanie surowców wtórnych takich jak:

- papier, karton, folia, PET z podziałem na kolory, opakowania wielomateriałowe typu Tetra pack, żelazo, aluminium oraz komponent do produkcji paliwa z odpadów (RDF).

Odbywa się to dzięki zamontowaniu na linii technologicznej siedmiu separatorów optopneumatycznych, separatora balistycznego oraz separatorów metali żelaznych i nieżelaznych.

Wydzielone surowce doczyszczane są w kabinie sortowniczej, następnie formowane w bele i magazynowane w specjalnie przygotowanych boksach.

Natomiast wydzielona frakcja organiczna kierowana jest do kompostowni celem biologicznego ustabilizowania.

 

Na stronie zakładu www.zgo.bielsko.pl umieszczony jest film  "Wizualizacja Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej 

 

KOMPOSTOWNIA

Kompostowanie dzieli się na 2 procesy:

1- intensywny, zautomatyzowany proces kompostowania w 15 zamknietych bioreaktorach z dwustopniowym oczyszczaniem powietrza poprocesowego, celem zniwelowania uciążliwych zapachów,

2- proces dojrzewania w systemie pryzmowym na placu dojrzewania kompostu, który od 2016 roku jest zabudowany w pełni zhermetyzowaną halą.

 

SKŁADOWISKO ODPADÓW

W 2010 r. został oddany do eksploatacji nowy sektor składowiska odpadów, składający się z trzech kwater o łącznej pojemności 614 tys. m3 i powierzchni ok. 4,72 ha.

Nowe składowisko zostało wyposażone w system zabezpieczeń chroniacych przed zanieczyszczeniami glebę oraz wody powierzchniowe i gruntowe.

Na nowym sektorze deponowane są odpady poprocesowe oraz balastowe, niepodlegające odzyskowi w żadnym z procesów technologicznych.

 

PUNKT PRZETWARZANIA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Trafiają tutaj zarówno odpady wydzielone na linii sortowniczej z odpadów komunalnych, jak i odpady zebrane selektywnie.

Na placu następuje ich demontaż oraz odzysk surowców nadających się do ponownego wykorzystania (m.in. tworzywo sztuczne, metal, drewno).

 

PUNKT PRZETWARZANIA ODPADÓW BUDOWLANYCH

Trafiają tutaj takie odpady jak: gruz, odpady pochodzące z remontów budowlanych, stolarka okienna, itp.

proces odzysku dostarczonych odpadów obejmuje segregację, demontaż, rozdrabnianie oraz przesiewanie gruzu na 3 frakcje - drobną, średnią i grubą.

 

MAGAZYN ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

Są tutaj czasowo deponowane, w szczelnie zamkniętych pojamnikach takie odpady jak: świetlówki, złom elektryczny i elektroniczny, baterie, środki ochrony roślin oraz inne odpady niebezpieczne.

Odpady te są później przekazywane do przedsiębiorstw uprawnionych do ich unieszkodliwiania.

 

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

Copyright © 2017 Czyste Miasto Bielsko-Biała.

Site by intMar.eu
Grafika-tło modułu stopka