Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W deklaracji tej właściciel nieruchomości określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na nieruchomościach zamieszkałych podstawą naliczenia miesięcznej ryczałtowej opłaty jest  liczba gospodarstw domowych zamieszkujących nieruchomość  i stawka, zależna od liczby osób tworzących gospodarstwo, określona odrębną uchwałą Rady Miejskiej.

Na nieruchomościach niezamieszkałych podstawą naliczenia miesięcznej opłaty jest liczba zadeklarowanych pojemników z odpadami powstałymi na nieruchomości  i stawka, zależna od wielkości pojemnika i frakcji odpadów określona odrębną uchwałą Rady Miejskiej.

Na nieruchomości "letniskowej" tj., na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku, podstawą naliczenia rocznej ryczałtowej opłaty jest stawka opłaty (lub w przypadku Rodzinnego Ogrodu Działkowego - iloczyn liczby działek wchodzących w skład Rodzinnego Ogrodu Działkowego oraz stawki opłaty ustalonej dla tego typu nieruchomości).

Wzór deklaracji został określony uchwałą Rady Miejskiej. Uchwała ta określa sposób wypełnienia deklaracji, termin i miejsce jej składania oraz wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.
 

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać:

 • osobiście - w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 3, parter, plac Ratuszowy 6.
 • wysłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego (Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała),
 • wysłać elektronicznie za pomocą e-skrzynki podawczej UM: kliknij tutaj , więcej o systemie SEKAP - zobacz tutaj

w następujących terminach: 

 • dla budynków mieszkalnych:
  • w terminie 14 dni od zamieszkania pierwszego mieszkańca na nieruchomości,
  •  w  terminie 14 dni od zaistnienia każdej zmiany stanowiącej podstawę do naliczenia opłaty (np. zmniejszenie lub zwiększenie liczby mieszkańców - bez względu na to czy są zameldowani czy nie)
 • dla nieruchomości niezamieszkałych:
  • w terminie 14 dni od powstania pierwszych odpadów komunalnych
  • w terminie 14 dni od zaistnienia każdej zmiany będącej podstawą naliczenia opłaty (np. zmiana sposobu zbierania odpadów, zmiana liczby wywozów itp.)
 • dla nieruchomości nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku:
   
  • w terminie 14 dni od dnia uzyskania statusu właściciela nieruchomości letniskowej lub przeznaczonej na cele rekreacyjno-wypocznkowe.
    

Formularze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do pobrania:

1.   DEKLARACJA DGO-1

Składana przez właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym (np. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe).

Jeżeli mieszkasz w takim budynku Zarząd lub Zarządca złoży deklarację za Ciebie. Twoim obowiązkiem jest informować go na bieżąco o zmianie liczby osób w Twoim gospodarstwie domowym. Opłatę ponosi się za każdy miesiąc, w którym na nieruchomości zamieszkiwał mieszkaniec (bez względu na liczbę dni).

 • Deklaracja DGO-1 (pdf) - pobierz
 • Deklaracje DGO-1 (wersja edytowalna - word) - pobierz
 • Deklaracja DGO-1 (wersja edytowalna - excel) - pobierz
 • Zapotrzebowanie na pojemniki (zmieszane) - pobierz
 • Zapotrzebowanie na pojemniki (segregacja od 01.07.2018 r.) - pobierz

 

2.   DEKLARACJA DGO-2

Składana przez WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH (nieruchomości, na których znajduje się np.: biuro, hurtownia, zakład handlowy, usługowy, produkcyjny, targowisko, lokal gastronomiczny, gabinet lekarski, przychodnia, hotel lub inna placówka noclegowa, przedszkole, szkoła lub inna placówka oświatowa, urząd, instytucja, szpital, obiekt sportowy, cmentarz, dom w budowie).

- wzory deklaracji obowiązujące dla systemu zbiórki „SUCHE/MOKRE” - obowiązującego do 30.06.2018 r.:

 • Deklaracja DGO-2 (pdf) - pobierz
 • Deklaracja DGO-2 (wersja edytowalna - word) - pobierz
 • Deklaracja DGO-2 (wersja edytowalna - excel) - pobierz


- wzory deklaracji obowiązujące dla nowego systemu selektywnej zbiórki - obowiązującego od 01.07.2018 r.:

 • Deklaracja DGO-2 (pdf) - pobierz
 • Deklaracja DGO-2 (wersja edytowalna - word) - pobierz
 • Deklaracja DGO-2 (wersja edytowalna - excel) - pobierz

 

3.  DEKLARACJA DGO-3

Składana przez właścicieli domów jednorodzinnych.

 • Deklaracje DGO-3 (pdf) - pobierz
 • Deklaracja DGO-3 (wersja edytowalna - word) - pobierz
 • Deklaracja DGO-3 (wersja edytowalna - excel) - pobierz

UWAGA! Pojemniki są przydzielane zgodnie z zasadami ustalonymi w akcie prawa miejscowego - zobacz


4.  DEKLARACJA DGO-4

składana przez właścicieli:

 • nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe,
 • innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,

a także przez zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych dla ogródków działkowych na terenie ROD

 • Deklaracja DGO-4 (pdf) - pobierz
 • Deklaracja DGO-4 (wersja edytowalna - word) - pobierz

UWAGA! Pojemniki są przydzielane zgodnie z zasadami ustalonymi w akcie prawa miejscowego - zobacz


Roczne, ryczałtowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują bez względu na liczbę dni, czy miesięcy, w których wykorzystywana jest nieruchomość.

Więcej informacji o zasadach gospodarowania odpadami na tego typu nieruchomościach - TUTAJ


5. Załącznik DGO-W - do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składany przez spółki nieposiadające osobowości prawnej.

 • Załącznik DGO-W (pdf) - pobierz
 • Załącznik DGO-W (wersja edytowalna - word) - pobierz6. Wzory pełnomocnictw:

 • UPL-1P pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej pobierz (PDF) »
 • OPL-1P zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej pobierz (PDF) »


----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uwaga!

Aby prawidłowo wypełnić deklarację należy:

 1. pobrać właściwy plik
 2. zapoznać się dokładnie z objaśnieniami do deklaracji (w wersji pdf deklaracji)
 3. wypełnić starannie wszytkie pozycje formularza (niekompletnie lub nieprawidłowo wypełniona deklaracja skutkuje wezwaniem przez organ podatkowy do skorygowania deklaracji)
 4. zastosować odpowiednie stawki opłaty
   

Stawki opłat obowiązujące w Bielsku-Białej:

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - pobierz

W przypadku pytań, wątpliwości, trudności z wypełnieniem deklaracji proszę się kontaktować z pracownikami Biura ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego, którzy udzielą informacji w sprawie deklaracji oraz o indywidualnych numerach kont do wpłaty opłaty:

telefonicznie:

DGO-1  -   tel. 33 470 12 62
DGO-2  -   tel. 33 470 12 62
DGO-3  -   tel. 33 470 12 62
DGO-4 -    tel. 33 470 12 62

e-mailowo:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
osobiście: Biuro ds. Gospodarki Odpadami,

DGO-1  -  plac Ratuszowy 5, IV piętro, pok. 409
DGO-2  -  plac Ratuszowy 5, IV piętro, pok. 405
DGO-3  -  plac Ratuszowy 5, IV piętro, pok. 405
DGO-4  -  plac Ratuszowy 5, IV piętro, pok. 405

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH - WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L z 04.05.2016 r., nr 119, s.1), zwane dalej „RODO”, informuje się, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bielska-Białej, z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, plac Ratuszowy 1.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych, może Pani/Pan skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a) pisemnie na adres siedziby Administratora,
b) pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
c) telefonicznie: 33 497 17 21.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wpisanych do formularza „Deklaracja
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” będzie się odbywać na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie dla spełnienia celu, o którym mowa w pkt.3 i zostaną usunięte po zakończeniu 10 letniego okresu archiwizacji dokumentów, w których zostały zawarte.
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania obowiązku ustawowego (art.5 ust.1, art.6m i 6o ust.4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), jaki spoczywa na właścicielach nieruchomości, a którego nie wykonanie podlega karze grzywnej.
6. Dostęp do Pani/Pana danych będą miały wyłącznie podmioty uprawnione do tego
na podstawie przepisów prawa.
7. Na zasadach określonych przepisami RODO posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych –
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.