Korzystanie z serwisu za pomocą skrótów klawiaturowych

kliknij, aby dowiedzieć się, jak segregować

Grafika oddzielająca moduł top od treści

Odbiór odpadów komunalnych

W obowiązującym systemie selektywna zbiórka odpadów komunalnych jest premiowana niższą opłatą. Gmina określiła sposób segregacji i rodzaje pojemników. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina zorganizowała system gospodarowania odpadami na terenie całego miasta.
W Bielsku-Białej  odpady wystawiane do odbioru sprzed posesji zamieszkałej oraz letniskowej segregujemy z podziałem na:
-SZKŁO (opakowania szklane ze szkła bezbarwnego i kolorowego)
- SUCHE (odpady opakowaniowe oraz pozostałe odpady, które można wrzucać do pojemnika),
- MOKRE (odpady ulegające biodegradacji, zużyte środki higieniczne),
-POPIÓŁ, który należy gromadzić osobno.

 


  

Sposób postępowania z pozostałymi odpadami, w tym odpadami zielonymi, niebezpiecznymi i remontowo-budowlanymi opisano szczegółowo w zakładce poniżej

 

 - JAK SEGREGOWAĆ?


ODBIÓR ODPADÓW SPRZED POSESJI NASTĘPUJE W TERMINACH USTALONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ USŁUGI ODBIORU ODPADÓW.

Harmonogram odbioru wraz z workami przeznaczonymi do gromadzenia odpadów zielonych (dot. nieruchomości zamieszkałych) dostarczany jest właścicielom nieruchomości przez firmę SUEZ BIELSKO-BIAŁA S.A. za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.
Worki przeznaczone do gromadzenia odpadów zielonych (w ilości 7 szt.), opatrzone są unikatowymi kodami QR przydzielonymi dla każdej nieruchomości. Odbiór odpadów zielonych w okresie od kwietnia do października realizowany będzie przez firmę wywozową wyłącznie w przedmiotowych workach. Odpady zielone przygotowane do odbioru w innych workach, pojemnikach albo w workach bez kodu nie zostaną odebrane.

Worki przeznaczone do gromadzenia SZKŁA dostarczane są na zasadzie „worek za worek”. Opakowania szklane odbierane są bez limitu, również we własnych workach właściciela nieruchomości.
Harmonogram (w wersji papierowej) zawiera:
- terminy odbioru odpadów komunalnych oraz informacje o zasadach zgłaszania reklamacji w sprawie usług świadczonych przez Wykonawcę oraz w sprawie nieprzyjęcia odpadów do PSZOK (na awersie),
- szczegółowe informacjeo zasadach selektywnej zbiórki odpadów oraz terminach płatności (na rewersie).


Ponadto e-harmonogram dostępny jest na stronie www. Wykonawcy usługi odbioru. Klikając poniższy link, po wybraniu adresu i numeru domu, można pobrać do wydruku harmonogram dla swojej nieruchomości:
 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH


INFORMACJA WS. HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH:

udzielana przez Biuro Obsługi Klienta SUEZ BIELSKO-BIAŁA S.A.
- telefonicznie:33 499 20 09, 33 499 20 19, 33 499 20 15
- e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- na stronie internetowej:  www.suez.bielsko.pl

 

REKLAMACJE WS. USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ, DOTYCZĄCE NP.

  • BRAKU LUB NIEPRAWIDŁOWEGO HARMONOGRAMU

  • BRAKU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

  • NIEDOSTARCZENIA POJEMNIKÓW ITP

 A TAKŻE REKLAMACJE WS. NIEWŁAŚCIWEGO ŚWIADCZENIA USŁUG  PRZEZ PSZOK 

przyjmowane przez Biuro ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego zgodnie z zasadami określonymi przez Radę Miejską w Bielsku-Białej w akcie prawa miejscowego.


Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości lub przez PSZOK oraz wszelkie skargi i wnioski zgłasza się:

1) w następujących terminach:

a) w sprawie nieprzyjęcia odpadów w PSZOK – w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia nieprzyjęcia odpadów w PSZOK,
b) w sprawie nieodebrania odpadów komunalnych w terminach wynikających z harmonogramu – w terminie 5 dni roboczych licząc od daty ustalonej w harmonogramie odbioru odpadów,
c) w sprawie innych nieprawidłowości(np. braku dostarczenia pojemnika, worka) – w terminie 10 dni roboczych licząc od dnia wystąpienia nieprawidłowości,

2) w następujących formach:

a) pisemnej, tj. pismo zawierające adres nieruchomości, której niewłaściwe świadczenie usług dotyczy, opatrzone imieniem i nazwiskiem zgłaszającego oraz przez niego podpisane,
wysłane pocztą lub złożone na dzienniku podawczym
zaadresowane do Biura ds. Gospodarki Odpadami,
Urząd Miejski w Bielsku-Białej,
Plac Ratuszowy 5,
43-300 Bielsko-Biała

b)za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, lub Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2014.1114 z późn. zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

więcej o systemie SEKAP - kliknij tutaj
 

Dopuszcza się możliwość zgłaszania pilnych interwencji w sprawie niewykonania usługi odbioru odpadów e -mailowo (za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez podpisu elektronicznego, o którym mowa powyżej) pod warunkiem, że zgłoszenie dotyczące danej nieruchomości zostało wysłane na adres: : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub

z adresu e-mail podanego w złożonej dla tej nieruchomości deklaracji, w terminie 2 dni roboczych licząc od daty ustalonej w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych i zostało opatrzone imieniem i nazwiskiem właściciela nieruchomości oraz adresem nieruchomości, której nieprawidłowość dotyczy.
Dodatkowe informacje w sprawie zgłoszonej pisemnie lub e-mailowo reklamacji można uzyskać :
dzwoniąc do Biura ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego pod numer 
tel. 33 470 12 45,

lub
- wysyłając e-mail na adres poczty elektronicznej: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

lub
- wysyłając e-mail na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

                                     

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

Copyright © 2017 Czyste Miasto Bielsko-Biała.

Site by intMar.eu
Grafika-tło modułu stopka