zobaczPodstawy systemu zostały określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, z późn. zm.), a wyboru niektórych jego elementów dokonała Rada Miejska w Bielsku-Białej.

 

 Wykaz aktów prawnych:

 1. ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, z późn. zm.) - pobierz ustawę
 2. akty prawa miejscowego w zakresie gospodarki odpadami na terenie miasta Bielska-Białej podjęte przez Radę Miejską w Bielsku-Białej - kliknij tutaj, żeby poznać treść wszystkich obowiązujących aktów prawa miejscowego:
 
 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej -zobacz,
 2. Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych - zobacz,
 3. Uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zobacz
 4. Uchwała w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zobacz
 5. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zobacz
 6. Uchwała w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - pobierz uchwałę
 7. Uchwała ws. określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi - zobacz
 
 

Inne przydatne linki:

 
 • Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miejskim? - kliknij tutaj
 • e-skrzynka podawcza UM - kliknij tutaj
 • składanie e-deklaracji za pomocą SEKAP - kliknij tutaj
 • Rejestr Działalności Regulowanej - wpis, zmiana, wykreślenie, sprawozdawczość przedsiębiorców - kliknij tutaj