Korzystanie z serwisu za pomocą skrótów klawiaturowych

kliknij, aby dowiedzieć się, jak segregować

Grafika oddzielająca moduł top od treści

Obowiązujące akty prawne

Podstawy systemu zostały określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, z późn. zm.), a wyboru niektórych jego elementów dokonała Rada Miejska w Bielsku-Białej.

 

Wykaz aktów prawnych:

1. ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 t.j. z późn. zm.) - pobierz ustawę,
 

2. akty prawa miejscowego w zakresie gospodarki odpadami na terenie miasta Bielska-Białej podjęte przez Radę Miejską w Bielsku-Białej - kliknij tutaj, żeby poznać treść wszystkich obowiązujących aktów prawa miejscowego:
 
a) Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej - pobierz uchwałę,

b) Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych - pobierz uchwałę,

c) Uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - kliknij tu
 
d) Uchwała w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz uchwałę
 
e) Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz uchwałę
 
f)  Uchwała  zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  -  pobierz uchwałę zmieniającą


g) Uchwała w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - pobierz uchwałę
 
h) Uchwała ws. określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi - pobierz uchwałę
 
 
Inne przydatne linki:
 
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miejskim? - kliknij tutaj
 
e-skrzynka podawcza UM - kliknij tutaj
 
składanie e-deklaracji za pomocą SEKAP - kliknij tutaj
 
Rejestr Działalności Regulowanej - wpis, zmiana, wykreślenie, sprawozdawczość przedsiębiorców - kliknij tutaj

 

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

Copyright © 2017 Czyste Miasto Bielsko-Biała.

Site by intMar.eu
Grafika-tło modułu stopka