W obowiązującym systemie selektywna zbiórka odpadów komunalnych jest premiowana niższą opłatą. Gmina określiła sposób segregacji i rodzaje pojemników. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina zorganizowała system gospodarowania odpadami na terenie całego miasta.

W Bielsku-Białej  odpady wystawiane do odbioru sprzed posesji zamieszkałej oraz letniskowej segregujemy z podziałem na:
- SZKŁO (opakowania szklane ze szkła bezbarwnego i kolorowego)
- SUCHE (odpady opakowaniowe oraz pozostałe odpady, które można wrzucać do pojemnika),
- MOKRE (odpady ulegające biodegradacji, zużyte środki higieniczne),
- POPIÓŁ, który należy gromadzić osobno.
 


 

Sposób postępowania z pozostałymi odpadami, w tym odpadami zielonymi, niebezpiecznymi i remontowo-budowlanymi opisano szczegółowo w zakładce poniżej

 - JAK SEGREGOWAĆ?