NA CZYM POLEGA USŁUGA DODATKOWA?

Jeżeli nie mamy własnego transportu lub chcemy oddać do PSZOK większą ilość odpadów, możemy skorzystać z tzw. usługi dodatkowej polegającej na załadunku na samochód skrzyniowy albo na podstawieniu kontenera i transporcie odpadów do PSZOK. Wówczas płacimy tylko za transport zgodnie z cennikiem ustalonym uchwałą Rady Miejskiej, chyba że przekroczymy limit ilościowy odpadów remonotow-budowlanych lub zielonych przysługujący na nieruchomość, wówczas również należy opłacić koszt zagospodarowania tych odpadów ponad limit.

JAK I GDZIE ZAMÓWIĆ USŁUGĘ DODATKOWĄ?

Usługi dodatkowe świadczy Urząd Miejski za pośrednictwem firmy wywozowej. Dlatego zamówienie usługi następuje zawsze w Urzędzie Miejskim i to on wystawia fakturę vat za zrealizowaną usługę. Usługi dodatkowe nie są objęte zakresem opłaty za gospodarowanie odpadami.

Zapotrzebowanie na świadczenie usług dodatkowych należy zgłosić osobiście,  za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgłoszenie musi zostać opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisem elektronicznym CC SEKAP) do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Zapotrzebowanie, o którym mowa wyżej należy zgłosić na formularzu - USŁUGA DODATKOWA, którego wzór dostępny jest poniżej.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA - USŁUGI DODATKOWE DGO-1/DGO-3/DGO-4

FORMULARZ ZAMÓWIENIA - USŁUGI DODATKOWE DGO-2

W formularzu zamówienia usługi można wpisać proponowaną datę podstawienia kontenera, jednakże o dokładnym terminie podstawienia kontenera właściciel nieruchomości poinformowany zostanie telefonicznie na podany w formularzu numer kontaktowy.

Usługa dodatkowa zostanie zrealizowana nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym, jednak nie później niż do 30 dniu od dnia przyjęcia zgłoszenia. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zgłosić odbiór podstawionego pojemnika, kontenera najpóźniej trzeciego dnia roboczego licząc od dnia jego podstawienia. W  przypadku przetrzymania kontenera powyżej trzech dni właściciel nieruchomości ponosi dodatkową opłatę w wysokości 108 zł za każdy dzień zwłoki w zgłoszeniu odbioru podstawionego kontenera. Zgłoszenia należy dokonać na podany przez wykonawcę usługi numer telefonu, pod którym osobie dokonującej zgłoszenia udzielona zostanie informacja na temat daty odbioru kontenera oraz podany zostanie indywidualny numer zgłoszenia.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest uiścić opłatę za wykonaną usługę dodatkową w terminie cztermastu dni licząc od dnia wystawienia faktury przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej.

UWAGA!!!

Zgodnie z § 1 ust. 4 pkt 2 oraz § 3 ust. 4 pkt 1 i 2 uchwały nr XXXI/579/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 czerwca 2017 r. z późn. zm. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  do PSZOK można dostarczyć:

a)  odpady budowlane i rozbiórkowe, w tym gruz, niezawierające azbestu oraz innych materiałów niebezpiecznych, powstałe w wyniku robót samodzielnie prowadzonych przez właścicieli nieruchomości - w ilości:
 
  • 8 Mg (ton) w roku kalendarzowym - z nieruchomości zamieszkałej;
  • 4 Mg (tony) w roku kalendarzowym- z domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
  • 100 kg/działkę w roku kalendarzowym - z Rodzinnych Ogrodów Działkowych
 
b) odpady zielone - w ilości:
 
  • 100 kg odpadów zielonych miesięcznie - z domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
  • 40 kg odpadów zielonych na działkę w roku kalendarzowym - z Rodzinnych Ogrodów Działkowych
 
W sytuacji przekroczenia przedmiotowego limitu Gmina Bielsko-Biała może wystawić fakturę VAT za zagospodarowanie przyjętego nadmiaru odpadów ponad ustalony limit zgodnie z cennikiem ZGO S.A.
 

Uchwała Nr XLI/814/2018 z 22 maja 2018 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

CENNIK ZA ŚWIADCZENIE USŁUG DODATKOWYCH DGO-1/DGO-3/DGO-4

- podstawienie, odbiór  oraz transport do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

kontener                                       cena brutto                            
KONTENER 1,5 M3 113,40 zł
KONTENER 5,0 M3 124,74 zł
KONTENER 7,0 M3 136,08 zł
KONTENER 10,0 M3 170,10 zł

 

  • załadunek odpadów (odbiór) oraz transport pojazdem skrzyniowym o objętości do 3 m3, do PSZOK -    317,52 zł brutto,
  • załadunek odpadów (odbiór) oraz transport pojazdem skrzyniowym o objętości powyżej 3 m3(do 10,0 m3)  do PSZOK -    430,92 zł brutto.

 

CENNIK ZA ŚWIADCZENIE USŁUG DODATKOWYCH DGO-2

1. Jednorazowy odbiór, transport oraz zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych ponad ilość zadeklarowaną w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

kontener cena brutto za podstawienie kontenera,
transport i zagospodarowanie odpadów zmieszanych
KONTENER 1,5 M3 300,00 zł
KONTENER 5,0 M3 703,00 zł
KONTENER 7,0 M3 850,00 zł
KONTENER 10,0 M3 1084,00 zł

 

2. Jednorazowe podstawienie kontenera, odbiór oraz transport odpadów komunalnych do Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej -  koszt zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z cennikiem Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej.


Na łączną cenę brutto wyżej wymienionej usługi składa się:

cena brutto podstawienia kontenera i transportu 
KONTENER 1,5 M3  113,40 zł
KONTENER 5,0 M3 124,74 zł
KONTENER 7,0 M3 136,08 zł
KONTENER 10,0 M3 170,10 zł
oraz cena brutto zagospodarowania zależna od wagi i rodzaju odpadów
ODPADY ZIELONE 318,60 zł za tonę
ODPADY WIELKOGABARYTOWE 324,00 zł za tonę