NA CZYM POLEGA USŁUGA DODATKOWA?

Jeżeli nie mamy własnego transportu lub chcemy oddać do PSZOK większą ilość odpadów, możemy skorzystać z tzw. usługi dodatkowej polegającej na podstawieniu kontenera i transporcie odpadów do PSZOK. Wówczas płacimy tylko za transport zgodnie z cennikiem ustalonym uchwałą Rady Miejskiej, chyba że przekroczymy limit ilościowy odpadów remontowo-budowlanych lub zielonych przysługujący na nieruchomość, wówczas również należy opłacić koszt zagospodarowania tych odpadów ponad limit.

JAK I GDZIE ZAMÓWIĆ USŁUGĘ DODATKOWĄ?

Usługi dodatkowe świadczy Urząd Miejski za pośrednictwem firmy wywozowej. Dlatego zamówienie usługi następuje zawsze w Urzędzie Miejskim i to on wystawia fakturę vat za zrealizowaną usługę. Usługi dodatkowe nie są objęte zakresem opłaty za gospodarowanie odpadami.

Zapotrzebowanie na świadczenie usług dodatkowych należy zgłosić osobiście, faksem,  za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgłoszenie musi zostać opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisem elektronicznym CC SEKAP) do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Zapotrzebowanie, o którym mowa wyżej należy zgłosić na formularzu, którego wzór dostępny jest poniżej:

  • dla nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych, Rodzinnych Ogrodów Działkowych:


FORMULARZ ZAMÓWIENIA - USŁUGI DODATKOWEJ DGO-1/DGO-3/DGO-4 (format PDF)

FORMULARZ ZAMÓWIENIA - USŁUGI DODATKOWEJ DGO-1/DGO-3/DGO-4 (format edytowalny XLS)

  • dla nieruchomości niezamieszkałych:

FORMULARZ ZAMÓWIENIA - USLUGI DODATKOWEJ DGO-2 (format PDF)

FORMULARZ ZAMÓWIENIA - USLUGI DODATKOWEJ DGO-2 (format edytowalny XLS)

 

ZGODA NA OBCIĄŻENIE NIERUCHOMOŚCI MASĄ DOSTARCZONYCH ODPADÓW PODLEGAJĄCYCH LIMITOWANIU

W przypadku złożenia formularza przez właściciela lokalu lub mieszkańca nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym niezbędne jest przedstawienie zgody, wyrażonej na piśmie na formularzu zamówienia usługi dodatkowej, przez Zarządcę nieruchomości, Wspólnotę Mieszkaniową, Spółdzielnię Mieszkaniową lub współwłaścicieli nieruchomości.

W przypadku złożenia formularza przez działkowca posiadającego działkę w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym niezbędne jest przedstawienie zgody, wyrażonej na piśmie na formularzu zamówienia usługi dodatkowej, przez Zarządcę Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

W formularzu zamówienia usługi można wpisać proponowaną datę podstawienia kontenera, jednakże o dokładnym terminie podstawienia kontenera właściciel nieruchomości poinformowany zostanie telefonicznie na podany w formularzu numer kontaktowy.

Zamawiając usługę dodatkową należy wskazać lokalizację/miejsce ustawienia kontenera umożliwiające swobodny dojazd i załadunek specjalistycznym pojazdom.

Usługa dodatkowa zostanie zrealizowana nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia przyjęcia prawidłowo wypełnionego formularza. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zgłosić odbiór podstawionego kontenera najpóźniej trzeciego dnia roboczego licząc od dnia jego podstawienia. W  przypadku przetrzymania kontenera powyżej trzech dni właściciel nieruchomości ponosi dodatkową opłatę w wysokości 108 zł za każdy dzień zwłoki w zgłoszeniu odbioru podstawionego kontenera. Zgłoszenia należy dokonać na podany przez wykonawcę usługi numer telefonu, pod którym osobie dokonującej zgłoszenia udzielona zostanie informacja na temat daty odbioru kontenera oraz podany zostanie indywidualny numer zgłoszenia.

Po realizacji usługi wystawiona zostanie faktura VAT. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest uiścić opłatę za wykonaną usługę dodatkową w terminie czternastu dni licząc od dnia wystawienia faktury przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej. Płatności należy dokonać przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze bądź w kasie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

UWAGA!!!

Zgodnie z § 1 ust. 4 pkt 2 oraz § 3 ust. 4 pkt 1 i 2 uchwały nr XXXI/579/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 czerwca 2017 r. z późn. zm. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  do PSZOK można dostarczyć:

a)  odpady budowlane i rozbiórkowe, w tym gruz, niezawierające azbestu oraz innych materiałów niebezpiecznych, powstałe w wyniku robót samodzielnie prowadzonych przez właścicieli nieruchomości - w ilości:

  • 8 Mg (ton) w roku kalendarzowym - z nieruchomości zamieszkałej;
  • 4 Mg (tony) w roku kalendarzowym- z domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
  • 100 kg/działkę w roku kalendarzowym - z Rodzinnych Ogrodów Działkowych

 

b) odpady zielone - w ilości:

  • 100 kg odpadów zielonych miesięcznie - z domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
  • 40 kg odpadów zielonych na działkę w roku kalendarzowym - z Rodzinnych Ogrodów Działkowych

 W sytuacji przekroczenia przedmiotowego limitu Gmina Bielsko-Biała może wystawić fakturę VAT za zagospodarowanie przyjętego nadmiaru odpadów ponad ustalony limit zgodnie z cennikiem ZGO S.A.

 

Uchwała Nr VI/70/2019 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

 

CENNIK ZA ŚWIADCZENIE USŁUG DODATKOWYCH DGO-1/DGO-3/DGO-4

- jednorazowe podstawienie, odbiór  oraz transport do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

kontener

cena brutto                            

KONTENER 1,5 M3

145,00 zł

KONTENER 5,0 M3

155,00 zł

KONTENER 7,0 M3

170,00 zł

KONTENER 10,0 M3

220,00 zł

 

W kontenerach nie można gromadzić więcej niż jednego rodzaju odpadów. Wyjątek stanowią kontenery trójdzielne o pojemności 10 m³, w których można gromadzić więcej niż jeden rodzaj odpadów (pozostałe odpady budowlane i rozbiórkowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny), przy czym poszczególne rodzaje odpadów należy umieszczać w odrębnych częściach kontenerów celem niedopuszczenia do ich zmieszania w trakcie transportu i rozładunku. Odpady takie jak gruz należy gromadzić wyłącznie w kontenerach o pojemności 1,5 m³ lub 5 m³, gruz powinien być zgromadzony luzem w kontenerze (nie może znajdować się w workach).

W przypadku dostarczenia w jednym kontenerze odpadów podlegających limitom wraz z odpadami niepodlegającymi limitowaniu przyjmuje się, że masa odpadów dostarczonych w powyższy sposób podlega limitom w całości, z zastrzeżeniem, że w przypadku dostarczenia w jednym kontenerze odpadów podlegających dwóm limitom przyjmuje się, że masa odpadów dostarczonych w ten sposób objęta jest w całości niższym limitem.

W przypadku stwierdzenia, iż dostarczone odpady nie są zebrane w sposób selektywny lub pochodzą z nieruchomości niezamieszkałej lub w przypadku zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub przekroczenia limitów, o których mowa powyżej, świadczący usługę może obciążyć zamawiającego usługę dodatkową kosztami zagospodarowania dostarczonych odpadów, zgodnie z obowiązującym cennikiem Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej, wg kodu najdroższego z dostarczonych  odpadów. 

W celu oszacowania wagi zdeponowanych w kontenerze odpadów przyjmuje się, że 1 m³ to około 1,5 Mg (tony) gruzu, 1 m³ pozostałych odpadów remontowo-budowlanych (bez styropianu) to około 500 kg. W przypadku dostarczenia odpadów styropianu w ramach limitu przyjmuje się nie więcej niż 8 m³ styropianu.

CENNIK ZA ŚWIADCZENIE USŁUG DODATKOWYCH DGO-2

- jednorazowe podstawienie kontenera, odbiór oraz transport odpadów komunalnych do Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej -  koszt zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z cennikiem Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej.


Na łączną cenę brutto wyżej wymienionej usługi składa się:

cena brutto podstawienia kontenera i transportu 

KONTENER 1,5 M3

 145,00 zł

KONTENER 5,0 M3

155,00 zł

KONTENER 7,0 M3

170,00 zł

oraz cena brutto zagospodarowania zależna od wagi i rodzaju odpadów

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

540,00 zł za tonę

ODPADY ZIELONE

378,00 zł za tonę

 

W ramach usługi nie będą odbierane odpady budowlano - remontowe, poprodukcyjne, zmieszane, problemowe itp. W przypadku stwierdzenia, iż zgromadzone do odbioru odpady nie są odpadami komunalnymi, a pochodzą z działalności gospodarczej Wykonawca ma prawo odmówić realizacji usługi, a Właściciel nieruchomości (składający zapotrzebowanie) zostanie obciążony kosztami podstawienia kontenera. W kontenerze należy zdeponować jedną frakcję (rodzaj) odpadów. W przypadku zgromadzenia w kontenerze większej liczby frakcji odpadów zostaną one przyjęte w Zakładzie Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej według ceny najdroższego odpadu znajdującego się w dostarczonym kontenerze, zgodnie z obowiązującym cennikiem Zakładu Gospodarki Odpadami S. A. w Bielsku-Białej.