kons. społ

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, ze zm.) oraz § 6 pkt 1 i § 9 ust. 2 Uchwały nr XXIII/578/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 października 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Bielska-Białej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 7474) oraz Regulaminu w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiącego Załącznik do Uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. śl. z 2010 r., nr 220, poz. 3186) Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał:

1) o zmianie Uchwały nr XXI/506/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2) o zmianie Uchwały nr XXXI/578/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białe,

3) o zmianie Uchwały nr XXI/509/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz miasta Bielska-Białej.

Konsultacje swoim zasięgiem obejmują obszar miasta Bielska-Białej.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy Bielska-Białej, właściciele nieruchomości(w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) położonych na terenie miasta Bielska-Białej, Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych, Zarządy Spółdzielni Mieszkaniowych oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące na terenie Bielska-Białej działalność statutową w zakresie obejmującym przedmiot konsultacji.

Konsultacje polegać będą na kierowaniu przez uprawnione podmioty opinii i uwag w formie pisemnej lub elektronicznej.

Konsultacje trwają od 5 czerwca 2024 r. do 19 czerwca 2024 r.

Opinie i uwagi w ramach konsultacji można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie w Wydziale Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 5, pokój nr 404 oraz poprzez interaktywny formularz konsultacji dostępny pod niniejszym ogłoszeniem.

Jednostką wyznaczoną do udzielania wyjaśnień w związku z przedmiotem konsultacji jest Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

 

Projekt uchwały oraz formularze znajdują się na stronie: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-z-mieszkancami/konsultacje-projektow-uchwal-z-zakresu-gospodarowania