Przyszedł czas na poważną debatę i działania na rzecz konkretnych rozwiązań dotyczących gospodarki odpadami w Bielsku-Białej i Aglomeracji Beskidzkiej. Nie chcemy zostawiać nieprzetworzonych śmieci następnym pokoleniom, ani ponosić coraz większych opłat za ich składowanie. Sam recykling odpadów już nie wystarcza, nie wszystkie odpady mogą być w ten sposób odzyskane.

Dlatego Prezydent Bielska-Białej – za zgodą Rady Miejskiej– podjął działania w zakresie realizacji przedsięwzięć zmierzających do powstania na terenie Bielska-Białej nowoczesnej Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów. Pracujące już w innych polskich i europejskich miastach instalacje tego typu są proekologicznym narzędziem do przetwarzania odpadów oraz dla produkcji ciepła i energii, pozyskanych dzięki spalaniu śmieci.

Obiekt, o którym mowa, ma być wyposażony w najwyższej klasy urządzenia wychwytujące zanieczyszczenia tak, aby ich emisja była utrzymana na minimalnym poziomie. Obecnie wszystkie europejskie instalacje tego typu muszą spełniać rygorystyczne standardy emisyjne.

Ze strony mieszkańców Bielska-Białej pojawia się wiele pytań na temat ekospalarni.

Dlatego miasto powołało Radę Interesariuszy, a także, mimo trudnej sytuacji pandemicznej,  prowadzi działania, umożliwiające bielszczanom uzyskanie odpowiedzi na ich wątpliwości.

W najbliższym czasie Urząd Miejski zaprasza na telefoniczne dyżury ekspertów.

Tematem dyżurów będzie termiczne przekształcanie odpadów.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem"Energia drzemiąca w odpadach", który ukazał się w Przeglądzie Komunalnym, nr 12/2020.

 

Czytaj artykuł (pdf) »

Aglomeracja Beskidzka generuje 100 tys. ton odpadów rocznie, które można przekazać do ekospalarni.

Składowanie odpadów pozostających po sortowaniu znacznie podrożało.

Dlatego też w Aglomeracji Beskidzkiej rozpoczęły się rozmowy na temat powstania ekologicznej Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów.

Ekospalarnia to szansa dla mieszkańców na zatrzymanie dużych podwyżek w opłatach - mówi Wiesław Pasierbek, Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej.

- Za każdą tonę zdeponowanych na składowisku odpadów bielski Zakład Gospodarki Odpadami odprowadza już 270 zł.

To również bardzo istotny element nowoczesnego, proekologicznego systemu gospodarki odpadami. Dzięki ekospalarni zmniejszymy ilość śmieci składowanych na wysypisku, z których uwalnia się do atmosfery szkodliwy metan.