IMG 5840 ok 1

od lewej: dr hab. inż. Tadeusz Pająk z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Łukasz Bulowski, członek Rady Osiedla Wapienica, Piotr Kucia zastępca prezydenta miasta i Marcin Chełkowski z Politechniki Krakowskiej, fot. Wydział Prasowy UMBB

 

Specjaliści nie mają wątpliwości. Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów dla Aglomeracji Beskidzkiej jest bardziej ekologiczna niż składowanie odpadów. Społeczeństwo jest w tej kwestii podzielone. To wnioski płynące z debaty pt. Ekospalarnia – czyściej, zdrowiej, taniej, która odbyła się w czwartek 15 lipca w Bielsku-Białej.

Miasto Bielsko-Biała rozważa budowę, na obrzeżach miasta, w miejscu byłej elektrociepłowni w bielskiej Wapienicy instalacji termicznego przekształcania odpadów. Moc przerobowa planowanego do budowy bloku energetycznego szacowana jest na poziomie ok. 100 000 Mg/rok odpadów dla wartości opałowej odpadów wynoszącej 12 MJ/kg. ITPO służyć będzie zagospodarowaniu odpadów z terenu Bielska- Białej oraz 37 gmin powiatów cieszyńskiego, bielskiego oraz żywieckiego. Teren ten jest zamieszkały przez około 666 tys. mieszkańców. Koszt inwestycji szacuje się od 370 do 390 mln zł.

Zastępca prezydenta Bielska-Białej Piotr Kucia twierdzi, że instalacja wydaje się być najlepszym rozwiązaniem.
- Co roku obserwujemy zwiększenie ilości wytwarzanych odpadów. Niestety pomimo wdrażania nowych technologii nie wszystkie odpady można ponownie wykorzystać. W efekcie część odpadów trafia na składowisko, którego pojemność się kończy. Jednocześnie składowanie odpadów jest najmniej pożądanym sposobem postępowania z odpadami, dlatego też, zgodnie z dyrektywą unijną, do 2035 r. wprowadzono obowiązek zmniejszenia ilości składowanych odpadów komunalnych do 10% całkowitej ich masy. Alternatywą składowania odpadów jest przekazywanie ich do instalacji termicznego przekształcania odpadów – podkreślał.

Prezes ZGO Wiesław Pasierbek uważa, że instalacja jest sprawdzonym elementem domykającym system gospodarki odpadami.
- Daje ona szansę na odzysk energii cieplnej i elektrycznej z odpadów. Tak też może być w Bielsku-Białej. Bardzo chętnie chcielibyśmy kierować odpady kaloryczne do innych instalacji, ale takich nie ma w naszej okolicy. Dlatego zaczęliśmy rozmowy dotyczące powstania ITPO dla Aglomeracji Beskidzkiej. Zależy nam również, aby uniezależnić się od innych odbiorców, gdyż wtedy lokalny samorząd będzie miał realny wpływ na koszty zagospodarowania odpadów, a środki wygenerowane przez ITPO zostaną w Bielsku-Białej – stwierdził prezes Pasierbek.

Zdaniem dra hab. inż. Tadeusza Pająka z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie spalanie przetworzonych odpadów komunalnych wytworzy znaczne ilości ciepła sieciowego kierowanego do sieci ciepłowniczej dla potrzeb mieszkańców miasta.
- Spowoduje to obniżenie kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych a i ciepło sieciowe będzie tańsze. Ponadto kolejna synergia a raczej zysk dla środowiska, to znaczne obniżenie emisji CO2 w stosunku do obecnych źródeł ciepła sieciowego opartych na węglu, jak także obniżenie emisji wielu substancji zanieczyszczających beskidzkie powietrze; jak pył, tlenki siarki, tlenki azotu, węglowodory i innych – zaznaczał krakowski naukowiec.

Z kolei ekspert w zakresie gospodarki odpadami, Marcin Chełkowski z Politechniki Krakowskiej zauważył, że obecny system generuje sporą ilość zanieczyszczeń powietrza w Bielsku-Białej.
- Ciekawą diagnozę zanieczyszczenia powietrza w Bielsku-Białej przedstawia dr Dariusz Góra z Uniwersytetu Śląskiego, wskazując jako winowajców lokalne zakłady spalające paliwa stałe, transport, gospodarstwa domowe, ale również adwekcję zanieczyszczeń z sąsiednich ośrodków – wyjaśniał.

Mieszkańcy są jednak podzieleni w kwestii budowy instalacji. Łukasz Bulowski, członek Rady Osiedla Wapienica podtrzymał stanowisko zawarte w uchwale Rady z lutego 2020 roku. Czytamy w niej, że: rada osiedla głosami wszystkich uczestników spotkania w liczbie 12 osób jest przeciwna wybudowaniu (…) spalarni.

Odmienne zdanie ma stowarzyszanie ProPodbeskidzie, które wspiera inwestycję. Choć ma wątpliwości. – Jako stowarzyszenie widzimy w tym projekcie chęć rozwiązania narastającego problemu, który mam wrażenie chcemy rozwiązać przez hasła, a nie działania. Tu widzimy jakieś światełko w tunelu, co nie znaczy, że nie mamy wątpliwości. Dlatego złożyliśmy na ręce pana prezydenta Bielska-Białej petycję, w której zawarliśmy pytanie, o kwestie których nie do końca rozumiemy, albo są niejasne dla nas – powiedział Waldemar Ochodek przedstawiciel ProPodbeskidzia.

Na spotkanie zaproszeni byli wszyscy zainteresowani mieszkańcy. Odrębne zaproszenia skierowano do środowisk zarówno wspierających inwestycję, jak i do reprezentujących jej przeciwników. Stowarzyszenie Mieszkańców Wapienicy nie przyjęło zaproszenia do udziału w panelu dyskusyjnym. Inicjatywa Stop spalarni w Bielsku-Białej także odmówiła udziału w debacie.

źródło:  Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

www.youtube.com/watch?v=oUW9eKgqDFo&t=3s