Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości służących wyłącznie do celów mieszkalnych w 2022 r. pozostają bez zmian i wynoszą:

NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA
 1-osobowe gospodarstwo domowe  26,00 zł
 2-osobowe gospodarstwo domowe  52,00 zł
 3-osobowe gospodarstwo domowe  78,00 zł
 4-osobowe gospodarstwo domowe  91,00 zł
 5-osobowe gospodarstwo domowe  92,00 zł
 6-osobowe gospodarstwo domowe  93,00 zł
7 i więcej-osobowe gospodarstwo domowe  94,00 zł

 

Przypominamy, że opatę należy uiszczać bez wezwania na dotychczasowy, idywidualny nr konta, w terminach określonych uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej - http://czystemiasto.bielsko-biala.pl/terminy-platnosci

 

 

 

Zarząd Spółki prowadzącej PSZOK informuje, że w okresie świątecznym zmianie ulegają godziny obsługi Klientów:

 

  • 24.12.2021 (Wigilia) Punkt Obsługi Klienta (waga) będzie czynny od godziny 06:00 do 12:00,
  • 31.12.2021 (Sylwester) Punkt Obsługi Klienta (waga) będzie czynny od godziny 06:00 do 14:00.

 

W pozostałe dni obsługa będzie się odbywała bez zmian. Za utrudnienia przepraszamy.

Życzymy Wesołych Świąt!

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, które trwają od 27 września do 11 października.

Więcej informacji na:

https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-z-mieszkancami/konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-w-sprawie-oplaty-za

Zgodnie z ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1648) zmianie uległy zasady dotyczące objęcia gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (deklaracja DGO-2).

Najważniejsze zmiany:

- brak możliwości zrezygnowania z objęcia gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy (przed dniem wejścia w życie powyższej ustawy) złożyli zgodę na przystąpienie do systemu, aż do końca trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych – tj. do 30 czerwca 2024 r.,

- brak możliwości włączenia nieruchomości niezamieszkałych do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, dla których nie złożono zgody na objęcie systemem (przed dniem wejścia w życie ustawy), aż do końca trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych – tj. do 30 czerwca 2024 r.,

- automatyczne włączenie do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych, które powstały w trakcie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych, o ile właściciel nieruchomości nie złoży Prezydentowi Miasta pisemnego oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę w terminie 60 dni od dnia powstania takiej nieruchomości. W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia,

- właściciele nieruchomości nieobjęci gminnym systemem są obowiązani przedstawić umowę (na odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych), której treść jest zgodna
z regulaminem oraz dowody uiszczenia opłaty - w przypadku niespełnienia przedmiotowych wymagań organ wydaje decyzję o odbiorze zastępczym z zastosowaniem górnych stawek opłaty.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/846/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/506/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2022 r. obowiązywać będą nowe stawki opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych:

 POJEMNOŚĆ POJEMNIKA / WORKA  STAWKA OPŁATY ZA JEDEN ODBIÓR
 worek 60 l  9,05 zł
 worek / pojemnik 120 l  18,10 zł
 pojemnik 240 l  36,20 zł
 pojemnik 1100 l  165,90 zł
 pojemnik (kontener) 5000 l  754,10 zł
 pojemnik (kontener) 7000 l  1055,80 zł
 pojemnik (kontener) 10000 l  1508,30 zł

W związku z powyższą zmianą właściciele nieruchomości (za wyjątkiem podmiotów, wobec których została wydana decyzja określająca wysokość opłaty) nie składają nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. O nowej wysokości miesięcznej opłaty zostaną poinformowani w formie zawiadomienia, najpóźniej do dnia 18 lutego 2022 r.
Odpady komunalne typu odpady zielone, odpady wielkogabarytowe, odpady remontowo-budowlane mogą być dostarczane do PSZOK z nieruchomości niezamieszkałych po uprzednim złożeniu odpowiedniej deklaracji DGO-2 w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej przez Zarząd ROD, określającej masę i rodzaj odpadów (przy czym ilość i rodzaj dostarczonych odpadów nie może wskazywać na pochodzenie odpadów z działalności gospodarczej lub rolniczej lub likwidacji takiej działalności). W praktyce, należy określić w deklaracji jaka sumaryczna ilość odpadów z terenu ROD będzie wywieziona do PSZOK w danym miesiącu. W PSZOK należy okazać kopię przedmiotowej deklaracji.

Rodzinne ogrody działkowe od 1 stycznia 2021 r. mieszczą się w kategorii nieruchomości niezamieszkałych na podstawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z art. 6j ust. 3d ww. ustawy: „Do rodzinnego ogrodu działkowego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2176 oraz z 2020 r. poz. 471) stosuje się przepis ust. 3.” Ust 3. stanowi: „W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2.”.

W związku z powyższym, opłata jest należna za każdą ilość odpadów komunalnych, która powstaje na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, a nie jest to już opłata ryczałtowa, która obowiązywała do końca 2020 r.

Istnieje także możliwość skorzystania z tzw. usługi dodatkowej polegającej na podstawieniu kontenera i transporcie odpadów do PSZOK, wówczas należy złożyć poza formularzem zamówienia usługi, także nową deklarację DGO-2 (przez Zarząd ROD) określającą masę i rodzaj odpadów. Usługa dodatkowa dotyczy wyłącznie odpadów zielonych oraz mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (limit 2 Mg na nieruchomość w ciągu roku kalendarzowego).

W przypadku pytań, a także w sprawie instrukcji co do wypełnienia deklaracji DGO-2 w ww. zakresie, proszę kontaktować się telefonicznie pod nr 33/ 47 01 263.

Informujemy, że w dniu w dniu 13 sierpnia 2021 r. w Bielsku-Białej planowana jest organizacja mety V etapu 78. Tour de Pologne UCI World Tour, co będzie się wiązało z występowaniem utrudnień komunikacyjnych na trasie przejazdu peletonu. Ulice znajdujące się na trasie przejazdu to: ul. Górska, ul. Żywiecka, ul. Ks. Stanisława Stojałowskiego, ul. Wzgórze, ul. Ludwika Waryńskiego,  ul. Władysława Orkana, ul. Jana Sobieskiego, ul. Marii Konopnickiej, Aleja gen. Władysława Andersa, ul. Kolista,         ul. Karbowa i Aleja Armii Krajowej.

W związku z powyższym, wywóz odpadów komunalnych z okolicznych nieruchomości będzie realizowany w tym dniu odpowiednio wcześniej tj. od wczesnych godzin rannych i przy użyciu większej liczby pojazdów, niż odbywa się to w normalny dzień.

Właściciele nieruchomości położonych w okolicy trasy wyścigu, którzy mają odbiór w dniu 13 sierpnia, proszeni są, aby odpady były przygotowane do odbioru od godz. 5 rano. W razie możliwości, prosimy, aby pojemniki schować zaraz po ich opróżnieniu.

W przypadku braku wywozu odpadów w tym dniu, z uwagi na utrudnienia, zostanie on zrealizowany w innym terminie interwencyjnie.

 

Przebieg trasy III etapu 77. Tour de Pologne