Zarząd Spółki prowadzącej PSZOK informuje, że w związku z remontem ul. Krakowskiej w obrębie wjazdu do Zakładu Gospodarki Odpadami S.A., w dniu 5.10.2019r. (sobota) dojazd do PSZOK będzie niemożliwy.

Z uwagi na powyższe 5.10.2019r. (sobota) PSZOK przy ul. Krakowskiej 315 D będzie NIECZYNNY.

Prosimy o zaplanowanie przywozu odpadów do PSZOK w innym terminie.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Informujemy, że Prezydent Miasta w dniu 24 maja 2019 r. o godz. 12.00 odwołał alarm przeciwpowodziowy obowiązujący na terenie Bielska-Białej.

25 maja 2019 r. o godz. 15.00 zostało odwołane pogotowie przeciwpowodziowe w Bielsku-Białej.

 

BRAK ZBIÓREK ELEKTROŚMIECI

Gmina Bielsko-Biała nie będzie organizować sezonowych zbiórek elektrośmieci w okresie jesiennym 2019.

Elektrośmieci należy oddawać do PSZOK ul. Krakowska 315d lub przy ul. Straconki 1 lub skorzystać z usług firm odbierających sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

Wykaz firm zajmujących się zbieraniem ZSEiE - pobierz tutaj

 

Z dniem 23 maja 2019 r. Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłosił alarm przeciwpowodziowy.

W związku z utrudnionym dojazdem do niektórych miejsc na terenie miasta mogą wystąpić także trudności z odbiorem odpadów. Przypadki braku dostępu do nieruchomości proszę zgłaszać bezpośrednio do spółki SUEZ Bielsko-Biała S.A. pod numerami telefonu: 33 499 20 00,  33 499 20 09,  33 499 20 15,  33 499 20 19 lub mailowo na adresy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Po odwołaniu alarmu, o czym Pańswta poinformujemy na stronie, reklamacje w sprawie nieterminowego odbioru będzie należało zgłaszać zgodnie z zasadami ustalonymi aktem prawa miejscowego, tj. e-mailem do 2 dni na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie do 5 dni na adres: Urząd Miejski w Bielsku-Białej pl. Ratuszowy 5, 43-300 Bielsko-Biała.

 

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od dnia 6 września 2019 r. w życie weszły następujące zmiany:

- nie jest możliwe składanie deklaracji zmniejszającej wstecz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za wyjątkiem, gdy:

 • deklaracja została złożona w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (DGO-1, DGO-2, DGO-3);

 • deklaracja złożona została przez właściciela nieruchomości w związku ze śmiercią mieszkańca (DGO-1, DGO-3) w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. Po przekroczeniu tego terminu właściciel może złożyć  deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania w terminie do 10 dnia kolejnego miesiąca.

- zmniejszenie opłaty poprzez złożenie deklaracji DGO-2 w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana będzie możliwe tylko, jeśli właściciel nieruchomości złożył w tut. Urzędzie Miejskim z zachowaniem trybu i terminów reklamację dotyczącą niewłaściwego świadczenia usług przez firmę wywozową, która została rozpatrzona pozytywnie.

Tryb zgłaszania reklamacji:

Nieprawidłowości w zakresie realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych, w tym opóźnienia w odbiorze, brak podstawienia pojemników należy niezwłocznie zgłaszać w terminach i formach przewidzianych w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019, poz. 4523 – t. j.):

- e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 2 dni roboczych od daty wskazanej w harmonogramie - w przypadku braku terminowego odbioru odpadów,

- pismem w sprawie nieodebrania odpadów komunalnych w terminach wynikających z harmonogramu – w terminie 5 dni roboczych licząc od daty ustalonej w harmonogramie odbioru odpadów.

Reklamacje e-mailowe lub składane osobiście lub pisemnie po przekroczeniu ww. terminów oraz interwencje telefoniczne nie będą rozpatrywane i nie będą stanowiły podstawy do złożenia deklaracji zmniejszającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości składa pierwszą deklarację w związku z zamieszkaniem na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych nadal obowiązuje termin 14 dni od wystąpienia ww. zdarzeń do złożenia deklaracji.

Podstawa prawna:
art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019, poz. 1579) wprowadza nowe brzmienie przepisu art. 6m:

ust. 2: "W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie
do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana".

ust. 2a: "W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego".

ust. 4: "Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2".

ust. 5: "Przepisu ust. 4 nie stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość:

1)   zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia; (...)."

 

Zarząd Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej informuje, że w okresie od maja do lipca 2019 r. planowana jest modernizacja instalacji sortowniczej.

W związku z powyższym mogą wystąpić przejściowe trudności w jej funkcjonowaniu, co będzie skutkowało koniecznością przekierowania strumienia odpadów do innych instalacji. Niewykluczona jest również praca zakładu w godzinach nocnych.

Modernizacja ma na celu podniesienie efektywności linii sortowniczej, tak aby uzyskać większą ilość surowców wtórnych lepszej jakości i osiągnąć wymagane na najbliższe lata poziomy odzysku.

Zarząd ZGO S.A. pragnie zapewnić, że Spółka dołoży wszelkich starań, aby planowana modernizacja nie przyczyniła się do wystąpienia uciążliwości dla terenów sąsiednich. Jednakże wobec złożoności logistycznej i technicznej planowanego zadania prosi o wyrozumiałość w razie wystąpienia jakichkolwiek trudności spowodowanych przedmiotową modernizacją.

 
Informujemy, że program bezpłatnego użyczenia kompostowników został zakończony. Mieszkańcy, którzy złożyli wnioski lecz dotąd nie otrzymali odpowiedzi znajdują się na liście rezerwowej i sukcesywnie będą telefonicznie informowani o czasie i miejscu podpisania umowy użyczenia kompostownika lub w przypadku wyczerpaniu zapasów o zakończeniu ich wydawania.
 
 

W związku z nową uchwałą nr VI/70/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi, która wchodzi w życie dnia 9 kwietnia 2019 r. oraz podpisaniem umowy z nowym Wykonawcą zamówienia na usługi dodatkowe będą przyjmowane od dnia 9 kwietnia 2019 r.

Na stronie www.czystemiasto.bielsko-biala.pl zostały opublikowane nowe wzory formularzy zamówienia usług dodatkowych.

Formularze, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przed tym terminem  lub zostaną złożone na nieaktualnych drukach nie będą realizowane.


Wznowienie świadczenia usług dodatkowych na nowych zasadach nastąpi od dnia 9 kwietnia 2019 r., a szczegółowe informacje o zasadach realizowania usług dodatkowych wraz z nowymi wzorami formularza znajdują się w zakładce „Usługi dodatkowe”.

Informujemy, że od 1 lipca 2019 r., zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej VII/100/2019 z dnia 14 maja 2019 r. godziny otwarcia PSZOK przy ul. Krakowkiej 315d oraz ul. Straconki 1 w Bielsku-Białej ulegają zmianie.

PSZOK przy ul. Krakowkiej 315d czynny będzie w okresie:

 1. Od marca do października - od pon.- pt. w godzinach od 7:00-19:00
  w sob. w godzinach od 9:00-17:00
 2. Od listopada do lutego - od pon.- pt. w godzinach od 7:00-19:00
  w sob. w godzinach od 8:00-16:00

PSZOK przy ul. Straconki 1 czynny będzie w okresie:

 1. Od marca do października - od pon.- pt. w godzinach od 9:00-19:00
  w sob. w godzinach od 10:00-17:00
 2. Od listopada do lutego - od pon.- pt. w godzinach od 9:00-16:00
  w sob. w godzinach od 9:00-16:00

 

Uchwała Rady Miejskiej VII/100/2019 z dnia 14 maja 2019 r.

 

W okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 8 czerwca 2019 r. na zlecenie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, firma BIOSYSTEM S.A. przeprowadzi zbiórki elektrośmieci. Na terenie naszego miasta we wskazane dni odbędą się 32 zbiórki w wyznaczonych miejscach.