ZMIANY DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG DODATKOWYCH DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJĘ DGO-2

W związku z nowym cennikiem za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w Instalacji Komunalnej ZGO S.A. w Bielsku-Białej obowiązującym od 1 stycznia 2020 roku zmianie uległy koszty zagospodarowania odpadów dla właścicieli nieruchomości składających deklarację DGO-2 (dotyczy firm).

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje nowy formularz zamówienia usługi dodatkowej dla właścicieli nieruchomości składających deklarację DGO-2 uwzgledniający zmianę kosztów zagospodarowania odpadów zielonych i odpadów wielkogabarytowych.


Nowy wzór formularza zamówienia usługi dodatkowej dla właścicieli nieruchomości składających deklarację DGO-2 znajduje się w zakładce „Usługi dodatkowe”.

Formularze, które zostaną złożone na nieaktualnych drukach nie będą realizowane.

CENNIK ZA ŚWIADCZENIE USŁUG DODATKOWYCH DGO-2

- jednorazowe podstawienie kontenera, odbiór oraz transport odpadów komunalnych do Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej -  koszt zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z cennikiem Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej.


Na łączną cenę brutto wyżej wymienionej usługi składa się:

cena brutto podstawienia kontenera i transportu 

KONTENER 1,5 M3

145,00 zł

KONTENER 5,0 M3

155,00 zł

KONTENER 7,0 M3

170,00 zł

oraz cena brutto zagospodarowania zależna od wagi i rodzaju odpadów

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

540,00 zł za tonę

ODPADY ZIELONE

378,00 zł za tonę

Informujemy, że w związku z remontem (asfaltowanie) ul. Krakowskiej w obrębie

wjazdu do Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w dniu 26.10.2019 r. (sobota)

dojazd do ZGO S.A. oraz PSZOK przy ul. Krakowskiej 315 d będzie

niemożliwy.

Prosimy o zaplanowanie przywozu odpadów do ZGO S.A. oraz PSZOK w innym terminie.


ŻYWE
– należy przygotować do odbioru wraz z frakcją BIO

SZTUCZNE – należy przygotować do odbioru wraz z frakcją METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Choinkę należy wystawiać bez ozdób, światełek, a jeśli była w doniczce to bez gleby i doniczki. Choinki będą odbierane zgodnie z harmonogramem wywozów danej frakcji odpadów. Drzewka można również dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych przy ul. Krakowskiej 315d lub ul. Straconki 1.

 

 

 Zarząd Spółki prowadzącej PSZOK informuje, że w związku z remontem ul. Krakowskiej w obrębie wjazdu do Zakładu Gospodarki Odpadami S.A., w dniu 5.10.2019r. (sobota) dojazd do PSZOK będzie niemożliwy.

Z uwagi na powyższe 5.10.2019r. (sobota) PSZOK przy ul. Krakowskiej 315 D będzie NIECZYNNY.

Prosimy o zaplanowanie przywozu odpadów do PSZOK w innym terminie.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

Informujemy, że w okresie świątecznym nastąpi zmiana godzin pracy:


Biura Obsługi Klienta SUEZ Bielsko-Biała S.A. w dniach:

23 grudnia 2019 r. - 8:00 - 16:00

24 grudnia 2019 r. - 8:00-12:00

31 grudnia 2019 r. - 8:00-12:00

PSZOK ul. Krakowska 315 D w dniach:

24 grudnia 2019 r. - 7:00-12:00

31 grudnia 2019 r. - 7:00-14:00

PSZOK ul. Straconki 1 w dniach:

24 grudnia 2019 r. - zamknięte

31 grudnia 2019 r. - 9:00-14:00

BRAK ZBIÓREK ELEKTROŚMIECI

Gmina Bielsko-Biała nie będzie organizować sezonowych zbiórek elektrośmieci w okresie jesiennym 2019.

Elektrośmieci należy oddawać do PSZOK ul. Krakowska 315d lub przy ul. Straconki 1 lub skorzystać z usług firm odbierających sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

Wykaz firm zajmujących się zbieraniem ZSEiE - pobierz tutaj

 

Od dnia 1 stycznia 2020 r. zmianie ulegną stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

LICZEBNOŚĆ GOSPODARSTWA DOMOWEGO

NIERUCHOMOŚCI,
NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

NIERUCHOMOŚCI,
NA KTÓRYCH W CZĘŚCI ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY,
A W CZĘŚCI NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY,
A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

OPŁATA MIESIĘCZNA

SEGREGACJA ODPADÓW

1 OSOBOWE

26 zł

36 zł

2 OSOBOWE

52 zł

72 zł

3 OSOBOWE

78 zł

90 zł

4 OSOBOWE

91 zł

92 zł

5 OSOBOWE

92 zł

93 zł

6 OSOBOWE

93 zł

94 zł

7 I WIĘCEJ OSOBOWE

94 zł

94 zł

 

BRAK SEGREGACJI ODPADÓW

1 OSOBOWE

52 zł

72 zł

2 OSOBOWE

104 zł

144 zł

3 OSOBOWE

156 zł

180 zł

4 OSOBOWE

182 zł

184 zł

5 OSOBOWE

184 zł

186 zł

6 OSOBOWE

186 zł

188 zł

7 I WIĘCEJ OSOBOWE

188 zł

188 zł

 

DOMEK LETNISKOWY LUB INNA NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYTYWANA
NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

OPŁATA ROCZNA

SEGREGACJA ODPADÓW

BRAK SEGREGACJI ODPADÓW

165 zł

330 zł

            W związku z powyższą zmianą, właściciele tego typu nieruchomości:

- nie składają deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, lecz otrzymają zawiadomienie o zmianie stawki opłaty – jeżeli dotychczas uiszczają opłatę na podstawie złożonej wcześniej deklaracji
lub zawiadomienia o zmianie stawki opłaty od lutego 2018 r.,

- składają deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – jeżeli w ich przypadku została wydana decyzja, na podstawie której   dotychczas uiszczają opłatę.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (deklaracja DGO-2) nie ulegają zmianie.

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od dnia 6 września 2019 r. w życie weszły następujące zmiany:

- nie jest możliwe składanie deklaracji zmniejszającej wstecz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za wyjątkiem, gdy:

  • deklaracja została złożona w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (DGO-1, DGO-2, DGO-3);

  • deklaracja złożona została przez właściciela nieruchomości w związku ze śmiercią mieszkańca (DGO-1, DGO-3) w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. Po przekroczeniu tego terminu właściciel może złożyć  deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania w terminie do 10 dnia kolejnego miesiąca.

- zmniejszenie opłaty poprzez złożenie deklaracji DGO-2 w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana będzie możliwe tylko, jeśli właściciel nieruchomości złożył w tut. Urzędzie Miejskim z zachowaniem trybu i terminów reklamację dotyczącą niewłaściwego świadczenia usług przez firmę wywozową, która została rozpatrzona pozytywnie.

Tryb zgłaszania reklamacji:

Nieprawidłowości w zakresie realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych, w tym opóźnienia w odbiorze, brak podstawienia pojemników należy niezwłocznie zgłaszać w terminach i formach przewidzianych w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019, poz. 4523 – t. j.):

- e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 2 dni roboczych od daty wskazanej w harmonogramie - w przypadku braku terminowego odbioru odpadów,

- pismem w sprawie nieodebrania odpadów komunalnych w terminach wynikających z harmonogramu – w terminie 5 dni roboczych licząc od daty ustalonej w harmonogramie odbioru odpadów.

Reklamacje e-mailowe lub składane osobiście lub pisemnie po przekroczeniu ww. terminów oraz interwencje telefoniczne nie będą rozpatrywane i nie będą stanowiły podstawy do złożenia deklaracji zmniejszającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości składa pierwszą deklarację w związku z zamieszkaniem na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych nadal obowiązuje termin 14 dni od wystąpienia ww. zdarzeń do złożenia deklaracji.

Podstawa prawna:
art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019, poz. 1579) wprowadza nowe brzmienie przepisu art. 6m:

ust. 2: "W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie
do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana".

ust. 2a: "W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego".

ust. 4: "Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2".

ust. 5: "Przepisu ust. 4 nie stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość:

1)   zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia; (...)."

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Skrócony tekst ogłoszenia – pełny tekst ogłoszenia dostępny w formacie pdfPrezydent Miasta Bielska-Białej zarządzeniem nr ON.0050.736.2019.GO z dnia 24 października 2019 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr V/60/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia trybu i zasad prowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Bielska-Białej oraz na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku - Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Akcja informacyjna o konsultacjach przeprowadzona będzie w okresie od 29 października 2019 r. do 6 listopada 2019 r. przez ogłoszenie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, rozplakatowanie na terenie objętym konsultacjami, w Magazynie Samorządowym „W Bielsku-Białej”, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej. Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 7 listopada 2019 r. do 12 listopada 2019 r.

Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na kierowaniu przez osoby zamieszkałe na terenie Miasta Bielska-Białej, Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych, Zarządy Spółdzielni Mieszkaniowych oraz organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego opinii, wniosków i uwag na adres poczty elektronicznej Biura ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Formularze w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej: www.um.bielsko.pl.

Opinie, uwagi i wnioski można zgłaszać również pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko nr 3, Plac Ratuszowy 6, gdzie będą dostępne formularze w wersji papierowej.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na formularzu, którego wzór określono w załączniku do ww. zarządzenia.

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Formularz zgłaszania uwag w ramach konsultacji społecznych.

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Adam Ruśniak
ZASTĘPCA PREZYDENTA

 

 
Informujemy, że program bezpłatnego użyczenia kompostowników został zakończony. Mieszkańcy, którzy złożyli wnioski lecz dotąd nie otrzymali odpowiedzi znajdują się na liście rezerwowej i sukcesywnie będą telefonicznie informowani o czasie i miejscu podpisania umowy użyczenia kompostownika lub w przypadku wyczerpaniu zapasów o zakończeniu ich wydawania.