UWAGA! NOWOŚĆ!

Oprócz internetowego segregatora odpadów na stronie www, dodatkowo PreZero Bielsko-Biała S.A. - wykonawca usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu Bielska-Białej, udostępnił aplikację mobilną INFO PreZero, która również zawiera podobną funkcję. Ponadto, dzięki aplikacji możemy, po odpowiednich ustawieniach, otrzymywać powiadomienia o nadchodzących odbiorach odpadów z naszej posesji (harmonogram odbioru) oraz szereg innych informacji związanych z gospodarką odpadami w Bielsku-Białej.

Aplikacja INFO PreZero dla systemów ANDROID oraz iOS dostępna jest bezpłatnie w sklepach Google Play oraz App Store.

 

Prezydent Miasta Bielska-Białej zarządzeniem nr ON.0050.3063.2018.GO z dnia 5 kwietnia 2018 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej w sprawie:

1. zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej,zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
2. w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
3. określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr V/60/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia trybu i zasad prowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Bielska-Białej oraz na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku - Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  Akcja informacyjna o konsultacjach zostanie przeprowadzona w okresie od 16 kwietnia 2018 r. do 22 kwietnia 2018 r. przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, rozplakatowanie na terenie objętym konsultacjami, w Magazynie Samorządowym „W Bielsku-Białej”, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 23 kwietnia 2018 r. do 28 kwietnia 2018 r.

Do 30 czerwca odpady powstałe w naszych domach segregowaliśmy: SUCHE / MOKRE / SZKŁO a od 1 lipca segregujemy: PAPIER / METALE I TWORZYWA SZTUCZNE / SZKŁO / BIO / POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU.

Jak segregować w okresie przejściowym, pomiędzy ostatnim odbiorem w czerwcu, zmianą nazw pojemników, dostarczeniem nowych worków, a pierwszym odbiorem w lipcu obrazuje poniższa tabela:

nazwa pojemnika/worka*
w poprzednim systemie segregacji
nazwa pojemnika/worka*
w nowym systemie segregacji
w okresie od ostatniego odbioru
do 30 czerwca
wrzucamy odpady:
w okresie od 1 lipca
do pierwszego odbioru w lipcu wrzucamy odpady:
nadmiar odpadów wystawiamy w dniu odbioru
wg nowego harmonogramu:
SUCHE METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

SUCHE

METALE I TWORZYWA 
SZTUCZNE
w terminie wyznaczonym na odbiór frakcji:  METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, nadmiar ponad pojemnik / otrzymany dedykowany worek* - we własnych workach, przeźroczystych lub opisanych co do frakcji (np. na przyklejonej  kartce)
- PAPIER PAPIER PAPIER w terminie wyznaczonym na odbiór frakcji:  PAPIER, nadmiar ponad pojemnik / otrzymany dedykowany worek* - we własnych workach, przeźroczystych lub opisanych co do frakcji (np. na przyklejonej  kartce)
MOKRE POZOSTAŁOŚCI
PO SEGREGOWANIU
MOKRE POZOSTAŁOŚCI
PO SEGREGOWANIU
w terminie wyznaczonym na odbiór frakcji:  POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU, nadmiar ponad pojemnik / otrzymany dedykowany worek* - we własnych workach, przeźroczystych lub opisanych co do frakcji (np. na przyklejonej  kartce)
- BIO BIO BIO w terminie wyznaczonym na odbiór frakcji:  BIO, nadmiar ponad pojemnik / otrzymany dedykowany worek* - we własnych workach, przeźroczystych lub opisanych co do frakcji (np. na przyklejonej  kartce)
SZKŁO SZKŁO (bez zmian) SZKŁO SZKŁO w terminie wyznaczonym na odbiór frakcji:  SZKŁO, nadmiar ponad pojemnik / otrzymany dedykowany worek* - we własnych workach, przeźroczystych lub opisanych co do frakcji (np. na przyklejonej  kartce)
ZIELONE ZIELONE (bez zmian) ZIELONE ZIELONE w terminie wyznaczonym na odbiór frakcji:  ZIELONE, limitowany odbiór 1 worka na miesiąc (tylko otrzymany wraz z nowym harmonogramem dedykowany worek oznaczony indywidualnym kodem QR)

* w zależności od rodzaju nieruchomości system pojemnikowy lub workowy - więcej zobacz tu

UWAGA! Jeżeli nie wystawili Państwo do odbioru odpadów SUCHYCH lub MOKRYCH w ostatnim terminie czerwca (np. z powodu urlopu) i pojemnik nie został oklejony nową nazwą frakcji, proszę od 1 lipca uzupełniać zawartość tych pojemników segregując już wg nowych zasad (tj. do pojemnika na MOKRE wrzucać POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU, a do pojemnika na SUCHE wrzucać METALE I TWORZYWA SZTUCZNE. Resztki kuchenne proszę wrzucać do pojemnika na BIO, a odpady papieru i kartonu do osobnego worka na PAPIER. Tak zebrane odpady proszę wystawić do odbioru zgodnie z nowym harmonogramem. Nadmiar niemieszczący się w posiadanych pojemnikach/workach* należy wystawić we własnych workach, przeźroczystych lub opisanych co do frakcji (np. na przyklejonej  kartce).

UWAGA! Pojemniki o poj. 120 l na BIO podstawiane były najpóźniej przy ostatnim odbiorze odpadów MOKRYCH w czerwcu. Jeżeli nie otrzymali jeszcze Państwo pojemnika na BIO (ponieważ np. nie wystawili Państwo wtedy odpadów MOKRYCH do odbioru), proszę zgłosić to na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W dniach od 3 kwietnia do 5 czerwca 2018 r. na zlecenie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, firma SKY RECYCLING SYSTEM Sp. z o.o. przeprowadzać będzie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Na terenie naszego miasta odbędą się 32 zbiórki w wyznaczonych miejscach. W miejscu zbiórki zostanie podstawiony specjalny samochód, w którym pracownicy firmy SKY RECYCLING SYSTEM Sp. z o.o. w podanych godzinach będą przyjmowali elektrośmieci.

Harmonogram zbiórek »

 

 

Częstotliwość odbioru odpadów z posesji danego typu została określona w aktach prawa miejscowego (zobacz)

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ, A TAKŻE SZEREGOWEJ, JEŻELI ODPADY NIE SĄ GROMADZONE WE WSPÓLNEJ ALTANIE ŚMIETNIKOWEJ

a) PAPIER – 1 raz na miesiąc kalendarzowy,
b) SZKŁO – 1 raz na miesiąc kalendarzowy,
c) METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – 1 raz na miesiąc kalendarzowy,
d) BIO – 1 raz na dwa tygodnie,
e) POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU – 1 raz na dwa tygodnie,
f) POPIÓŁ – 2 razy na miesiąc kalendarzowy w okresie od 1 października do 30 kwietnia oraz 1 raz na dwa miesiące kalendarzowe w okresie od 1 maja do 30 września,
g) meble i inne odpady wielkogabarytowe – 4 razy na rok kalendarzowy

Przypominamy, że właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu.
Jednocześnie w przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu. Nieumieszczenie tabliczki na nieruchomości podlega zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń – karze grzywny lub nagany.

Na czym polegają zmiany w segregacji - pobierz            Zasady segregacji od 1 lipca 2018 roku - pobierz

W nowym, ogólnopolskim, obowiązującym (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów) od 1 lipca 2018 r. systemie gospodarowania odpadami wszystkie opady komunalne gromadzimy selektywnie według następującego schematu:

Odpady do odbioru sprzed posesji - w pięciu oddzielnych pojemnikach/workach (w zależności od rodzaju posesji):

  • SZKŁO, czyli opakowania szklane ze szkła bezbarwnego i kolorowego, powstające w gospodarstwach domowych.
  • PAPIER, czyli odpady z papieru, makulatura i karton.
  • METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, czyli surowce wtórne  z metalu, plastiku, folii i innych tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe (np. kartoniki po napojach czy kartony po mleku), które zostaną dosortowane na poszczególne rodzaje tworzyw (PET z podziałem na kolory, PE, PP, HDPE, LDPE, PS, tetrapack, metale żelazne, aluminium itd.) na nowoczesnej linii sortowniczej.
  • BIO, czyli odpady kuchenne ulegające biodegradacji, w szczególności resztki jedzenia, zużyte papierowe serwetki i ręczniki kuchenne oraz drobne rośliny doniczkowe (które trafią prosto do przemysłowej kompostowni), za wyjątkiem odpadów zielonych z ogrodu.
  • POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU, czyli te, które nie mogą trafić do pozostałych pojemników, w szczególności zużyte środki higieniczne (pampersy, podpaski itp.), żwirek z domowej hodowli zwierząt (np. kota, chomika) wraz z ich odchodami, popiół z papierosów wraz z niedopałkami, zużyte jednorazowe worki do odkurzaczy, a także: ceramika, fajans, szkło kryształowe, okularowe, drobne akcesoria i przybory domowe z drewna, skóry, gumy (np. drewniane zabawki, klocki, kredki, farbki szkolne, gumki, piłki, koszyki wiklinowe, buty, paski skórzane oraz drobne tekstylia, za wyjątkiem odpadów zawierających substancje niebezpieczne (np. lakiery, rozpuszczalniki, gaz), elektrośmieci, baterii oraz innych odpadów, które należy oddawać do PSZOK

Dodatkowo, jeżeli powstają: 

Z uwagi na zmianę zasad segregacji odpadów komunalnych od 1 lipca 2018 r., właściciele nieruchomości niezamieszkałych (np.: biuro, hurtownia, zakład handlowy, usługowy, produkcyjny, targowisko, lokal gastronomiczny, gabinet lekarski, przychodnia, hotel lub inna placówka noclegowa, przedszkole, szkoła lub inna placówka oświatowa, urząd, instytucja, szpital, obiekt sportowy, cmentarz, dom w budowie), zobowiązani są do złożenia nowych deklaracji DGO-2 (na nowym wzorze) w terminie:

  1. do dnia 16 marca 2018 r. - dotyczy ulic, których nazwy rozpoczynają się cyfrą albo literą od „A” do „Ł”,
  2. do dnia 30 marca 2018 r. - dotyczy ulic, których nazwy rozpoczynają się literą od „M” do „Ż”.

Uprzejmie informujemy, że w związku z nadchodzącymi z dniem 1 lipca zmianami zasad segregacji odpadów, Wykonawca usługi odbioru odpadów - SUEZ Bielsko-Biała S.A., rozpoczął dostarczanie pojemników i dostosowywanie dotychczasowych pojemników do gromadzenia nowych frakcji odpadów.  Ma to miejsce podczas odbioru odpadów MOKRYCH, dlatego prosimy o wystawianie pojemników przed poseseję w terminie odbioru, nawet jeśli nie ma w nich odpadów.

 

Zasady zmiany pojemników:
Na posesje dostarczane są dodatkowe pojemniki 120L na odpady BIO.
Równocześnie na pojemnikach MOKRE 120L zostają przeklejone etykiety o nazwie POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU. Jeżeli mieszkańcy posiadają pojemnik 240L na odpady MOKRE, wówczas zostają one wymienione na pojemnik o pojemności 120l.

Segregacja w okresie przejściowym (nie później niż do 30 czerwca 2018 r.) :
Odpady MOKRE (gromadzone według dotychczasowych zasad) wrzucamy do pojemnika na POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU, a jeżeli odpadów MOKRE jest więcej ponad stan pojemnika (dotyczy mieszkańców, którym dokonano zmiany na pojemnik o mniejszej pojemności) nadwyżkę wrzucamy do pojemnika na BIO - w okresie od podstawienia pojemnika na BIO do ostatniego terminu odbioru w czerwcu.
Od 1 lipca segregujemy według nowych zasad. Nowe zasady segregacji -  przejdź tutaj

O zmianach w pojemnikach i workach na inne frakcje (PAPIER, SZKŁO, METALE i TWORZYWA SZTUCZNE) oraz sposobie gromadzenia w okresie przejściowym zamieścimy informację wkrótce.

 

W związku z wprowadzeniem w całym kraju nowych zasad segregacji odpadów komunalnych u źródła zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19)., od dnia 1 lipca 2018 r. w Bielsku-Białej obowiązywać będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych.