Podstawy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zostały określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a szczegółowe zasady systemu, obowiązujące w Bielsku-Białej zostały uregulowane w aktach prawa miejscowego.

 

 Prawo krajowe:

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach - pobierz ustawę
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - pobierz ustawę,
 3. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów - pobierz rozporządzenie,
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw - pobierz rozporządzenie.
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw - pobierz rozporządzenie,
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  - pobierz ustawę.

 

 Prawo lokalne:

akty prawa miejscowego w zakresie gospodarki odpadami na terenie miasta Bielska-Białej podjęte przez Radę Miejską w Bielsku-Białej - kliknij tutaj, żeby poznać treść wszystkich obowiązujących aktów prawa miejscowego:

 1. Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej - zobacz,
 2. Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych - zobacz,
 3. Uchwała w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zobacz
 4. Uchwała w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zobacz
 5. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zobacz
 6. Uchwała w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - zobacz
 7. Uchwała w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi - zobacz
 8. Uchwała w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bio odpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym - zobacz
 9. Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz miasta Bielska-Białej - zobacz
 10. Uchwała w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Odpadami Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej niektórych zadań własnych Gminy Bielsko-Biała - zobacz
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumień międzygminnych pomiędzy Gminą Bielsko-Biała a innymi Gminami Powiatu Bielskiego dotyczących wykonania zadań publicznych tych Gmin w zakresie zagospodarowania przez Gminę Bielsko-Biała odpadów komunalnych pochodzących z terenu tych Gmin - zobacz