NA CZYM POLEGA USŁUGA DODATKOWA?

Jeżeli nie mamy własnego transportu lub chcemy oddać do PSZOK większą ilość odpadów, możemy skorzystać z tzw. usługi dodatkowej polegającej na podstawieniu kontenera i transporcie odpadów do PSZOK. Wówczas płacimy tylko za transport zgodnie z cennikiem ustalonym uchwałą Rady Miejskiej, chyba że przekroczymy limit ilościowy odpadów remontowo-budowlanych przysługujący na nieruchomość zamieszkałą, a w przypadku nieruchomości niezamieszkałej odpadów wielkogabarytowy, wówczas również należy opłacić koszt zagospodarowania tych odpadów ponad limit.

JAK I GDZIE ZAMÓWIĆ USŁUGĘ DODATKOWĄ?

Usługi dodatkowe świadczy Urząd Miejski za pośrednictwem firmy wywozowej. Dlatego zamówienie usługi następuje zawsze w Urzędzie Miejskim i to on wystawia notę księgową za zrealizowaną usługę. Usługi dodatkowe nie są objęte zakresem opłaty za gospodarowanie odpadami.

Zapotrzebowanie na świadczenie usług dodatkowych należy zgłosić osobiście, faksem,  za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgłoszenie musi zostać opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP) do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Zapotrzebowanie, o którym mowa wyżej należy zgłosić na formularzu, którego wzór dostępny jest poniżej - dla nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych, nieruchomości tzw. „mieszanych” (które w części stanowią nieruchomość zamieszkałą, a w pozostałej części nieruchomość niezamieszkałą):

 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA - USŁUGI DODATKOWEJ DGO-1/DGO-3/DGO-4/DGO-5 (format PDF)

FORMULARZ ZAMÓWIENIA - USŁUGI DODATKOWEJ DGO-1/DGO-3/DGO-4/DGO-5 (format edytowalny XLS)

 

UPOWAŻNIENIE_PSZOK_-_transportujący_PREZERO.pdf

UPOWAŻNIENIE_PSZOK_-_transportujący_PREZERO.docx

 

W formularzu zamówienia usługi można wpisać proponowaną datę podstawienia kontenera, jednakże o dokładnym terminie podstawienia kontenera właściciel nieruchomości poinformowany zostanie telefonicznie na podany w formularzu numer kontaktowy.

Zamawiając usługę dodatkową należy wskazać lokalizację/miejsce ustawienia kontenera umożliwiające swobodny dojazd i załadunek specjalistycznym pojazdom.

Usługa dodatkowa zostanie zrealizowana nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia przyjęcia prawidłowo wypełnionego formularza. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zgłosić odbiór podstawionego kontenera najpóźniej trzeciego dnia roboczego licząc od dnia jego podstawienia. W  przypadku przetrzymania kontenera powyżej trzech dni właściciel nieruchomości może zostać obciążony dodatkową opłatą w wysokości 108 zł za każdy dzień zwłoki w zgłoszeniu odbioru podstawionego kontenera. Zgłoszenia należy dokonać na podany przez wykonawcę usługi numer telefonu, pod którym osobie dokonującej zgłoszenia udzielona zostanie informacja na temat daty odbioru kontenera oraz podany zostanie indywidualny numer zgłoszenia.

Po realizacji usługi wystawiona zostanie nota księgowa. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest uiścić opłatę za wykonaną usługę dodatkową w terminie czternastu dni licząc od dnia wystawienia noty księgowej przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej. Płatności należy dokonać przelewem na rachunek bankowy podany na nocie księgowej bądź w kasie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

UWAGA!!!

Usługa dodatkowa w przypadku nieruchomości zamieszkałych i tzw. nieruchomości "mieszanych" dotyczy wyłącznie następujących odpadów:

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych,
 • odpady remontowo-budowlane (w tym gruz) - limit 8 Mg (tony) na nieruchomość w ciągu roku kalendarzowego.

 

W sytuacji przekroczenia przedmiotowego limitu Gmina Bielsko-Biała może wystawić notę księgową za zagospodarowanie przyjętego nadmiaru odpadów ponad ustalony limit zgodnie z cennikiem ZGO S.A.

 

Uchwała Nr VI/70/2019 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

 

CENNIK ZA ŚWIADCZENIE USŁUG DODATKOWYCH DGO-1/DGO-3/DGO-4/DGO-5

- jednorazowe podstawienie kontenera, odbiór oraz transport do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych


kontener

cena

KONTENER 1,5 M3

185,00 zł

KONTENER 5,0 M3

190,00 zł

KONTENER 7,0 M3

200,00 zł

KONTENER 10,0 M3

220,00 zł

 

W kontenerach nie można gromadzić więcej niż jednego rodzaju odpadów. Wyjątek stanowią kontenery trójdzielne o pojemności 10 m³, w których można gromadzić więcej niż jeden rodzaj odpadów (pozostałe odpady budowlane i rozbiórkowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny), przy czym poszczególne rodzaje odpadów należy umieszczać w odrębnych częściach kontenerów celem niedopuszczenia do ich zmieszania w trakcie transportu i rozładunku. Odpady takie jak gruz należy gromadzić wyłącznie w kontenerach o pojemności 1,5 m³ lub 5 m³.

W przypadku dostarczenia w jednym kontenerze odpadów podlegających limitom wraz z odpadami niepodlegającymi limitowaniu przyjmuje się, że masa odpadów dostarczonych w powyższy sposób podlega limitom w całości, z zastrzeżeniem, że w przypadku dostarczenia w jednym kontenerze odpadów podlegających dwóm limitom przyjmuje się, że masa odpadów dostarczonych w ten sposób objęta jest w całości niższym limitem.

W przypadku stwierdzenia, iż dostarczone odpady nie są zebrane w sposób selektywny lub pochodzą z nieruchomości niezamieszkałej lub w przypadku zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub przekroczenia limitów, o których mowa powyżej, świadczący usługę może obciążyć zamawiającego usługę dodatkową kosztami zagospodarowania dostarczonych odpadów, zgodnie z obowiązującym cennikiem Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej, wg kodu najdroższego z dostarczonych  odpadów. 

 

wymiary kontenera

 

Objaśnienia dotyczące rodzaju odpadów:

Gruz

W ramach usług dodatkowych w kontenerach 1,5 m3 i 5 m3 można gromadzić gruz pochodzący z remontów samodzielnie przeprowadzonych przez właścicieli nieruchomości i niewymagających pozwolenia na budowę, np.:

 • Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek  remontów,
 • Gruz ceglany,
 • Tynki
 • Odpady betonowe i kruszywa niezawierające asfaltu,
 • Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych - ceramika, glazura, płytki ceramiczne.

Gruz powinien być gromadzony luzem  w kontenerze (nie może znajdować się w workach)

 

Pozostałe odpady budowlano-remontowe:

W ramach usług dodatkowych w kontenerach 1,5 m3, 5 m3, 7 m3, 10 m3, można gromadzić odpady pochodzące z remontów samodzielnie przeprowadzonych przez właścicieli nieruchomości i niewymagających pozwolenia na budowę, z wyłączeniem gruzu, np.:

 • Elementy futryn , drzwi  i okien,
 • Szkło budowlane – szyby, szyby klejone,
 • Folia budowlana, wiaderka po cemencie, klejach i farbach,
 • Elementy rur,
 • Odpadowa papa,
 • Odpady budowlane i elementy wyposażenia wykonane z odpowiednich  metali, kable,
 • Materiały izolacyjne, wełna mineralna, wełna szklana, pianka montażowa, styropian,
 • Elementy armatury,
 • Siatka montażowa,
 • Płyty kartonowo- gipsowe,
 • Folia malarska,
 • Profile metalowe,
 • Deski, panele ścienne i podłogowe,
 • Worki po materiałach budowlanych,
 • Wykładziny,
 • Tapety, Okleiny,
 • Papierowe worki po materiałach budowlanych,
 • Elementy wyposażenia - wanna, umywalka,
 • Szlaka budowlana,
 • Panel PCV ścienny (Siding).

W celu oszacowania wagi zdeponowanych w kontenerze odpadów przyjmuje się że 1m3 to około 1,5 Mg (tony) gruzu, 1m3 pozostałych odpadów remontowo-budowlanych (bez styropianu)  to około  500 kg.

Meble i inne odpady wielkogabarytowe:

 • Meble,
 • Szafy,
 • Tapczany,
 • Dywany,
 • Drzwi (BEZ SZYB)
 • Okna (BEZ SZYB)

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

 • Sprzęty AGD, RTV,
 • Drobne sprzęty elektroniczne itp.

Odpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych:

 • Trawa,
 • Pocięte gałęzie, krzewy,
 • Konary drzew itp.

Przed zgromadzeniem odpadów w kontenerze należy oczyścić je z ziemi. Niedopuszczalne jest oddanie ww. odpadów wraz z ziemią.