Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości (z wyjątkiem właścicieli nieruchomosci niezamieszkałych, którzy zawarli umowę na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorca do tego uprawnionym) jest obowiązany złożyć do Prezydenta Miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W deklaracji tej właściciel nieruchomości oblicza wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dla tzw. "nieruchomości mieszanych" (czyli takich, które służą nie tylko do celów mieszkalnych, ale mają również inne przeznaczenie np. dodatkowo prowadzona jest działalność gospodarcza) miesięczna opłata stanowi sumę opłaty obliczonej dla części zamieszkałej nieruchomości (liczba gospodarstw domowych zamieszkujących nieruchomość  i stawka, zależna od liczby osób tworzących gospodarstwo) oraz dla części niezamieszkałej (liczba zadeklarowanych pojemników z odpadami powstałymi na nieruchomości  i stawka, zależna od wielkości pojemnika i frakcji odpadów).

Wzór deklaracji został określony uchwałą Rady Miejskiej. Uchwała ta określa sposób wypełnienia deklaracji, termin i miejsce jej składania oraz wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.


Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać:

  • osobiście - w pokoju nr 404, pl. Ratuszowy 5,
  • wysłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego (Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała),
  • e-deklaracje za pomocą e-skrzynki podawczej UM - Deklaracje można złożyć elektronicznie poprzez platformę ePUAP - kliknij tu epuap logo

w następujących terminach: 

  • w terminie 14 dni od zamieszkania pierwszego mieszkańca na nieruchomości,
  • w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana stanowiąca podstawę do naliczenia opłaty (np. zmniejszenie lub zwiększenie liczby mieszkańców - bez względu na to czy są zameldowani czy nie, zmiana ilości odpadów komunalnych powstających w niezamieszkałej części nieruchomości),
  • w terminie do 6 miesięcy od dnia zdarzenia w przypadku zgonu mieszkańca nieruchomości.

 Za wyjątkiem deklaracji składanych do 10 dnia miesiąca po którym nastąpiła zmiana, nie jest możliwe składanie deklaracji zmniejszających wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątek obejmuje także deklaracje składane w terminie do 6 miesięcy od nastąpienia zgonu mieszkańca nieruchomości.


W przypadku budynków wielolokalowych deklaracje składa spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota mieszkaniowa. Obowiązkiem właściciela lokalu jest informowanie ich na bieżąco o zmianie liczby osób w gospodarstwie domowym oraz ilości odpadów komunalnych powstających w części niezamieszkałej nieruchomości.

W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.