informacja

Okres obowiązywania aktualnej umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: 01.07.2021 r. - 30.06.2024 r.

 

PLIKI DO POBRANIA:

- Odwołanie oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Miasto Bielsko-Biała - pobierz

- Oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Miasto Bielsko-Biała - pobierz

- Informacja (pdf)  - pobierz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości (z wyjątkiem właścicieli nieruchomosci niezamieszkałych, którzy zawarli umowę na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorca do tego uprawnionym) jest obowiązany złożyć do Prezydenta Miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W deklaracji tej właściciel nieruchomości oblicza wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dla nieruchomości niezamieszkałych podstawą naliczenia miesięcznej opłaty jest liczba zadeklarowanych pojemników z odpadami powstałymi na nieruchomości  i stawka, zależna od wielkości pojemnika i frakcji odpadów określona odrębną uchwałą Rady Miejskiej.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1648) zmianie uległy zasady dotyczące objęcia gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (deklaracja DGO-2).

Najważniejsze zmiany:

- brak możliwości zrezygnowania z objęcia gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy (przed dniem wejścia w życie powyższej ustawy) złożyli zgodę na przystąpienie do systemu, aż do końca trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych – tj. do 30 czerwca 2024 r.,

- brak możliwości włączenia nieruchomości niezamieszkałych do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, dla których nie złożono zgody na objęcie systemem (przed dniem wejścia w życie ustawy), aż do końca trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych – tj. do 30 czerwca 2024 r.,

- właściciele nieruchomości nieobjęci gminnym systemem są obowiązani przedstawić umowę (na odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych), której treść jest zgodna z regulaminem oraz dowody uiszczenia opłaty - w przypadku niespełnienia przedmiotowych wymagań organ wydaje decyzję o odbiorze zastępczym z zastosowaniem górnych stawek opłaty.

 

UWAGA! Posiadanie pojemników na odpady przemysłowe nie zwalnia z obowiązku posiadania pojemników na odpady komunalne!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać:

  • osobiście - w pokoju nr 404, pl. Ratuszowy 5,
  • wysłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego (Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała),
  • e-deklaracje za pomocą e-skrzynki podawczej UM - Deklaracje można złożyć elektronicznie poprzez platformę ePUAP - kliknij tu epuap logo

w następujących terminach - dla nieruchomości niezamieszkałych:

  • w terminie 14 dni od powstania pierwszych odpadów komunalnych,
  • w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana stanowiąca podstawę do naliczenia opłaty (np. zmiana liczby wywozów itp.).

 Za wyjątkiem deklaracji składanych do 10 dnia miesiąca po którym nastąpiła zmiana, nie jest możliwe składanie deklaracji zmniejszających wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny.