NA CZYM POLEGA USŁUGA DODATKOWA?

Jeżeli nie mamy własnego transportu lub chcemy oddać do PSZOK większą ilość odpadów, możemy skorzystać z tzw. usługi dodatkowej polegającej na podstawieniu kontenera i transporcie odpadów do PSZOK. Wówczas płacimy tylko za transport zgodnie z cennikiem ustalonym uchwałą Rady Miejskiej, chyba że przekroczymy limit ilościowy odpadów remontowo-budowlanych przysługujący na nieruchomość zamieszkałą, a w przypadku nieruchomości niezamieszkałej odpadów wielkogabarytowy, wówczas również należy opłacić koszt zagospodarowania tych odpadów ponad limit.

JAK I GDZIE ZAMÓWIĆ USŁUGĘ DODATKOWĄ?

Usługi dodatkowe świadczy Urząd Miejski za pośrednictwem firmy wywozowej. Dlatego zamówienie usługi następuje zawsze w Urzędzie Miejskim i to on wystawia notę księgową za zrealizowaną usługę. Usługi dodatkowe nie są objęte zakresem opłaty za gospodarowanie odpadami.

Zapotrzebowanie na świadczenie usług dodatkowych należy zgłosić osobiście, faksem,  za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgłoszenie musi zostać opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP) do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Zapotrzebowanie, o którym mowa wyżej należy zgłosić na formularzu, którego wzór dostępny jest poniżej:

 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA - USLUGI DODATKOWEJ DGO-2 (format PDF)

FORMULARZ ZAMÓWIENIA - USLUGI DODATKOWEJ DGO-2 (format edytowalny XLS)

UPOWAŻNIENIE_PSZOK_-_transportujący_PREZERO.pdf

UPOWAŻNIENIE_PSZOK_-_transportujący_PREZERO.docx

 

ZGODA NA PODSTAWIENIE KONTENERA/OBCIĄŻENIE NIERUCHOMOŚCI MASĄ DOSTARCZONYCH ODPADÓW PODLEGAJĄCYCH LIMITOWANIU

W przypadku złożenia formularza przez działkowca posiadającego działkę w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym niezbędne jest przedstawienie zgody, wyrażonej na piśmie na formularzu zamówienia usługi dodatkowej (oraz złożenie odpowiedniej deklaracji w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, określającej masę i rodzaj odpadów) - przez Zarządcę Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

W przypadku złożenia formularza przez najemcę lub współwłaściciela nieruchomości niezamieszkałej niezbędne jest przedstawienie zgody, wyrażonej na piśmie na formularzu zamówienia usługi dodatkowej (oraz złożenie odpowiedniej deklaracji w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, określającej masę i rodzaj odpadów, przy czym ilość i rodzaj dostarczonych odpadów nie może wskazywać na pochodzenie odpadów z działalności gospodarczej lub rolniczej lub likwidacji takiej działalności) - przez Zarządcę nieruchomości, właściciela lub współwłaścicieli.

W formularzu zamówienia usługi można wpisać proponowaną datę podstawienia kontenera, jednakże o dokładnym terminie podstawienia kontenera właściciel nieruchomości poinformowany zostanie telefonicznie na podany w formularzu numer kontaktowy.

Zamawiając usługę dodatkową należy wskazać lokalizację/miejsce ustawienia kontenera umożliwiające swobodny dojazd i załadunek specjalistycznym pojazdom.

Usługa dodatkowa zostanie zrealizowana nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia przyjęcia prawidłowo wypełnionego formularza. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zgłosić odbiór podstawionego kontenera najpóźniej trzeciego dnia roboczego licząc od dnia jego podstawienia. W  przypadku przetrzymania kontenera powyżej trzech dni właściciel nieruchomości może zostać obciążony dodatkową opłatą w wysokości 108 zł za każdy dzień zwłoki w zgłoszeniu odbioru podstawionego kontenera. Zgłoszenia należy dokonać na podany przez wykonawcę usługi numer telefonu, pod którym osobie dokonującej zgłoszenia udzielona zostanie informacja na temat daty odbioru kontenera oraz podany zostanie indywidualny numer zgłoszenia.

Po realizacji usługi wystawiona zostanie nota księgowa. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest uiścić opłatę za wykonaną usługę dodatkową w terminie czternastu dni licząc od dnia wystawienia noty księgowej przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej. Płatności należy dokonać przelewem na rachunek bankowy podany na nocie księgowej bądź w kasie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

UWAGA!!!

Usługa dodatkowa dla nieruchomości niezamieszkałych (po uprzednim złożeniu odpowiedniej deklaracji w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, określającej masę i rodzaj odpadów) dotyczy wyłącznie następujących odpadów:

 • odpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe - limit 2 Mg (tony) na nieruchomość w ciągu roku kalendarzowego.

 

W sytuacji przekroczenia przedmiotowego limitu Gmina Bielsko-Biała może wystawić notę księgową za zagospodarowanie przyjętego nadmiaru odpadów ponad ustalony limit zgodnie z cennikiem ZGO S.A.

 

Uchwała Nr VI/70/2019 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

 

 

CENNIK ZA ŚWIADCZENIE USŁUG DODATKOWYCH DGO-2

- jednorazowe podstawienie kontenera, odbiór  oraz transport do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 


kontener

 cena

KONTENER 1,5 M3

185,00 zł

KONTENER 5,0 M3

190,00 zł

KONTENER 7,0 M3

200,00 zł

 

W ramach usługi dodatkowej nie będą odbierane odpady budowlano-remontowe, poprodukcyjne, zmieszane, problemowe itp.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej (składający zapotrzebowanie) po uprzednim złożeniu odpowiedniej deklaracji w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, określającej masę i rodzaj odpadów może zgłosić zapotrzebowanie na usługę dodatkową.

W przypadku stwierdzenia, iż zgromadzone do odbioru odpady nie są odpadami komunalnymi, a pochodzą z działalności gospodarczej Wykonawca ma prawo odmówić realizacji usługi, a Właściciel nieruchomości (składający zapotrzebowanie) zostanie obciążony kosztami podstawienia kontenera.

W kontenerze należy zdeponować jedną frakcję (rodzaj) odpadów. W przypadku przekroczenia limitu, o którym mowa powyżej właściciel nieruchomości niezamieszkałej (składający zapotrzebowanie) ponosi dodatkowo koszty zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującym cennikiem Zakładu Gospodarki Odpadami S. A. w Bielsku-Białej oraz gdy w podstawionym kontenerze umieszczone zostaną inne odpady, niż wielkogabaryty lub odpady zielone - koszt zagospodarowania odebranych odpadów ustalony zostanie jako iloczyn wagi umieszczonych w kontenerze odpadów oraz ceny najdroższego - według obowiązującego cennika Zakładu Gospodarki Odpadami S. A. w Bielsku-Białej - odpadu spośród znajdujących się w kontenerze.

 

wymiary kontenerów DGO 2

 

Objaśnienia dotyczące rodzaju odpadów:

 

Meble i inne odpady wielkogabarytowe:

 • Meble,
 • Szafy,
 • Tapczany,
 • Dywany,
 • Drzwi (BEZ SZYB)
 • Okna (BEZ SZYB)

Odpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych:

 • Trawa,
 • Pocięte gałęzie, krzewy,
 • Konary drzew itp.

Przed zgromadzeniem odpadów w kontenerze należy oczyścić je z ziemi. Niedopuszczalne jest oddanie ww. odpadów wraz z ziemią.