NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE - usługi świadczone w ramach opłaty:

I. ODBIÓR, BEZPOŚREDNIO OD WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, ODPADÓW KOMUNALNYCH TAKICH FRAKCJI JAK:

A. FRAKCJE OBOWIĄZKOWE DO ZADEKLAROWANIA:

a) PAPIER,

b) SZKŁO,

c) METALE I TWORZYWA SZTUCZNE,

d) BIO,

e) POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU,

 - w ilości ustalonej w złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji.

B. FRAKCJE NIEOBOWIĄZKOWE:

a) POPIÓŁ - w pojemniku 120 l jeden raz w miesiącu w okresie od 1 października do 30 kwietnia,

b) ODPADY ZIELONE - 1 raz w miesiącu w okresie od kwietnia do października (jeden worek miesięcznie) oraz odbiór 4 worków o pojemności 120 l w listopadzie,

- w przypadku chęci oddania ww. odpadów należy uwzglednić je w składanej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - ponadto należy zadeklarować frakcje obowiązkowe.

 

W przypadku przygotowania do odbioru w wyznaczonym miejscu większej ilości odpadów komunalnych, tzn. ponad ilość wskazaną w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji uwzględniającej powstałą nadwyżkę odpadów danej frakcji.

 

II. PRZYJĘCIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W PSZOK, Z UWZGLĘDNIENIEM LIMITÓW

Limity dostarczanych odpadów do  PSZOK:

  • odpady remontowo-budowlane (gruz oraz odpady budowlane i rozbiórkowe) - 2 Mg (tony) w roku kalendarzowym, gruzu oraz pozostałych odpadów remontowych, powstałych w wyniku robót samodzielnie prowadzonych przez właścicieli nieruchomości,
  • odpady wielkogabarytowe - 2 Mg (tony) w roku kalendarzowym,
  • zużyte opony - 4 szt. rocznie.

Pozostałe odpady komunalne - bez limitu.

 - w przypadku chęci oddania ww. odpadów należy uwzglednić je w składanej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - ponadto należy zadeklarować frakcje obowiązkowe.

 

UWAGA! Od dnia 1 stycznia 2021 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych wyposażają swoje nieruchomości w pojemniki/kontenery/worki we własnym zakresie, zgodnie ze złożoną deklaracją.

Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach oraz workach w określonych kolorach, tj:

  • odpady z papieru – pojemniki/worki koloru niebieskiego,
  • odpady opakowaniowe ze szkła – pojemniki/worki koloru zielonego,
  • odpady metale i tworzywa sztuczne – pojemniki/worki koloru żółtego
  • odpady bio – pojemniki/worki koloru brązowego,
  • pozostałości po segregowaniu - pojemniki koloru czarnego.