informacja

Okres obowiązywania aktualnej umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: 01.07.2021 r. - 30.06.2024 r.

 

PLIKI DO POBRANIA:

- Odwołanie oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Miasto Bielsko-Biała - pobierz

- Oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Miasto Bielsko-Biała - pobierz

- Informacja (pdf)  - pobierz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości (z wyjątkiem właścicieli nieruchomosci niezamieszkałych, którzy zawarli umowę na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorca do tego uprawnionym) jest obowiązany złożyć do Prezydenta Miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W deklaracji tej właściciel nieruchomości oblicza wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dla nieruchomości "letniskowej" tj., na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe podstawą naliczenia rocznej ryczałtowej opłaty jest stawka opłaty.

Wzór deklaracji został określony uchwałą Rady Miejskiej. Uchwała ta określa sposób wypełnienia deklaracji, termin i miejsce jej składania oraz wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.


Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać:

  • osobiście - w pokoju nr 404, pl. Ratuszowy 5,
  • wysłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego (Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała),
  • e-deklaracje za pomocą e-skrzynki podawczej UM - Deklaracje można złożyć elektronicznie poprzez platformę ePUAP - kliknij tu epuap logo

w terminie 14 dni od dnia uzyskania statusu właściciela nieruchomości letniskowej lub przeznaczonej na cele rekreacyjno-wypocznkowe.

Za wyjątkiem deklaracji składanych do 10 dnia miesiąca po którym nastąpiła zmiana, nie jest możliwe składanie deklaracji zmniejszających wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny.