Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości (z wyjątkiem właścicieli nieruchomosci niezamieszkałych, którzy zawarli umowę na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą do tego uprawnionym) jest obowiązany złożyć do Prezydenta Miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W deklaracji tej właściciel nieruchomości oblicza wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dla nieruchomości zamieszkałych podstawą naliczenia miesięcznej ryczałtowej opłaty jest liczba gospodarstw domowych zamieszkujących nieruchomość  i stawka, zależna od liczby osób tworzących gospodarstwo, określona odrębną uchwałą Rady Miejskiej.

 

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać:

  • osobiście - w pokoju nr 404, pl. Ratuszowy 5,
  • wysłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego (Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała),
  • e-deklaracje za pomocą e-skrzynki podawczej UM - Deklaracje można złożyć elektronicznie poprzez platformę ePUAP - kliknij tu epuap logo

w następujących terminach: 

  • w terminie 14 dni od zamieszkania pierwszego mieszkańca na nieruchomości,
  • w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana stanowiąca podstawę do naliczenia opłaty (np. zmniejszenie lub zwiększenie liczby mieszkańców - bez względu na to czy są zameldowani czy nie),
  • w terminie do 6 miesięcy od dnia zdarzenia w przypadku zgonu mieszkańca nieruchomości.

Za wyjątkiem deklaracji składanych do 10 dnia miesiąca, po którym nastąpiła zmiana, nie jest możliwe składanie deklaracji zmniejszających wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątek obejmuje także deklaracje składane w terminie do 6 miesięcy od nastąpienia zgonu mieszkańca nieruchomości.

W przypadku budynków wielolokalowych deklaracje składa spółdzielnia mieszkaniowa albo wspólnota mieszkaniowa. Obowiązkiem właściciela lokalu jest informowanie ich na bieżąco o zmianie liczby osób w gospodarstwie domowym.

W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.