NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE W ZABUDOWIE WIELOLOKALOWEJ:

 I. WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W POJEMNIKI DO GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I UTRZYMANIE POJEMNIKÓW W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM I TECHNICZNYM

Liczba i rodzaj dostarczonych pojemników oraz worków będzie ustalana indywidualnie przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej w porozumieniu z właścicielem, zarządcą Wspólnoty Mieszkaniowej lub Spółdzielnią Mieszkaniową, przy czym minimalne i maksymalne rozmiary pojemników zostały określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Bielska-Białej (zobacz)

Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach oraz workach w określonych kolorach, tj:

  • odpady z papieru – pojemniki/worki koloru niebieskiego,
  • odpady opakowaniowe ze szkła – pojemniki/worki koloru zielonego,
  • odpady metale i tworzywa sztuczne – pojemniki/worki koloru żółtego,
  • odpady bio – pojemniki koloru brązowego,
  • pozostałości po segregowaniu - pojemniki koloru czarnego.

 

 II. ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z CZĘSTOTLIWOŚCIĄ:

a) PAPIER – do 4 razy na miesiąc kalendarzowy, ale nie rzadziej niż 2 razy na miesiąc kalendarzowy
b) SZKŁO – do 4 razy na miesiąc kalendarzowy, ale nie rzadziej niż 2 razy na miesiąc kalendarzowy
c) METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – do 8 razy na miesiąc kalendarzowy, ale nie rzadziej niż 2 razy na miesiąc kalendarzowy
d) BIO – do 2 razy na tydzień, ale nie rzadziej niż 1 raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia do 31 października oraz 1 raz na dwa tygodnie w pozostałym okresie,
e) POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU – 2 razy na tydzień, do 2 razy na tydzień, ale nie rzadziej niż 1 raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia do 31 października oraz 1 raz na dwa tygodnie w pozostałym okresie,
f) POPIÓŁ – do 2 razy na miesiąc kalendarzowy w okresie od 1 października do 30 kwietnia oraz 1 raz na dwa miesiące kalendarzowe w okresie od 1 maja do 30 września,
g) MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE – 6 razy na rok kalendarzowy,

h) ODPADY ZIELONE - w ilości 3 worków o pojemności do 120 l miesięcznie - w okresie od 1 kwietnia do 31 maja; 1 worka o pojemności do 120 l miesięcznie - w okresie od 1 czerwca do 31 października oraz 4 worków o pojemności do 120 l
w listopadzie.

 

 III. PRZYJĘCIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W PSZOK, Z UWZGLĘDNIENIEM LIMITÓW

Limity dostarczanych odpadów do  PSZOK:

  • odpady remontowo-budowlane (gruz oraz odpady budowlane i rozbiórkowe) - 2 Mg (tony) na lokal mieszkalny, w roku kalendarzowym.

Pozostałe odpady komunalne - bez limitu.

 

 IV. PRZYJĘCIE ODPADÓW KOMUNALNYCH TAKICH JAK: papier, matale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło - W TAK ZWANYCH GNIAZDACH DZWONÓW

 

 V. PRZYJĘCIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO W RAMACH ORGANIZOWANYCH MOBILNYCH ZBIÓREK - w wyznaczonych punktach i terminach

 

 VI. PRZYJĘCIE PRZETERMINOWANYCH LEKÓW W NIEKTÓRYCH APTEKACH

 

 VII. UTRZYMANIE POJEMNIKÓW W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM I TECHNICZNYM