W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów od 1 lipca 2018 roku w Bielsku-Białej nastąpiły zmiany w dotychczasowym systemie segregacji odpadów. 

Minister Środowiska określił szczegółowe zasady segregacji i rodzaje pojemników oraz termin wdrożenia tych zmian przez wszystkie gminy w Polsce. Gminy są zobowiązane zorganizować system gospodarowania odpadami na swoim terenie, zgodny z wymogami Rozporządzenia. System jest finansowany z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych jest premiowana niższą opłatą. 

W Bielsku-Białej  od 1 lipca 2018 r. zgodnie z nowym ogólnopolskim nowym systemem segregacji, odpady wystawiane do odbioru sprzed posesji  segregujemy z podziałem na 5 frakcji:

- SZKŁO (opakowania szklane ze szkła bezbarwnego i kolorowego)
- PAPIER (odpady z papieru i kartonu)
- METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (odpady z metalu i tworzyw sztucznych, w tym opakowania z plastiku, metalu oraz wielomateriałowe - kartoniki po sokach i mleku),
- BIO (odpady kuchenne ulegające biodegradacji)
- NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) ODPADY KOMUNALNE - dotychczas określane jako POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU (zużyte środki higieniczne, żwirek z domowej hodowli zwierząt, worki do odkurzaczy, popiół papierosowy, fajans i ceramika, szkło kryształowe, okularowe i żaroodporne, akcesoria domowe ze skóry, gumy, drewna, wikliny itp., drobne tekstylia  i inne, które można wrzucać do tego pojemnika),

naklejki SUEZ 2

 

Dodatkowo, jeżeli powstaje na nieruchomości, należy gromadzić osobno:

- POPIÓŁ i
- ODPADY ZIELONE

popiol zielone worek

 

Pozostałe odpady należy, tak jak do tej pory, dostarczać do PSZOK lub oddawać w inny ustalony sposób.

pkt zbiorki selektywnej

 

Sposób postępowania z pozostałymi odpadami, w tym odpadami zielonymi, niebezpiecznymi i remontowo-budowlanymi opisano szczegółowo w zakładce poniżej

 - JAK SEGREGOWAĆ?