NA CZYM POLEGA USŁUGA DODATKOWA?

Jeżeli nie mamy własnego transportu lub chcemy oddać do PSZOK większą ilość odpadów, możemy skorzystać z tzw. usługi dodatkowej polegającej na podstawieniu kontenera i transporcie odpadów do PSZOK. Wówczas płacimy tylko za transport zgodnie z cennikiem ustalonym uchwałą Rady Miejskiej, chyba że przekroczymy limit ilościowy odpadów remontowo-budowlanych przysługujący na nieruchomość zamieszkałą, a w przypadku nieruchomości niezamieszkałej odpadów wielkogabarytowy, wówczas również należy opłacić koszt zagospodarowania tych odpadów ponad limit.

JAK I GDZIE ZAMÓWIĆ USŁUGĘ DODATKOWĄ?

Usługi dodatkowe świadczy Urząd Miejski za pośrednictwem firmy wywozowej. Dlatego zamówienie usługi następuje zawsze w Urzędzie Miejskim i to on wystawia notę księgową za zrealizowaną usługę. Usługi dodatkowe nie są objęte zakresem opłaty za gospodarowanie odpadami.

Zapotrzebowanie na świadczenie usług dodatkowych należy zgłosić osobiście, faksem,  za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgłoszenie musi zostać opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP) do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Zapotrzebowanie, o którym mowa wyżej należy zgłosić na formularzu, którego wzór dostępny jest poniżej:

 • dla nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych, nieruchomości tzw. „mieszanych” (które w części stanowią nieruchomość zamieszkałą, a w pozostałej części nieruchomość niezamieszkałą):


FORMULARZ ZAMÓWIENIA - USŁUGI DODATKOWEJ DGO-1/DGO-3/DGO-4/DGO-5(format PDF)

FORMULARZ ZAMÓWIENIA - USŁUGI DODATKOWEJ DGO-1/DGO-3/DGO-4/DGO-5 (format edytowalny XLS)

 • dla nieruchomości niezamieszkałych:

FORMULARZ ZAMÓWIENIA - USLUGI DODATKOWEJ DGO-2 (format PDF)

FORMULARZ ZAMÓWIENIA - USLUGI DODATKOWEJ DGO-2 (format edytowalny XLS)

ZGODA NA PODSTAWIENIE KONTENERA/OBCIĄŻENIE NIERUCHOMOŚCI MASĄ DOSTARCZONYCH ODPADÓW PODLEGAJĄCYCH LIMITOWANIU

W przypadku złożenia formularza przez właściciela lokalu lub mieszkańca nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym niezbędne jest przedstawienie zgody, wyrażonej na piśmie na formularzu zamówienia usługi dodatkowej, przez Zarządcę nieruchomości, Wspólnotę Mieszkaniową, Spółdzielnię Mieszkaniową lub współwłaścicieli nieruchomości.

W przypadku złożenia formularza przez działkowca posiadającego działkę w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym niezbędne jest przedstawienie zgody, wyrażonej na piśmie na formularzu zamówienia usługi dodatkowej (oraz złożenie odpowiedniej deklaracji w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, określającej masę i rodzaj odpadów) - przez Zarządcę Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

W przypadku złożenia formularza przez najemcę lub współwłaściciela nieruchomości niezamieszkałej niezbędne jest przedstawienie zgody, wyrażonej na piśmie na formularzu zamówienia usługi dodatkowej (oraz złożenie odpowiedniej deklaracji w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, określającej masę i rodzaj odpadów, przy czym ilość i rodzaj dostarczonych odpadów nie może wskazywać na pochodzenie odpadów z działalności gospodarczej lub rolniczej lub likwidacji takiej działalności) - przez Zarządcę nieruchomości, właściciela lub współwłaścicieli.

W formularzu zamówienia usługi można wpisać proponowaną datę podstawienia kontenera, jednakże o dokładnym terminie podstawienia kontenera właściciel nieruchomości poinformowany zostanie telefonicznie na podany w formularzu numer kontaktowy.

Zamawiając usługę dodatkową należy wskazać lokalizację/miejsce ustawienia kontenera umożliwiające swobodny dojazd i załadunek specjalistycznym pojazdom.

Usługa dodatkowa zostanie zrealizowana nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia przyjęcia prawidłowo wypełnionego formularza. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zgłosić odbiór podstawionego kontenera najpóźniej trzeciego dnia roboczego licząc od dnia jego podstawienia. W  przypadku przetrzymania kontenera powyżej trzech dni właściciel nieruchomości może zostać obciążony dodatkową opłatą w wysokości 108 zł za każdy dzień zwłoki w zgłoszeniu odbioru podstawionego kontenera. Zgłoszenia należy dokonać na podany przez wykonawcę usługi numer telefonu, pod którym osobie dokonującej zgłoszenia udzielona zostanie informacja na temat daty odbioru kontenera oraz podany zostanie indywidualny numer zgłoszenia.

Po realizacji usługi wystawiona zostanie nota księgowa. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest uiścić opłatę za wykonaną usługę dodatkową w terminie czternastu dni licząc od dnia wystawienia noty księgowej przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej. Płatności należy dokonać przelewem na rachunek bankowy podany na nocie księgowej bądź w kasie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

UWAGA!!!

Usługa dodatkowa dotyczy wyłącznie następujących odpadów:

1. Nieruchomości zamieszkałe i tzw. nieruchomości "mieszane":

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady zielone,
 • odpady remontowo-budowlane (w tym gruz) - limit 8 Mg (tony) na nieruchomość w ciągu roku kalendarzowego.

2.  Domki letniskowe:

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady zielone,
 • odpady remontowo-budowlane (w tym gruz) - limit 4 Mg (tony) na nieruchomość w ciągu roku kalendarzowego.

3. Nieruchomości niezamieszkałe (po uprzednim złożeniu odpowiedniej deklaracji w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, określającej masę i rodzaj odpadów):

 • odpady zielone,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe - limit 2 Mg (tony) na nieruchomość w ciągu roku kalendarzowego.

 

W sytuacji przekroczenia przedmiotowego limitu Gmina Bielsko-Biała może wystawić notę księgową za zagospodarowanie przyjętego nadmiaru odpadów ponad ustalony limit zgodnie z cennikiem ZGO S.A.

 

Uchwała Nr VI/70/2019 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

 

CENNIK ZA ŚWIADCZENIE USŁUG DODATKOWYCH DGO-1/DGO-3/DGO-4/DGO-5

- jednorazowe podstawienie kontenera, odbiór oraz transport do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych


kontener

cena

KONTENER 1,5 M3

185,00 zł

KONTENER 5,0 M3

190,00 zł

KONTENER 7,0 M3

200,00 zł

KONTENER 10,0 M3

220,00 zł

 

W kontenerach nie można gromadzić więcej niż jednego rodzaju odpadów. Wyjątek stanowią kontenery trójdzielne o pojemności 10 m³, w których można gromadzić więcej niż jeden rodzaj odpadów (pozostałe odpady budowlane i rozbiórkowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny), przy czym poszczególne rodzaje odpadów należy umieszczać w odrębnych częściach kontenerów celem niedopuszczenia do ich zmieszania w trakcie transportu i rozładunku. Odpady takie jak gruz należy gromadzić wyłącznie w kontenerach o pojemności 1,5 m³ lub 5 m³, gruz powinien być zgromadzony luzem w kontenerze (nie może znajdować się w workach).

W przypadku dostarczenia w jednym kontenerze odpadów podlegających limitom wraz z odpadami niepodlegającymi limitowaniu przyjmuje się, że masa odpadów dostarczonych w powyższy sposób podlega limitom w całości, z zastrzeżeniem, że w przypadku dostarczenia w jednym kontenerze odpadów podlegających dwóm limitom przyjmuje się, że masa odpadów dostarczonych w ten sposób objęta jest w całości niższym limitem.

W przypadku stwierdzenia, iż dostarczone odpady nie są zebrane w sposób selektywny lub pochodzą z nieruchomości niezamieszkałej lub w przypadku zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub przekroczenia limitów, o których mowa powyżej, świadczący usługę może obciążyć zamawiającego usługę dodatkową kosztami zagospodarowania dostarczonych odpadów, zgodnie z obowiązującym cennikiem Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej, wg kodu najdroższego z dostarczonych  odpadów. 

W celu oszacowania wagi zdeponowanych w kontenerze odpadów przyjmuje się, że 1 m³ to około 1,5 Mg (tony) gruzu, 1 m³ pozostałych odpadów remontowo-budowlanych (bez styropianu) to około 500 kg. W przypadku dostarczenia odpadów styropianu w ramach limitu przyjmuje się nie więcej niż 8 m³ styropianu.

CENNIK ZA ŚWIADCZENIE USŁUG DODATKOWYCH DGO-2

- jednorazowe podstawienie kontenera, odbiór  oraz transport do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 


kontener

 cena

KONTENER 1,5 M3

185,00 zł

KONTENER 5,0 M3

190,00 zł

KONTENER 7,0 M3

200,00 zł

 

W ramach usługi dodatkowej nie będą odbierane odpady budowlano-remontowe, poprodukcyjne, zmieszane, problemowe itp.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej (składający zapotrzebowanie) po uprzednim złożeniu odpowiedniej deklaracji w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, określającej masę i rodzaj odpadów może zgłosić zapotrzebowanie na usługę dodatkową.

W przypadku stwierdzenia, iż zgromadzone do odbioru odpady nie są odpadami komunalnymi, a pochodzą z działalności gospodarczej Wykonawca ma prawo odmówić realizacji usługi, a Właściciel nieruchomości (składający zapotrzebowanie) zostanie obciążony kosztami podstawienia kontenera.

W kontenerze należy zdeponować jedną frakcję (rodzaj) odpadów. W przypadku przekroczenia limitu, o którym mowa powyżej właściciel nieruchomości niezamieszkałej (składający zapotrzebowanie) ponosi dodatkowo koszty zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującym cennikiem Zakładu Gospodarki Odpadami S. A. w Bielsku-Białej oraz gdy w podstawionym kontenerze umieszczone zostaną inne odpady, niż wielkogabaryty lub odpady zielone - koszt zagospodarowania odebranych odpadów ustalony zostanie jako iloczyn wagi umieszczonych w kontenerze odpadów oraz ceny najdroższego - według obowiązującego cennika Zakładu Gospodarki Odpadami S. A. w Bielsku-Białej - odpadu spośród znajdujących się w kontenerze.

 

Objaśnienia dotyczące rodzaju odpadów:

Gruz

W ramach usług dodatkowych w kontenerach 1,5 m3 i 5 m3 można gromadzić gruz pochodzący z remontów samodzielnie przeprowadzonych przez właścicieli nieruchomości i niewymagających pozwolenia na budowę, np.:

 • Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek  remontów,
 • Gruz ceglany,
 • Tynki
 • Odpady betonowe i kruszywa niezawierające asfaltu,
 • Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych - ceramika, glazura, płytki ceramiczne.

Gruz powinien być gromadzony luzem  w kontenerze (nie może znajdować się w workach)

 

Pozostałe odpady budowlano-remontowe:

W ramach usług dodatkowych w kontenerach 1,5 m3, 5 m3, 7 m3, 10 m3, można gromadzić odpady pochodzące z remontów samodzielnie przeprowadzonych przez właścicieli nieruchomości i niewymagających pozwolenia na budowę, z wyłączeniem gruzu, np.:

 • Elementy futryn , drzwi  i okien,
 • Szkło budowlane – szyby, szyby klejone,
 • Folia budowlana, wiaderka po cemencie, klejach i farbach,
 • Elementy rur,
 • Odpadowa papa,
 • Odpady budowlane i elementy wyposażenia wykonane z odpowiednich  metali, kable,
 • Materiały izolacyjne, wełna mineralna, wełna szklana, pianka montażowa, styropian (w ramach limitu przyjmuje się nie więcej niż 8 m3 styropianu),
 • Elementy armatury,
 • Siatka montażowa,
 • Płyty kartonowo- gipsowe,
 • Folia malarska,
 • Profile metalowe,
 • Deski, panele ścienne i podłogowe,
 • Worki po materiałach budowlanych,
 • Wykładziny,
 • Tapety, Okleiny,
 • Papierowe worki po materiałach budowlanych,
 • Elementy wyposażenia - wanna, umywalka,
 • Szlaka budowlana,
 • Panel PCV ścienny (Siding).

W celu oszacowania wagi zdeponowanych w kontenerze odpadów przyjmuje się że 1m3 to około 1,5 Mg (tony) gruzu, 1m3 pozostałych odpadów remontowo-budowlanych (bez styropianu)  to około  500 kg.

Meble i inne odpady wielkogabarytowe:

 • Meble,
 • Szafy,
 • Tapczany,
 • Dywany,

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

 • Sprzęty AGD, RTV,
 • Drobne sprzęty elektroniczne itp.

Opady zielone:

 • Trawa,
 • Pocięte gałęzie, krzewy,
 • Konary drzew itp.