Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości lub przez PSZOK zgłasza się w następujących terminach: a) 3 dni robocze licząc od dnia nieprzyjęcia odpadów w PSZOK, b) 5 dni roboczych licząc od daty ustalonej w harmonogramie odbioru odpadów c) inne nieprawidłowości (np. braku dostarczenia pojemnika, worka) – w terminie 10 dni roboczych licząc od dnia wystąpienia nieprawidłowości

w następujących formach:
a)
pisemnej, tj. pismo zawierające adres nieruchomości, której niewłaściwe świadczenie usług dotyczy, opatrzone imieniem i nazwiskiem zgłaszającego oraz przez niego podpisane należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej lub nadać w polskiej placówce pocztowej na adres: Wydział Gospodarki Odpadami Urząd Miejski w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 5, 43-300 Bielsko-Biała,

b) za pośrednictwem systemu obsługi zgłoszeń miasta Bielska-Białej -
ZgłoszeniaBB (
https://zgloszeniabb.pl/),

c) za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej Platformy ePUAP lub Systemu SEKAP, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej (t.j. z 2020 r. poz. 1173 z późn. zm. ) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji lub podpisem elektronicznym CC SEKAPcwa