Przypominamy, że od dnia 1 lipca 2014 r. obowiązują nowe stawki miesięcznej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z tym właściciele nieruchomości zobowiązani byli do złożenia nowej deklaracji z nową stawką opłaty.
Prosimy, aby wszyscy właściciele nieruchomości, którzy nie dopełnili wskazanego obowiązku, niezwłocznie złożyli przedmiotowe deklaracje.

1. KTO JEST ZOBOWIĄZANY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?

 

Obowiązek złożenia nowej deklaracji dotyczy:

a) mieszkańców Bielska-Białej - właścicieli, zarządców, najemców itp. nieruchomości zamieszkałych,
b) wszelkich podmiotów prowadzących działalność na terenie gminy Bielsko-Biała - czyli właścicieli, zarządców, najemców itp. nieruchomości niezamieszkałych tj.: biur, hurtowni, lokali handlowych, zakładów produkcyjnych i usługowych, szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, urzędów i instytucji, szpitali, przychodni, gabinetów lekarskich, ogrodów działkowych, cmentarzy, garaży i targowisk, a także hoteli i innych placówek noclegowych oraz gastronomicznych, czy obiektów sportowych i rekreacyjnych.

2. KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ NOWĄ DEKLARACJĘ LUB KOREKTĘ WCZEŚNIEJ ZŁOŻONEJ DEKLARACJI?

zawsze w terminie 14 dni od wystąpienia następujących zadrzeń:

a) w przypadku nieruchomości zamieszkałych:

- w związku ze zmianą stawki (od 1 lipca 2014 r.)
- zamieszkania pierwszego mieszkańca,
- zwiększenia lub zmiejszenia liczby osób zamieszkujących (wprowadzenie, wyprowadzenie się mieszkańca, narodziny dziecka, zgon mieszkańca),
- zmiany sposobu gromadzenia odpadów (selektywne/nieselektywne)

b) w przypadku nieruchomości niezamieszkałych:

- w związku ze zmianą stawki (od 1 lipca 2014 r.)
- rozpoczęcia działalności/ powstania pierwszych odpadów komunalnych,
- zamknięcia działalności,
- zmiana częstotliwości odbioru odpadów komunalnych,
- zmiany sposobu gromadzenia odpadów (selektywne/nieselektywne),
- zwiększenia lub zmiejszenia liczby lub rodzajów pojemników z odpadami komunalnymi,

UWAGA! Proszę pamiętać, że w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, wystawienie w danym miesiącu do odbioru, dodatkowych odpadów komunalnych, oprócz zadeklarowanej ilości (np. worków, kartonów,
czy w innej formie), obliguje właściciela nieruchomości do złożenia w terminie 14 dni deklaracji korygującej, uwzględniającej rzeczywistą ilość wywiezionych odpadów.

3. JAK I GDZIE ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?

Obowiązujące wzory deklaracji zostały określone w uchwale nr XXXVII/885/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2013 r.

 

DEKLARACJE DO POBRANIA ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE  "zanim podpiszesz deklarację"

 

FORMULARZE DEKLARACJI - kliknij tutaj

 

UWAGA!

Nową deklarację zobowiązana jest złożyć ta sama osoba, która złożyła pierwszą deklarację.

Właściciel nieruchomości składając nową deklarację w związku ze zmianą stawek opłaty w poz. nr 2 deklaracji – „Złożenie kolejnej deklaracji (zmiana danych zawartych w deklaracji poprzedniej)” - jako datę zaistnienia zmiany powinien wpisać datę: 01.07.2014 r., natomiast w rubryce „Czego dotyczy zmiana” należy wpisać zmiana stawek opłaty.

 

 

NOWE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - kliknij tutaj

 

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalymi należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko nr 3 lub wysłać pocztą.

 

Deklaracje można również składać m.in. za pomocą platformy SEKAP, na której trzeba posiadać konto.Wówczas konieczne jest podpisanie deklaracji podpisem:

  • CC SEKAP, albo
  • potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo
  • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów o informatyzacji.

JAK ZAŁOŻYĆ BEZPŁATNE KONTO NA PLATFORMIE SEKAP - kliknij tutaj

 

PŁATNOŚCI:

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania na indywidualny nr konta bankowego w następujących terminach:

wg dotychczasowych stawek: 

I rata, za styczeń, luty - w terminie do dnia 15 lutego

II rata, za marzec, kwiecień - w terminie do dnia 15 kwietnia

III rata, za maj, czerwiec - w terminie do dnia 15 czerwca

 

wg nowych stawek, obowiązujących od 1 lipca 2014 r

IV rata, za lipiec, sierpień - w terminie do dnia 15 sierpnia

V rata, za wrzesień, październik - w terminie do 15 października

VI rata, za listopad, grudzień - w terminie do 15 grudnia

 

UWAGA!

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.