W dniu 28 maja 2013 r. Rada Miejska Bielska-Białej podjęła uchwałę w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

 Konsekwencją podjęcia powyższych uchwał jest nowy wzór deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których zarząd lub zarządca został wybrany, oraz wprowadzenie jednolitej metody ustalania opłaty tj. od gospodarstwa domowego z uwzględnieniem jego liczebności.

Wobec powyższego zarządcy nieruchomości zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji DGO-1 wraz z załącznikiem Z-DGO-1, po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia powyższych uchwał w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, jednak nie później niż do dnia 20 czerwca 2013 r.

Dla wszystkich lokali użytkowych konieczne będzie złożenie deklaracji DGO-2 przez zarządcę nieruchomości. Istnieje możliwość złożenia jednej deklaracji DGO-2 dla kilku lokali użytkowych zlokalizowanych w jednym budynku. Wówczas należy dołączyć wspólne zapotrzebowania na pojemniki.

 

Objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania Deklaracji DGO-1

Objaśnienia

 

DEKLARACJA DGO-1 o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja DGO-1 (Excel 97-2003)

Deklaracja DGO-1 (Libre Office)

Deklaracja DGO-1  (PDF)

 

FORMULARZ A - LOKALE ZAMIESZKAŁE

Formularz A (Excel 97-2003)  ( 9    

Formularz A  (Libre Office)

Formularz A  (PDF)

 

FORMULARZ B - LOKALE MIESZANE

Formularz B  (Excel 97-2003)

Formularz B  (Libre Office)

Formularz B  (PDF)

 

ZAŁĄCZNIK Z-DGO-1 składany wraz z Deklaracją DGO-1

Załącznik Z-DGO-1 (Excel 97-2003)

Załącznik Z-DGO-1 (Libre Office)

Załącznik Z-DGO-1 (PDF)

 

Zapotrzebowanie na pojemniki