Reklamacje ws. usług świadczonych przez wykonawcę, dotyczące np.

  • braku lub nieprawidłowego harmonogramu
  • braku odbioru odpadów komunalnych
  • niedostarczenia pojemników itp

a także reklamacje ws. niewłaściwego świadczenia usług przez PSZOK przyjmowane przez Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego zgodnie z zasadami określonymi przez Radę Miejską w Bielsku-Białej w akcie prawa miejscowego.

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości lub przez PSZOK oraz wszelkie skargi i wnioski zgłasza się:

1) w następujących terminach:

a) w sprawie nieprzyjęcia odpadów w PSZOK – w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia nieprzyjęcia odpadów w PSZOK,
b) w sprawie nieodebrania odpadów komunalnych w terminach wynikających z harmonogramu – w terminie 5 dni roboczych licząc od daty ustalonej w harmonogramie odbioru odpadów,
c) w sprawie innych nieprawidłowości (np. braku dostarczenia pojemnika, worka) – w terminie 10 dni roboczych licząc od dnia wystąpienia nieprawidłowości,

2) w następujących formach:

a) pisemnej, tj. pismo zawierające adres nieruchomości, której niewłaściwe świadczenie usług dotyczy, opatrzone imieniem i nazwiskiem zgłaszającego oraz przez niego podpisane,
wysłane pocztą lub złożone na dzienniku podawczym
zaadresowane jak poniżej:
Wydział Gospodarki Odpadami,
Urząd Miejski w Bielsku-Białej,
plac Ratuszowy 5,
43-300 Bielsko-Biała
b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, lub Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

- więcej o systemie SEKAP - kliknij tutaj
 

Dopuszcza się możliwość zgłaszania pilnych interwencji w sprawie niewykonania usługi odbioru odpadów e -mailowo (za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez podpisu elektronicznego, o którym mowa powyżej) pod warunkiem, że zgłoszenie dotyczące danej nieruchomości zostało wysłane na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub

z adresu e-mail podanego w złożonej dla tej nieruchomości deklaracji, w terminie 2 dni roboczych licząc od daty ustalonej w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych i zostało opatrzone imieniem i nazwiskiem właściciela nieruchomości oraz adresem nieruchomości, której nieprawidłowość dotyczy.
Dodatkowe informacje w sprawie zgłoszonej pisemnie lub e-mailowo reklamacji można uzyskać :
- dzwoniąc do Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego pod numer 
tel. 33 470 12 62,

lub
- wysyłając e-mail na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

lub
- wysyłając e-mail na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.